Sık lan sık!..

Hal­kın üze­ri­ne asit­li su sı­kan…
Gaz bom­ba­sı atan…
Gaz fi­şe­ğiy­le genç­le­rin gö­zü­nü kör eden…
Co­pu hal­kın ka­fa­sı­na, ka­fa­sı­na in­di­ren…
Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­ni so­pa­lar­la dö­ve dö­ve öl­dü­ren…
Ek­mek al­ma­ya gi­den Ber­kin El­va­n'­ın gaz fi­şe­ğiy­le ca­nı­na kı­yan…
De­mok­ra­si ve öz­gür­lük­le­re kur­şun sık­ma­ya mec­bur bı­ra­kı­lan po­lis için En Te­pe­de­ki Adam “Des­tan yaz­dı­nı­z” der­se…
Bir po­lis ami­ri­nin de, en­se­sin­den tu­tup sil­ke­le­di­ği, sır­tı­nı yum­ruk­la­ya­rak ite ka­ka top­lu­lu­ğun önü­ne sür­dü­ğü genç po­lis me­mu­ru­na “Sık lan sı­k” di­ye ba­ğır­ma­sı nor­mal­dir!..

* * *

İs­tan­bul Çe­vik Kuv­vet Mü­dü­rü, Ge­zi olay­la­rın­da gö­rül­me­miş şid­det uy­gu­la­ya­rak dün­ya­yı aya­ğa kal­dı­ran po­li­sin, “Ça­nak­ka­le ru­huy­la ha­re­ket et­ti­ği­ni­” söy­le­ye­rek kut­la­mış­tı…
Tay­yip, Ge­zi olay­la­rın­da po­li­sin des­tan yaz­dı­ğı­nı söy­lü­yor, on­la­rı alın­la­rın­dan öpü­yor­du…
Her şey te­pe­den baş­la­dı, en al­ta ka­dar in­di…

* * *

Tay­yip mey­dan­lar­da ba­ğır­dık­ça…
Me­mu­ra, öğ­ret­me­ne, iş­çi­ye, öğ­ren­ci­le­re, genç­le­re, es­na­fa, bü­tün hak ara­yan­la­ra şid­det gel­di…
Bo­yun da­mar­la­rı şi­şe­rek ba­ğır­ma­ya de­vam et­tik­çe şid­de­tin do­zu art­tı…
Ve ül­ke­de ada­let sis­te­mi de sar­sıl­dı…
Ya­sa­la­rın uy­gu­lan­ma­sı bi­le Tay­yi­p'­in ses to­nun­da­ki şid­de­te gö­re ayar­lan­dı…
“Ken­din­den ya­na ol­ma­yan­la­rı­n” ka­fa­sı­na bal­yoz in­di­ril­me­si, meş­ru sa­yıl­ma­ya baş­lan­dı…

* * *

TV ek­ran­la­rın­da sır­tı­na gaz pom­pa­sı yük­len­miş genç po­li­sin yüz ifa­de­si­ni gör­dü­nüz…
Ga­zi­an­te­p'­te sa­de­ce ek­mek pe­şin­de olan es­na­fa kar­şı gaz sık­mak­ta ne ka­dar çe­kin­gen dav­ran­dı­ğı­nı…
Eli­nin gaz sık­ma­ya bir tür­lü git­me­di­ği­ni…
Na­sıl bir vic­dan mu­ha­se­be­si için­de ol­du­ğu­nu iz­le­di­niz…
Ama ay­nı an­da en­se­si­ne bir el ya­pış­tı…
Vu­ra vu­ra, sil­ke­le­ye­rek, ite ka­ka yü­rü­yüş ya­pan es­na­fa doğ­ru yön­len­dir­me­ye ça­lış­tı…
Genç po­lis bir iki adım di­ren­me­ye ça­lış­tı…
En­se­si­ne ya­pı­şan grup ami­ri ba­ğır­ma­ya baş­la­dı:
“Sık lan sık!..”

* * *

As­lın­da “sık lan sı­k” se­si te­pe­ler­den ge­li­yor­du…
Ben o se­si “Tay­yi­p'­in se­si­ne­” ben­zet­tim…
Yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya doğ­ru inen bir psi­ko­lo­ji­nin se­siy­di:
“Sık lan sık!..”
Tay­yip, AB­D'­de öl­dü­rü­len üç Müs­lü­man öğ­ren­ci için Oba­ma'ya Mek­si­ka'dan ayar ve­ri­yor­du:
“Ne­re­de­sin Baş­kan?..”
Pe­ki…
Ken­di ül­ken­de genç­ler öl­dü­rü­lür­ken sen ne­re­dey­din Tay­yip?!.

Va­li'nin ma­ce­ra­la­rı!..

Sa­yın Va­li ilk ola­rak, Edir­ne'de ona­rı­mı ta­mam­la­nan Si­na­go­gu mü­ze­ye çe­vi­rip, iba­de­ti ya­sak­la­ma­sıy­la gün­de­me gel­di… İs­ra­il'­e kız­mış, öcü­nü Edir­ne'de­ki si­na­gog­dan ala­cak…
Tep­ki­ler ge­lin­ce çark et­mek zo­run­da kal­dı…
İkin­ci ic­ra­atı, fe­la­ket ha­le ge­len Er­ge­ne Neh­ri için kir­li­lik uya­rı­sı ya­pan dok­to­ru gö­rev­den al­mak ol­du…
Şim­di ise, ye­ni bir ic­ra­at; il­ko­kul­lar­da süt kam­pan­ya­sı­nı baş­la­tır­ken, tah­ta­ya bi­zim nes­lin “es­ki Türk­çe­” de­di­ği Arap harf­le­riy­le “Sağ­lık için süt içi­n” di­ye yaz­mış…
Tay­yi­p'­in “Os­man­lı­ca me­ra­kı­na­” uyu­yor, kü­çü­cük ço­cuk­la­rın ka­fa­sı­na Arap harf­le­ri sok­ma­ya ça­lı­şı­yor…
Son­ra bi­rin­ci sı­nıf­la­rın der­si­ne gir­miş, o ge­lir­ken ço­cuk­la­rın aya­ğa kalk­ma­ma­sı­nı eleş­tir­miş…
Ya­hu bun­lar 6 ya­şın­da mi­ni­cik ço­cuk­lar, or­ta­okul, li­se öğ­ren­ci­si ol­sa an­la­rım, bü­yük ge­lin­ce aya­ğa kal­kı­lır… Mi­ni­cik ço­cuk­lar ni­ye aya­ğa kalk­sın?.. Ben ol­sam ço­cu­ğu­mun aya­ğa kalk­ma­sı­nı en­gel­le­rim…
Sen on­la­ra hiz­met­le mü­kel­lef­sin; on­lar se­nin oda­na gir­di­ğin­de sen aya­ğa kalk!..
Baş­ka bir aca­yip­lik da­ha…
Ro­man­lar­dan ha­fız ya­pa­cak­mış, Ro­man­lar­dan meh­ter ta­kı­mı ku­ra­cak­mış…
Baş­ka işin mi yok se­nin?..
Bü­tün AK­P'­li be­le­di­ye­ler bir­bi­rin­den ko­mik meh­ter ta­kı­mı kur­du yet­me­di; Ro­man­lar­dan meh­ter ta­kı­mı…
Adı Dur­sun Şa­hin…
Mül­ki teş­ki­lat böy­le bir va­li gör­me­di!..

Loading...