Sisi itibarda Tayyip düşüşte!..

İk­ti­dar, “I­Şİ­D'­den tür­be ka­çır­ma­” ope­ras­yo­nuy­la des­tan yaz­ma ko­mik­li­ği içi­ne düşerken…
Ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mun des­tek ver­di­ği Lib­ya'da­ki Tob­ruk Hü­kü­me­ti, Türk mü­te­ah­hit­le­ri­nin ül­ke­yi terk et­me­si­ni is­te­di!..
Lib­ya'da­ki din­ci ör­güt­le­ri des­tek­le­me uğ­ru­na Tür­ki­ye'yi dü­şür­dük­le­ri du­ru­ma
ba­kı­nız…
Böl­ge­miz­de li­der ül­ke ola­cak­tık, şim­di “dün­ya li­de­ri­” Tay­yi­p'­in yü­zü­ne ba­kan yok!..
Bu­na kar­şı­lık, din­ci­le­ri tas­fi­ye et­ti­ği için Tay­yi­p'­in “dar­be­ci­” di­ye­rek ilk mek­tep ço­cu­ğu gi­bi küs­tü­ğü Mı­sır Dev­let Baş­ka­nı Si­si böl­ge­de li­der du­ru­ma gel­di!..

* * *

Çok kı­sa sü­re için­de Si­si böl­ge­sin­de ve Ba­tı­lı ül­ke­ler nez­din­de iti­bar ka­zan­dı,
Tay­yip çö­kü­şe geç­ti!..
Tay­yi­p'­in des­tek­le­di­ği te­rö­re bu­laş­mış Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü, en son Ka­ta­r'­dan da ko­vul­du…
Böl­ge­de Ka­tar, Tay­yi­p'­in son dos­tu ola­rak kal­mış­tı, o da dir­se­ği­ni çe­vir­di…
Tür­ki­ye Ba­tı­lı ül­ke­ler nez­din­de de “muh­te­şem yal­nız­lı­k” içi­ne yu­var­la­nır­ken…
Böl­ge­miz­de­ki bü­tün ül­ke­ler Tay­yi­p'­e sır­tı­nı dön­dü…

* * *

Tay­yi­p'­in iti­bar kay­bet­me­si önem­li de­ğil…
Önem­li olan, her çor­ba­ya may­da­noz ol­ma me­ra­kı ve her ül­ke­nin içiş­le­ri­ne bur­nu­nu sok­ma po­li­ti­ka­sı­nın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni de iti­bar­sız­laş­tır­ma­sı!..
Bi­li­yor­su­nuz, Kad­da­fi'yi de­vir­me ope­ras­yo­nun­da NA­TO'nun gö­rev al­ma­sı­na Tay­yip sert (!) çı­kıp ba­ğır­ma­ya baş­la­mış­tı:
“NA­TO'nun ne işi var ora­da?!!”
Son­ra da çark et­miş, Kad­da­fi'nin dev­ril­me­si­ni Tür­ki­ye des­tek­le­mek zo­run­da kal­mış­tı…
Fa­kat bu­nun­la bit­me­di, Tür­ki­ye da­ha son­ra Lib­ya'da­ki din­ci­le­ri des­tek­le­di, ta­raf ha­li­ne gel­di ve ulus­la­ra­ra­sı top­lum­la ters düş­tü…

* * *

Ba­tı­lı ül­ke­le­rin des­tek­le­di­ği Tob­ruk Hü­kü­me­ti'nin kuv­vet­le­riy­le sa­va­şan ve ya­ra­la­nan ra­di­kal İs­lam­cı mi­li­tan­la­rın te­da­vi­si bi­le Tür­ki­ye'de ya­pıl­dı, ço­ğu İz­mi­r'­de­ki otel­ler­de ağır­lan­dı, o mi­li­tan­la­rın yap­tı­ğı her tür­lü şı­ma­rık­lı­ğa da kat­la­nıl­dı…
Şim­di ise Türk şir­ket­le­ri­nin Lib­ya'yı der­hal terk et­me­si is­te­ni­yor…
Lib­ya'da 180 ka­dar Türk şir­ke­ti­nin mil­yar­lar­ca do­lar de­ğe­rin­de ma­ki­ne ve ekip­ma­nı çö­le gö­mü­le­cek, mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım­lar he­ba ola­cak, ala­cak­la­rı öden­me­ye­cek ve Türk mü­te­ah­hit­le­ri gırt­la­ğı­na ka­dar za­ra­ra gö­mü­le­cek…
Tay­yip her­hal­de on­la­rın bü­tün za­ra­rı­nı kar­şı­lar!!!

* * *

Tür­ki­ye sa­de­ce Lib­ya'nın de­ğil, Ira­k'­ın, Su­ri­ye'nin, Mı­sı­r'­ın, Ye­me­n'­in de içiş­le­ri­ne bur­nu­nu so­ku­yor!..
Ya­hu sen ken­di­ne bak!..
Bu ik­ti­dar Mec­li­s'­ten bir “zor­ba­lık ya­sa­sı­” çı­kar­a­rak kor­ku­la­rı­nı yen­me­ye, dik­ta re­jim­le­ri­ne rah­met oku­ta­rak ül­ke­yi ida­re et­me­ye ça­lı­şı­yor, di­ğer yan­da baş­ka­la­rı­na may­da­noz olu­yor!..

* * *

Sen şim­di bı­rak Sü­ley­man Şah ta­ta­va­sı­nı da Mı­sı­r'­a bak!..
Se­nin “dar­be­ci­” de­di­ğin Si­si böl­ge­nin li­de­ri ol­du, her­kes ona ko­şup öpü­şü­yor…
An­laş­ma­yı da­ha 8 gün ön­ce yap­tı­lar, Fran­sa Mı­sı­r'­a 24 Ra­fa­le sa­vaş uça­ğı
ve­ri­yor…
Ama sen Lib­ya'dan ko­vu­lu­yor­sun!..
So­nuç­ta “dar­be­ci Si­si iti­bar ka­za­nıp yük­se­lir­ken, bi­zim kü­re­sel li­der pa­ra­şüt­süz
dü­şü­şe ge­çi­yor!..

Top­rak gas­pı!..

Sü­ley­man Şah Tür­be­si'ni ka­çır­dı­lar, bay­ra­ğı dik­ti­ler ama aa­aa!…
Tür­be­yi ka­çır­dık­la­rı ara­zi Su­ri­ye­li bir çift­çi­nin çık­tı…
Sor­ma­dan et­me­den tank­lar­la gi­rip bil­me­di­ğin bir ara­zi­yi gasp edi­yor­sun!..
Za­val­lı çift­çi, “Her­hal­de be­nim hak­kı­mı ve­rir­le­r” di­ye boy­nu­nu bük­tü…
Bu ara­da, Tay­yi­p'­in mu­ha­tap alıp kav­ga et­ti­ği ha­ya­li Fu­at Av­ni'nin “tür­be ka­çır­ma­” ope­ras­yo­nu­nun ya­pı­la­ca­ğı­nı çok ön­ce­den bil­di­ği or­ta­ya çık­tı…
Fu­at Av­ni, 5 ay ön­ce Twit­te­r'­dan şun­la­rı yaz­mış:
“Fi­da­n'­ın (o za­man­ki MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan) adam­la­rı ken­din­ce ma­kul za­man­da IŞİ­D'­le ko­or­di­ne­li ola­rak tür­be­yi yık­tı­rıp as­ke­ri çe­ki­yo­ruz risk al­ma­ya­lım, de­me­ye hazırlanı­yo­r”
Doğ­ru mu?..
Plan çok ön­ce­den IŞİ­D'­le ko­or­di­ne­li ola­rak mı ya­pıl­dı?..