Tayyip Bey saygı bekliyor!..

Azer­bay­ca­n'­dan dö­ner­ken uçak­ta­ki ga­ze­te­ci mü­ret­te­ba­ta Tay­yip Be­y'­in şu sö­zü çok önem­li:
Hal­kın yüz­de 52'si­nin oyuy­la se­çil­miş bir Cum­hur­baş­ka­nı'nın, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­nın tar­tış­ma ko­nu­su ya­pıl­ma­sı­nı doğ­ru bul­mam. Bu, mil­li ira­de­ye say­gı­sız­lık olur. Mil­li ira­de­ye say­gı yüz­de 52'ye say­gı duy­ma­yı ge­rek­ti­ri­r”
Ya­nı­lı­yor!..
Zi­ra tar­tı­şı­lan cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı de­ğil, özel ola­rak Tay­yip
Be­y'­dir!..
Tay­yip Be­y'­in yap­tı­ğı cum­hur­baş­kan­lı­ğı
tar­zı­dır!..
Tar­tı­şı­lan, Tay­yip Be­y'­in ye­mi­ni­ne sa­dık kal­ma­ma­sı­dır!..
Bu du­rum­da Tay­yip Bey da­ha çok bek­ler…
* * *
Bu­gün, se­çi­min or­ta­ya çı­kar­dı­ğı yüz­de 60'lık blok, Tay­yip Be­y'­in ana­ya­sal sı­nır­lar içi­ne çe­kil­me­si­ni is­ti­yor…
Ya­ni, Tür­ki­ye'nin yüz­de 60'ı onun ana­ya­sal sı­nır­la­rı aş­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yor…
Ay­rı­ca, yüz­de 52'lik mil­li ira­de 10 ay ön­cey­di…
O mil­li ira­de bu­gün yüz­de 40'a düş­müş­tür!..
Mey­dan­lar­da 400 mil­let­ve­ki­li is­te­yen Tay­yip Be­y'­e seç­men sa­de­ce 258 mil­let­ve­ki­li ver­miş­tir!..
* * *
Tay­yip Bey, “A­lı­şıl­ma­mış cum­hur­baş­ka­nı ola­ca­ğım, ko­şan ter­le­yen cum­hur­baş­ka­nı ola­ca­ğı­m” de­miş­ti…
Evet koş­tu, ter­le­di, ama se­çim mey­dan­la­rın­da koş­tu, ora­lar­da ter­le­di!..
Mey­dan­lar­da par­ti baş­ka­nı gi­bi dav­ran­dı, CHP, MHP ve HDP'­yi suç­la­dı, li­der­le­ri­ne ağır eleş­ti­ri­ler yö­nelt­ti, AK­P'­nin ic­ra­at­la­rı­nı an­lat­tı!..
Elin­de Ku­r'­an sal­la­dı, gün­de üç pos­ta mey­dan­lar­da hay­kır­dı…
Dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı onun için se­fer­ber edil­di, cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı se­çim kam­pan­ya­sın­da kul­la­nıl­dı…
Ve şim­di say­gı bek­li­yor!..
Da­ha çok bek­ler!..
* * *
Say­gı gös­ter­mek ve say­gın ol­mak…
Tür­ki­ye'de ilk de­fa bir cum­hur­baş­ka­nı, en kü­çük par­ti­nin li­de­ri­ne te­le­fon­la ula­şa­ma­dı…
HDP Eş Baş­ka­nı De­mir­taş, Di­yar­ba­kı­r'­da­ki pat­la­ma­lar­dan son­ra Cum­hur­baş­ka­nı'nın te­le­fo­nu­na bi­le çık­ma­dı…
Şim­di par­ti li­der­le­riy­le gö­rü­şe­ce­ği­ni söy­lü­yor ve üç par­ti li­de­rin­den de ay­nı ce­va­bı alı­yor:
“Biz gö­rüş­me­ye
git­me­yi­z”
CHP, MHP, HDP li­der­le­ri da­ha en baş­tan Tay­yip Be­y'­den ge­le­cek gö­rüş­me tek­li­fi­ni ret edi­yor!..
* * *
Pe­ki Tay­yip Bey, ken­di­si­ne oy ve­ren yüz­de 52'ye say­gı gös­ter­di mi?..
Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di, git­ti AKP Ge­nel Ku­ru­lu'nu top­la­dı, Da­vu­toğ­lu­'nu ge­nel baş­kan­lı­ğa
ne­re­dey­se ata­may­la
ge­tir­di…
Yüz­de 52, Tay­yip Be­y'­e bun­la­rı yap­sın, se­çim mey­dan­la­rı­na çık­sın di­ye mi oy ver­di?..
Tay­yip Bey say­gı bek­ler­ken kü­la­hı­nı önü­ne ko­yup dü­şün­sün:
“Ne­den be­nim cum­hur­baş­kan­lı­ğım tar­tış­ma ko­nu­su ol­du?”
Ce­va­bı­nı bu­la­mı­yor­sa…
Say­gı bek­le­me­sin!..

100 ki­ta­ba be­del!..

Şim­di­ler­de Ab­dul­lah Gü­l'­ün ba­sın da­nış­ma­nı­nın yaz­dı­ğı ki­tap ko­nu­şu­lu­yor…
Ab­dul­lah Bey pek çok şe­yi ön­le­miş, Tay­yip Be­y'­le iliş­ki­le­rin­de kı­rıl­ma ya­şan­mış, Ge­zi olay­la­rın­da po­li­se mü­da­ha­le et­miş, da­ha de­mok­rat­mış ve­sa­ire ve­sa­ire…
Ab­dul­lah Bey, ik­ti­dar ile uyum için­de ça­lış­tı, Tay­yip Bey ve­sa­ye­ti al­tın­da kal­dı, bü­tün ya­sa­la­rı im­za­la­dı…
O da AK­P'­nin Cum­hur­baş­ka­nı gi­bi dav­ran­dı…
Ama en çar­pı­cı fo­toğ­raf Da­nış­tay tö­re­nin­dey­di…
Tay­yip Bey, Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı'nın ko­nuş­ma­sı­na si­nir­le­nip ile­ri ge­ri ko­nuş­ma­ya baş­la­yın­ca, ki­tap­ta ya­zı­lan­la­ra gö­re Ab­dul­lah Bey onu sa­kin­leş­tir­me­ye çok ça­lış­mış…
Ça­lış­mış da ne ol­muş?..
Tay­yip aya­ğa kal­kıp sa­lo­nu terk eder­ken, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin kos­ko­ca Cum­hur­baş­ka­nı onu ar­ka­sın­dan tı­pış tı­pış ta­kip et­ti…
Üs­te­lik, Tay­yip Bey ne­za­ke­ten de ol­sa, Cum­hur­baş­ka­nı'na yol ve­rip önü­ne al­ma­yı umur­sa­ma­dı­ğı hal­de!..
Unu­tul­ma­dı…
Ön­de si­nir­le­nen Baş­ba­kan, pe­şi­ne Cum­hur­baş­ka­nı'nı tak­mış sa­lon­dan çı­kı­yor…
O fo­toğ­raf 100 ki­ta­ba be­del­dir!..

Loading...