Tayyip kaybetti Türkiye kazandı!..

Fi­ya­ka­sı bo­zul­du, sün­gü­sü düş­tü!..
Sa­ray yal­nız­laş­tı!..
Se­çim ya­rı­şı AKP ile di­ğer par­ti­ler ara­sın­da de­ğil, da­ha çok Tay­yip ile di­ğer par­ti­ler ara­sın­da geç­ti…
Ka­ğıt üze­rin­de ta­raf­sız (!) olan Cum­hur­baş­ka­nı, mey­dan­la­ra in­di, par­ti baş­ka­nı gi­bi se­çim kam­pan­ya­sı yü­rüt­tü…
So­nuç­ta kay­bet­ti!..
Seç­men, par­la­men­ter re­ji­mi “bek­le­me oda­sın­da­n” çı­kar­dı;
Tay­yip Be­y'­i “bek­le­me oda­sı­na­” sok­tu!..

* * *

Bu se­çim­de…
Ki­bir kay­bet­ti, te­va­zu ka­zan­dı…
Nef­ret di­li, kin if­ti­ra, ha­ka­ret, aşa­ğı­la­ma, öf­ke, sev­gi­siz­lik kay­bet­ti;
Efen­di­lik, ter­bi­ye, in­sa­na say­gı, sev­gi ka­zan­dı…
Ku­tup­laş­tır­ma, “Ben­den olan­lar ben­den ol­ma­yan­la­r” öte­ki­leş­tir­me­si kay­bet­ti;
Tür­ki­ye'nin nor­mal­leş­me­si ar­zu­su ka­zan­dı…
Tek par­ti, tek adam re­ji­mi ve “Ye­ni Tür­ki­ye­” saf­sa­ta­sı kay­bet­ti;
Ço­ğul­cu­luk ka­zan­dı…
İk­ti­dar ve sa­ray bas­kı­sı kay­bet­ti;
Bas­kı­ya kar­şı baş­kal­dı­ran­lar ka­zan­dı…
Baş­kan­lık hır­sı kay­bet­ti;
De­mok­ra­si ka­zan­dı…

* * *

Tür­ki­ye dün sa­ba­ha da­ha bir ra­hat uyan­dı…
Se­çim so­nuç­la­rı bir be­lir­siz­lik do­ğur­muş ol­sa da, tek par­ti is­tib­da­dı­nın so­nu­nun gel­miş ol­ma­sı, va­tan­da­şı hor­la­ma, kor­kut­ma, sin­dir­me, yıl­dır­ma, fiş­le­me, ken­din­den ol­ma­yan­la­rı ez­me dö­ne­mi­nin so­na er­me­si ba­kı­mın­dan ül­ke­de bir ra­hat­la­ma ya­rat­tı…
Her şe­yi bi­len, her şe­ye ka­rı­şan des­po­tik an­la­yış ön­ce­ki gün ağır bir ye­nil­gi­ye uğ­ra­dı…
400 mil­let­ve­ki­li su­ya düş­tü!..
Tay­yip Bey so­nun­da 330'a bi­le ra­zı ol­du, ama onu da bu­la­ma­dı!..
Baş­kan­lık, hiç­bir mer­di­ve­nin ula­şa­ma­ya­ca­ğı yük­sek­lik­te­ki bir ra­fa kalk­tı!..

* * *

As­lın­da, 31 Ma­yıs gü­nü yaz­dı­ğı­mız gi­bi, Baş­kan­lık ha­yal­le­ri­ne çok­tan kar yağ­mış­tı!.
Tay­yip Bey mey­dan­lar­da ba­ğı­rıp ça­ğı­ra­rak ko­nuş­tuk­ça AK­P‘­nin oy­la­rı eri­di…
İk­ti­dar üç par­ti­yi kar­şı­sı­na alıp on­la­rı pa­ra­lel, DHKP-C te­rör ör­gü­tü, PKK ile it­ti­fa­kıy­la suç­la­dık­ça, üze­ri­ne bir de “Haç­lı it­ti­fa­kı­” söy­le­mi ek­le­nin­ce AKP bu akı­be­te hız­la sü­rük­len­di…
Ve so­nuç­ta bu sa­ra­yın he­zi­me­ti ol­du!..

* * *

Bu se­çim­de CHP'­nin hak­kı­nı ye­me­ye­lim…
HDP'­nin al­dı­ğı oy­la­rın en az üç pua­nı CHP seç­me­nin­den ge­len “e­ma­ne­t”
oy­lar­dır…
Sırf re­jim de­ği­şik­li­ği­ni, tek adam sul­ta­sı­nı en­gel­le­mek için HDP‘­nin ba­ra­jı aş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nen bir kı­sım CHP seç­me­ni “s­tra­te­jik bir ka­rar­la­” oy­la­rı­nı bu par­ti­ye “e­ma­ne­te­n” ver­di…
HDP Eş Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş da “E­ma­net oy­la­rı ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­ma­ya­ca­ğı­z” di­ye­rek bu­nun far­kın­da ol­du­ğu­nu açık­la­dı…
CHP bu se­çim kam­pan­ya­sın­da halk­la te­ma­sı as­lın­da çok iyi ger­çek­leş­tir­di,
eko­no­mi üze­ri­ne yo­ğun­laş­tı…
Kı­lıç­da­roğ­lu bü­yük ça­ba har­ca­dı, ör­gü­tü ha­re­ket­len­dir­di ve mi­ting alan­la­rın­da çok iyi bir per­for­mans gös­ter­di…
Oy­la­rı düş­me­si­ne rağ­men ba­şa­rı­lı gö­rül­me­si­nin ne­de­ni bu­dur ve CHP'­nin asıl oyu yüz­de 28-29 ci­va­rın­da­dır…

* * *

An­cak, iş bu­ra­da bit­mi­yor…
Ana­ya­sa­yı ih­lal eden­ler, yol­suz­luk ve rüş­vet ça­mu­ru­na ba­tan­lar, zen­gin­leş­tir­dik­le­ri yan­daş­la­rıy­la bir­lik­te Yü­ce Di­va­n'­da he­sap ver­me­den so­nu­ca ula­şıl­mış sa­yıl­maz!..
Bu ko­nu­da Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si De­ka­nı Ana­ya­sa Hu­ku­ku Pro­fe­sö­rü Nec­mi Yüz­ba­şı­oğ­lu'nun ver­di­ği bil­gi çok önem­li…
Prof. Yüz­ba­şı­oğ­lu di­yor ki:
“Yü­ce Di­va­n'­a sevk için ve yüz­de 10 ba­ra­jı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı­nı bek­le­me­ye ge­rek yok. Mec­lis, Baş­kan­lık Di­va­nı olu­şur oluş­maz ça­lış­ma­ya baş­la­ya­bi­lir. Hü­kü­met ku­ru­la­ma­sa da tüm yet­ki­le­ri­ni kul­la­na­bi­li­r”

* * *

Bu ik­ti­dar­dan, bu tek par­ti bas­kı­sın­dan, yol­suz­luk­lar­dan, sı­fır­la­nan pa­ra­lar­dan, Tür­ki­ye'nin iti­ba­rı­nı yer­le bir edip, dün­ya­da alay ko­nu­su ha­li­ne ge­ti­ren­ler­den yar­gı önün­de he­sap sor­ma­dan…
Tür­ki­ye hu­zu­ra ka­vu­şa­maz…
Peş­le­ri bı­ra­kıl­ma­ma­lı­dır, he­sap mut­la­ka so­rul­ma­lı­dır!..

Loading...