Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Türkiye böyle seçim görmedi!..

29 Mayıs 2015 Yazarlar

AKP, ik­ti­da­rı bı­rak­ma­mak için her şe­yi gö­ze al­dı…
Ana­ya­sa ba­ba ya­sa, ka­nun ma­nun ta­kan yok!.
Cum­hur­baş­ka­nı mey­dan­la­ra in­miş du­rum­da…
Sa­ra­y'­da muh­tar­lar, ol­ma­dı tak­si­ci­ler, yet­me­di dün de oto­büs­çü­ler…
Oto­büs­çü­ler­le ku­cak­laş­ma­sın­da HDP'­ye bin­di­rir­ken, “Biz Di­yar­ba­kı­r'­da müf­tü, Es­ki­şe­hi­r'­de eş­cin­sel aday gös­ter­me­di­k” di­yor..
“Bi­z” de­di­ği ken­di par­ti­si AKP…

* * *

TV ka­nal­la­rı ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şır­dı…
Bir yer­de Baş­ba­kan ko­nu­şu­yor, öte­ki yer­de Cum­hur­baş­ka­nı ko­nuş­ma­ya baş­la­yın­ca…
TV ka­nal­la­rı can­lı ya­yın­da Baş­ba­ka­n'ın ko­nuş­ma­sı­nı ke­si­yor, Cum­hur­baş­ka­nı'na bağ­la­nı­yor ve Sad­ra­zam Ah­met, abi­si­nin al­tın­da ka­lı­yor…
İki­si bir­den oy is­ti­yor, iki­si bir­den mu­ha­le­fe­te bin­di­ri­yor…
İki­si bir­den dub­le yol­la­rı, hız­lı tre­ni an­la­tı­yor…

* * *

Tay­yip Bey, bu ara­da AB­D'­nin say­gın ga­ze­te­le­rin­den New York Ti­me­s'­ın “Tür­ki­ye üze­rin­de ka­ra bu­lut­la­r” baş­lık­lı baş­ya­zı­sın­da Tür­ki­ye'de öz­gür­lük­le­rin kı­sıt­lan­dı­ğı, ba­sı­na bas­kı­lar ol­du­ğu, oto­ri­ter re­jim eleş­ti­ri­le­ri ya­pıl­dı­ğı için “Eyyy New York Ti­me­s” di­ye ba­ğı­rı­yor…
Tür­ki­ye'de­ki yan­daş ol­ma­yan ga­ze­te­ler bit­ti, AB­D'­de­ki ga­ze­te­le­re ka­dar uza­nı­yor…
Atan­mış Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı'nı “di­ni li­de­r” ya­pı­yor, Pa­pa ile mu­ka­ye­se edi­yor…
Pa­pa'nın uça­ğı ve zırh­lı araç­la­rı ol­du­ğu­nu an­la­tı­yor, ay­nı gün Va­ti­ka­n'­dan
ya­lan­la­ma ge­li­yor:
“Pa­pa'nın özel uça­ğı yok­tur, ki­ra­lık uça­ğa bi­ner; uçak­ta olan­lar pa­ra­la­rı­nı ken­di öde­r”

* * *

Tay­yip Bey Ada­na'da mi­ting ya­pa­cak di­ye Va­tan Par­ti­si'ne tah­sis edi­len mey­dan ona ve­ri­li­yor…
Va­tan Par­ti­si THY'­den uçak ki­ra­la­mak için an­la­şı­yor, fa­kat bir gün son­ra uçak ve­ril­mi­yor…
Er­zu­rum baş­lı ba­şı­na hic­ran… CHP'­nin ka­dın ada­yı­nın pro­pa­gan­da ça­lış­ma­la­rı sü­rek­li en­gel­le­ni­yor, se­çim bü­ro­su ola­rak kul­la­nı­lan TI­R'­ı po­lis ta­ra­fın­dan mey­dan­dan çe­ki­li­yor, aday da­hil di­re­nen CHP'­li­ler cop­la­nı­yor..
Ve bir za­man­lar Di­yar­ba­kı­r'­ın “de­mok­rat va­li­si­” ola­rak ta­nı­tı­lan şim­di­nin AKP ada­yı es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı o ka­dar de­mok­rat ki ra­ki­bi­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­lar kar­şı­sın­da ağ­zı­nı
bi­le aç­mı­yor, bel­ki de mem­nun olu­yor…

* * *

Dün se­çim ya­sak­la­rı baş­la­dı, açı­lış ve te­mel at­ma tö­ren­le­ri ya­pı­la­ma­ya­cak…
Tay­yip Bey de top­lu açı­lış­la­rı dün Nev­şe­hi­r'­de he­men “Nev­şe­hir­li­ler­le bu­luş­ma­” mi­ting­le­ri­ne çe­vi­ri­ver­di, on­da ça­re tü­ken­mez!..
Tür­ki­ye böy­le bir se­çim sü­re­ci hiç ya­şa­ma­dı…
Ya­sa ma­sa din­le­yen yok…

* * *

İk­ti­dar gö­zü­nü ka­rart­tı…
Kay­be­de­cek­le­ri­ni an­la­dı­lar, ölüm ka­lım me­se­le­si ya­pıp her yo­la baş­vu­ru­yor­lar…
Kı­lıç­da­roğ­lu'nun çağ­rı­sı tam da bu at­mos­fe­re uy­gun­dur:
“E­lek­trik­ler ke­si­lir­se san­dı­ğın üze­ri­ne otu­run!”
Ye­ni Tür­ki­ye'de (!) ile­ri de­mok­ra­si­nin (!) ta­nı­mı iş­te bu­dur!..

Tay­yi­p'­e laf yok!..

AKP ik­ti­da­rı, öz­gür­lük­ler ül­ke­si (!) Tür­ki­ye'de ye­ni bir de­mok­ra­si (!) ham­le­si­ne im­za at­tı…
AB­D'­nin en say­gın, en bü­yük ga­ze­te­ci­lik ödü­lü Pu­lit­ze­r'­in sa­hi­bi ga­ze­te­ci Step­hen Kin­ze­r'­e Ze­ug­ma An­tik Ken­ti'nin dün­ya­ca ta­nı­tı­ma sun­du­ğu kat­kı­lar ne­de­niy­le Ga­zi­an­tep Be­le­di­ye Mec­li­si “Fah­ri hem­şe­hri­lik be­ra­tı­” ve­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı…
New York Ti­mes Ga­ze­te­si'nin es­ki Tür­ki­ye şe­fi de olan Kin­zer tö­ren için Ga­zi­an­te­p'­e da­vet edil­di, ay­rı­ca Kent Kon­se­yi Ze­ug­ma ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lı­mı­nı is­te­di…
Da­ve­ti­ye­ler bas­tı­rıl­dı, da­ğı­tıl­dı, fa­kat ön­ce­ki gün prog­ra­mın ip­tal edil­di­ği bil­di­ril­di…
Ga­zi­an­te­p'­in AK­P'­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fat­ma Şa­hin şu açık­la­ma­yı yap­tı:
“A­dı ge­çen ga­ze­te­ci­ye fah­ri hem­şeh­ri­lik be­ra­tı ver­mek­ten ya­zı­la­rın­da cum­hur­baş­ka­nı­mı­za yö­ne­lik hak­sız it­ham­la­rı ne­de­niy­le vaz­geç­ti­k”
Şu ül­ke­nin dü­şü­rül­dü­ğü gü­lünç du­ru­ma ba­kı­nız…
Tür­ki­ye'de­ki şu de­mok­ra­si za­val­lı­lı­ğı­na ba­kı­nız!..

YAZARIN TÜM YAZILARI