Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Türkiye cenaze evi oldu!..

20 Ekim 2015

Tür­ki­ye her gün şe­hit ce­na­ze­si kal­dı­ran ül­ke ha­li­ne gel­di!..
PKK kar­şı­sın­da­ki “çö­zül­me sü­re­ci­ni­n” acı so­nuç­la­rı, ül­ke­nin kim­ya­sı­nı boz­du…
Her gün baş­ka bir ev­den fer­yat­lar yük­se­li­yor!..
Ana­la­rın, eş­le­rin, ço­cuk­la­rın çığ­lık­la­rı bü­tün ül­ke­yi sa­rı­yor!..
Acı do­lu gün­ler­den ge­çi­yo­ruz!..
Kim­se­nin hu­zu­ru kal­ma­dı!..
Ka­ran­lık­lar için­de­yiz!..

* * *

İki gün ön­ce 4 şe­hit…
Yar­bay İh­san Ej­dar, Üs­teğ­men Ünal Dar­bo­ğaz, Ast­su­bay Tur­gay Top­sa­ka­loğ­lu, Ast­su­bay Sa­met Ça­kır…
Da­ha on­la­rın ce­na­ze­le­ri kal­dı­rıl­ma­dan, Tun­ce­li, Pü­lü­mü­r'­de 2 şe­hit da­ha…
Ast­su­bay Onur Sön­mez, Ast­su­bay Meh­met Şim­şek…
An­ka­ra'da yi­tir­di­ği­miz 102 gü­zel in­sa­nın acı­sı he­nüz ta­ze­li­ği­ni ko­rur­ken, üst üs­te ge­len ye­ni acı­lar…
Tür­ki­ye ce­na­ze evi­ne dön­dü, ma­te­mi­miz bit­mek bil­mi­yor!..

* * *

Tür­ki­ye şe­hit­le­ri­ne ağ­lar­ken, bu ül­ke­yi dir­lik dü­zen­lik için­de yö­net­mek­le gö­rev­li Baş­ba­kan, Al­ma­nya Baş­ba­ka­nı Mer­ke­l'­le Dol­ma­bah­çe rıh­tı­mın­da yü­rü­yüş ya­pı­yor; Bo­ğa­z'­ın gü­zel­lik­le­ri­ni gös­ter­mek­ten mut­lu!..
Yüz­ler gü­lü­yor…
3 mil­yar Eu­ro…
Se­ne­ye vi­ze ko­lay­lı­ğı…
AB mü­za­ke­re fa­sıl­la­rı­nın açıl­ma­sı…
Bun­la­rın se­çi­me 11 gün ka­la ik­ti­dar par­ti­si­nin ha­ne­si­ne ya­zı­la­ca­ğı he­sap­la­rı ya­pı­lı­yor…
Fa­kat o da ne?..
Dün, Gü­ney Kıb­rıs Rum Yö­ne­ti­mi fa­sıl­la­rın açıl­ma­sı­na onay ver­me­ye­cek­le­ri­ni açık­lı­yor; Kos­ko­ca Tür­ki­ye'nin ka­de­ri bir gün için­de, si­nek vı­zıl­tı­sı ka­dar de­ğe­ri ol­ma­yan Rum yö­ne­ti­mi­nin esi­ri olu­yor!..

* * *

Tür­ki­ye şe­hit ce­na­ze­le­ri­ni kal­dı­rı­yor, ül­ke­yi dir­lik dü­zen­lik için­de yö­ne­te­cek “ta­raf­sı­z” Cum­hur­baş­ka­nı KKTC'­ye su gö­tür­me tö­re­nin­de mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne giy­di­ri­yor:
“Ku­zu ku­zu ge­le­cek­le­r”
“Ka­çak sa­ray ka­dar ba­şı­nı­za taş düş­sü­n”
Son­ra…
Yıl­dız Sa­ra­yı Ma­be­yin Köş­kü'n­de hi­lal­li, al­tın va­rak­lı muh­te­şem kol­tuk­lar­da Tür­ki­ye'nin “i­ti­ba­rı­” ser­gi­le­ni­yor…
Böy­le bir şa­şa­adan göz­le­ri ka­ma­şan Mer­ke­l'­in Al­man­ya'sın­da ki­şi ba­şı­na dü­şen mil­li ge­lir 40 bin do­lar;
Böy­le bir “i­ti­bar­la­” Mer­ke­l'­in göz­le­ri­ni ka­maş­tı­ran Tay­yip Be­y'­in ül­ke­sin­de ise ki­şi ba­şı­na dü­şen mil­li ge­lir 9 bin do­la­rın da al­tı­na düş­müş du­rum­da…

* * *

An­ka­ra Tem­sil­ci­miz Say­gı Öz­tür­k'­ün dün­kü ha­be­ri, Tür­ki­ye'nin ar­tık yö­ne­ti­le­me­di­ği­ni, mal ve can gü­ven­li­ği­nin kal­ma­dı­ğı­nı en açık bi­çim­de or­ta­ya ko­yu­yor­du…
Şır­na­k'­ta­ki bir böl­ge­de va­tan­daş po­li­se baş­vu­ra­rak, te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan teh­dit edil­di­ği­ni, evi­nin kur­şun­lan­dı­ğı­nı, ha­sa­ra yol aç­tı­ğı­nı bil­di­ri­yor… Po­lis o böl­ge­ye gi­re­me­di­ği için va­tan­daş­tan kur­şun de­lik­le­ri­nin fo­toğ­ra­fı­nı çe­ke­rek ken­di­le­ri­ne ge­tir­me­si­ni is­ti­yor ve bu­nu tu­ta­nak­la da res­mi­leş­ti­ri­yor…
Ül­ke­de dev­let ida­re­si­nin düş­tü­ğü şu za­val­lı du­ru­ma ba­kı­nız!..

* * *

Yar­bay, üs­teğ­men ve iki ast­su­ba­yı­mız şe­hit….
On­la­rın ce­na­ze­si kalk­ma­dan iki ast­su­ba­yı­mız da­ha şe­hit dü­şü­yor…
Ev­ler­den fer­yat­lar yük­se­li­yor…
Ana­lar kan ağ­lı­yor…
Ama key­fi­niz kaç­ma­sın, ka­ram­sar ol­ma­yın…
Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı ile Ma­be­yin Köş­kü'ne ba­kın…
Tür­ki­ye'nin iti­ba­rıy­la gu­rur du­yun!..

Bu ne ce­za­sı?..

Şe­hi­di­miz Yüz­ba­şı Ali Al­ka­n'­ın ce­na­ze­sin­de kar­de­şi­nin ta­bu­tu­na ka­pa­na­rak is­yan eden Yar­bay Meh­met Al­ka­n'­a açı­lan so­ruş­tur­ma so­nuç­lan­mış ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı “U­ya­rı­” ce­za­sı ver­miş…
Ney­miş bu uya­rı?..
Her­hal­de “in­sa­ni duy­gu­la­rı­nı unu­ta­cak­sı­n” uya­rı­sı!..
Yar­ba­y'­ın gen­ce­cik kar­de­şi şe­hit ol­muş, in­san dün­ya­yı yı­kar… Bu­nun “as­ke­ri di­sip­lin­le­” ne il­gi­si var?..
De­ğil ce­za ve­ril­me­si, so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı bi­le ka­ba­hat…
Yar­ba­y'­ın “Ne ol­du da so­nu­na ka­dar sa­vaş de­nil­di?” de­me­si zül­fü­ya­re mi do­kun­du?..