Ulan hepiniz ordaydınız be!..

Baş­lık­ta­ki söz dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Tay­yi­p'­e ait!..
Ah­met Ka­ya'nın Ma­ga­zin Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği ödül tö­re­nin­de yap­tı­ğı kış­kır­tı­cı açık­la­ma­sı­nı pro­tes­to eden­le­re, ça­tal fır­la­tan­la­ra yö­ne­lik sö­züy­dü bu…
Son­ra­ki yıl­lar­da “Ben ora­da yok­tu­m”, “Ben ça­tal fır­lat­ma­mış­tı­m” di­yen­le­re “Ah­met Ka­ya­cı­” ke­sil­miş, hid­det­le­ne­rek “U­lan he­pi­niz or­day­dı­nız be!” di­ye ba­ğır­mış­tı…
Bank As­ya'nın TMSF'­ye dev­re­dil­me­sin­den son­ra, ban­ka­nın 1996 yı­lın­da­ki açı­lı­şı­na ait vi­de­o kay­dı­nı gö­rün­ce, Tay­yi­p'­in o sö­zü ak­lı­ma gel­di:
He­pi­niz or­day­dı­nız be!..

* * *

O yıl­lar Fet­hul­lah­çı­la­ra ya­ran­ma, el etek öp­me dö­ne­miy­di…
Tay­yi­p'­in Bank As­ya hak­kın­da “O ban­ka za­ten bat­mı­ş” di­ye baş­la­ya­rak, he­men her gün sis­te­ma­tik bir şe­kil­de hü­cum­lar­la ger­çek­ten ba­tı­rı­lan ban­ka, 1996 yı­lın­da bü­yük bir coş­kuy­la açı­lı­yor­du…
Her­kes bir­bi­ri­ni it­ti­re­rek, omuz ata­rak ön saf­la­ra geç­me sa­va­şın­day­dı…
Tan­su Çil­ler elin­de ma­kas en ön­de…
Bir ya­nın­da dö­ne­min ba­ka­nı Ab­dul­lah Gül, di­ğer yan­da İs­tan­bul Be­le­di­ye Rei­si Tay­yip!..
“Muh­te­rem Fet­hul­lah Gü­len Ho­ca Efen­di­le­ri­” de on­lar­la bir­lik­te…
Kur­de­le­yi Ab­dul­lah-Tan­su-Tay­yip üç­lü­sü bir­lik­te ke­si­yor…
Üçü­nün de ağ­zı ku­lak­la­rın­da…

* * *

Son­ra?…
Ka­mu­nun bü­tün pa­ra­la­rı bu ban­ka­ya ya­tı­rıl­dı…
Gö­rül­me­miş im­kan­lar sağ­lan­dı…
Tay­yip Baş­ba­kan ol­du ban­ka da­ha da şah­lan­dı…
Ta­aa ki 17-25 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı ya­pı­la­na ka­dar…
Vay sen mi­sin yol­suz­luk rüş­vet olay­la­rı­nın üze­ri­ne gi­den…
“Ka­ran­lık oda­k”, “pa­ra­lel ya­pı­”, “Haş­ha­şi­” der­ken…
Sar­maş do­laş ol­duk­la­rı, dev­le­tin bü­tün ku­rum­la­rı­nı ve bü­tün ni­met­le­ri­ni pay­laş­tık­la­rı, “ko­alis­yon or­tak­la­rı­” ola­rak bir­lik­te ik­ti­da­ra gel­dik­le­ri Fet­hul­lah­çı­lar ulu­sal gü­ven­li­ğe teh­dit ol­du!..

* * *

Gös­te­re, gös­te­re bir ban­ka­yı ba­tır­dı­lar…
Hem de yan­daş mey­da­nın, ik­ti­da­rın bü­tün ola­nak­la­rıy­la des­tek­le­di­ği ban­ka­yı “in­ti­kam hır­sıy­la­” çö­kert­ti­ler!..
Oy­sa hep­si or­day­dı…
Fet­hul­la­h'­ın eli­ni aya­ğı­nı öpen­ler, ete­ği­ne yüz sü­ren­ler, Fet­hul­lah için ül­ke­nin bü­tün yağ stok­la­rı­nı tü­ke­ten­ler…
Onun ete­ği­ne yüz sür­mek için ta­aa Pen­sil­van­ya'ya ka­dar ko­şan­lar, şim­di hu­kuk­tan, ya­sa­lar­dan fi­lan söz edi­yor­lar…
Pa­ça­la­rın­dan ri­ya akan­lar, şim­di ga­ze­te kö­şe­le­rin­de utan­ma­dan ve ce­ha­let­te sı­nır ta­nı­ma­dan hırs ve in­ti­kam sal­ya­la­rı akı­tı­yor­lar…
O şar­la­tan­la­ra Tay­yi­p'­in sö­zü­nü ha­tır­la­ta­lım:
Ulan he­pi­niz or­day­dı­nız be!..
Sen işi­ne bak!..
“Her şe­yi bi­len ada­m” fai­ze tak­tı…
“Dü­şü­rü­n” di­yor…
Her gün sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar TV ka­nal­la­rın­da “Mer­kez Ban­ka­sı fai­zi dü­şür­sü­n” di­ye tut­tu­ru­yor…
Ön­ce­ki Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz “Dü­şük fa­iz-bü­yü­me ara­sın­da bağ yok. Fa­iz ta­li­mat­la dü­şü­rül­me­z” de­yin­ce ta­bi­i Tay­yi­p'­ten ağ­zı­nın pa­yı­nı (!) al­dı:

“Sen işi­ne bak!”

Ama Dur­muş Yıl­maz çe­tin ce­viz çık­tı ve ce­va­bı ya­pış­tır­dı:
“Be­nim işim bu­”
Dur­muş Yıl­maz, Tay­yi­p'­in “Fa­iz dü­şer­se enf­las­yon da dü­şer. Fa­iz se­bep enf­las­yon so­nuç­tu­r” te­ori­si­ne de gü­lüp ge­çi­yor ve “O za­man ün­lü ik­ti­sat­çı­lar Smit­h'­in ve Key­ne­s'­in ki­tap­la­rı­nı bir mey­da­na yı­ğıp ya­ka­lım. Son­ra da fai­zi sı­fır­la­ya­lım ba­ka­lım öy­le mi olu­yor­muş?” di­yor…
Dur­muş Yıl­ma­z'­ın işi bu…
Pe­ki Mer­kez Ban­ka­sı Baş­kan­lı­ğı da yap­mak is­te­yen Tay­yi­p'­in işi ne?..
O ko­nuş­tuk­ça do­lar yük­se­li­yor, yok­sa ül­ke­de “do­lar lo­bi­si­” mi var?..
Do­lar inip çık­tık­ça aca­ba kim­ler yo­lu­nu bu­lu­yor, onu da öğ­re­ni­riz ya­kın­da!..

Loading...