Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Yargının mahkumiyeti!..

9 Aralık 2015

An­ket­ler ya­pı­lı­yor, yar­gı­ya gü­ve­nin çok alt­lar­da ol­du­ğu gö­rü­lü­yor…
Geç­miş­te bir Yar­gı­tay Baş­ka­nı, “Cüz­da­nı ile vic­da­nı ara­sın­da sı­kış­mış yar­gıç­lar­da­n” söz edi­yor­du…
Yar­gı­yı en çok hır­pa­la­yan, yıp­ra­tan söz yi­ne bir za­man­lar dil­le­re yer­leş­miş­ti:
“A­vu­kat bu­la­ca­ğı­na ha­kim bu­l”

* * *

An­cak, Türk yar­gı ta­ri­hin­de böy­le­si hiç gö­rül­me­di…
Bal­yo­z'­dan be­ra­at eden as­ker­ler, tu­tuk­lu­luk sü­re­le­ri için aç­tık­la­rı da­va­lar­la yar­gı­yı mil­yon­luk taz­mi­nat­la­ra mah­kum et­me­ye baş­la­dı­lar…
Ta­bi­i bu pa­ra­yı, yan­lış ve­ya ka­sıt­lı ka­rar­lar ve­ren yar­gıç­lar de­ğil, yi­ne hal­kı­mı­zın ver­gi­le­rin­den dev­let öde­ye­cek…
O za­man­lar deh­şe­ten­giz özel yet­ki­li sav­cı­lar ve yar­gıç­lar var­dı…
Al ifa­de­si­ni, at içe­ri!..
Si­liv­ri, Sin­can ve as­ke­ri ce­za­ev­le­ri tu­tuk­lu de­po­su ha­li­ne gel­miş­ti…
Üç-beş ay de­ğil, beş-al­tı yıl tu­tuk­lu…
İn­san­la­rı ai­le­le­riy­le bir­lik­te pe­ri­şan et­ti­ler, ha­yat­la­rı­nı ka­rart­tı­lar…

* * *

Şim­di bu in­san­lar aç­tık­la­rı da­va­lar­la taz­mi­nat­lar ka­za­nı­yor…
İş­te ör­nek­ler:
Emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan: 3 yıl 8 ay tu­tuk­lu­lu­ğu için 1 mil­yon 363 bin li­ra…
Emek­li Kor­ge­ne­ral Ay­han Taş: 3 yıl 4 ay 7 gün tu­tuk­lu­lu­ğu için 1 mil­yon 250 bin li­ra…
Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ha­kan Ak­koç: 2 yıl 8 ay tu­tuk­lu­lu­ğu kar­şı­lı­ğın­da 671 bin li­ra…
Emek­li Al­bay Re­fik Ha­kan Tu­fan: 2 yıl 10 ay tu­tuk­lu­lu­ğu için 440 bin li­ra…
Emek­li Al­bay Hü­se­yin Öz­ço­ban: 3 yıl 5 ay tu­tuk­lu­lu­ğu kar­şı­lı­ğın­da 357 bin li­ra…
Emek­li Al­bay Tur­gut Ket­ken: 2 yıl 4 ay tu­tuk­lu­lu­ğu için 500 bin li­ra…
Emek­li Tüm­ge­ne­ral Be­kir Me­miş: 2 yıl 4 ay tu­tuk­lu­lu­ğu kar­şı­lı­ğın­da 500 bin li­ra…
Taz­mi­nat ka­za­nan­la­ra da­ha çok in­san ek­le­ne­cek ve bu pa­ra­lar dev­let ta­ra­fın­dan tı­kır tıkır öde­ne­cek…

* * *

Pe­ki, tu­tuk­la­ma­yı “Al ifa­de­si­ni at içe­ri­” oto­ma­ti­ği­ne bağ­la­yan yar­gıç­lar ne ola­cak?..
Ba­zı­la­rı pa­ra­lel ya­pı id­di­asıy­la açı­ğa alın­dı, mes­lek­ten ih­raç edil­di, ba­zı­la­rı da emek­li oldu…
Ya yıl­lar­ca tu­tuk­lu ka­lan, bü­yük if­ti­ra­lar­la teş­hir edi­lip 40, 50 yıl ve­ya ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le yar­gı­la­nıp mah­kum olan­lar?..
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rıy­la tek­rar yar­gı­lan­dı­lar ve ta­ma­mı be­ra­at et­ti!.
Tür­ki­ye gö­rül­me­miş bir yar­gı fa­ci­ası ya­şa­dı…
Ka­za­nı­lan taz­mi­nat­la­rın, ma­ka­ra­yı ter­si­ne sa­rıp in­san­la­rı es­ki gün­le­ri­ne dön­dür­me­si müm­kün mü?!.
Taz­mi­nat­lar­da hiç­bir mik­tar, is­ter­se tril­yon­lar ol­sun on­la­rın ka­yıp yıl­la­rı­nı ge­ri ve­re­mez!..

* * *

Ba­kı­nız!..
Şim­di o meş­hur Si­liv­ri Ce­za­evi'n­de bu­lu­nan ga­ze­te­ci Can Dün­dar ile Er­dem Gül de eğer yan­lış­lar­dan dö­nül­mez­se bu taz­mi­nat­la­rı ka­za­na­cak­lar!..
Yap­tık­la­rı iş ke­sin­lik­le ga­ze­te­ci­lik­ti…
As­ke­ri ve si­ya­si ca­sus­luk gi­bi id­di­alar ge­çer­siz­dir… Te­rör ör­gü­tü­ne yar­dım id­di­ası zor­la­ma­dır!..
Bu ge­çer­siz ve zor­la­ma id­di­alar, tu­tuk­la­ma için ile­ri sü­rü­len ba­ha­ne­ler­dir!..
Bu tu­tuk­la­ma Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'n­den, ol­maz­sa AİH­M'­den dö­ner…
An­cak, ce­za­evin­de bir gün bi­le kal­ma­nın be­de­li öde­ne­mez!..
Tür­ki­ye böy­le bir ka­ran­lık al­tın­da kal­ma­yı hak­ket­mi­yor!..

Mec­li­s'­te tek­bir ses­le­ri!..

Sa­de­ce Tay­yip Bey dö­ne­min­de ol­du­ğu­nu sa­nı­yor­duk, kad­ro­lu ami­go­lar Da­vu­toğ­lu Ah­me­t'­in dö­ne­min­de de or­ta­ya çık­tı…
Dün­kü grup top­lan­tı­sın­da Mec­li­s'­i sta­da çe­vir­di­ler…
Din­le­yi­ci bal­kon­la­rın­dan ami­go­la­rın at­tı­ğı slo­gan­lar ke­sil­me­di ve son­ra bir ilk ya­şan­dı, ko­ro ha­lin­de tek­bir ge­tir­me­ye baş­la­dı­lar:
“Al­la­hu ek­be­r”
Ya­sa­ma fa­ali­ye­ti yü­rü­ten Mec­lis ça­tı­sı al­tın­da, bir si­ya­si par­ti­nin grup top­lan­tı­sın­da tek­bi­ri slo­gan ola­rak kul­lan­dı­lar…
Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı'nın hem ayıp, hem gü­nah olan bu had­di­ni bil­mez­lik kar­şı­sın­da söy­le­ye­cek bir sö­zü yok mu?!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more