Yazıklar olsun!..

Tay­yip işi gü­cü bı­rak­tı, es­ki koa­lis­yon or­tak­la­rı “pa­ra­lel­le­ri­n'' pe­şi­ne düş­tü!..
Her ko­nuş­ma­sın­da hiç il­gi­si yok­ken söz pa­ra­lel­le­re ge­li­yor ve 17-25 Ara­lık yol­suz­luk-rüş­vet ope­ras­yon­la­rı­nın acı­sı­nı çı­karma­ya ça­lı­şı­yor…
Kır­şe­hi­r'­de yi­ne “pa­ra­lel de pa­ra­le­l'' di­ye tut­tur­du ve şu il­ginç la­fı et­ti:
“Pa­ra­lel ya­pı­nın ta­ba­nın­da­ki sa­mi­mi in­san­lar bu ya­pı­nın kim­ler­le iş­bir­li­ği yap­tı­ğı­nı gör­sün­ler ve bu gi­di­şi sor­gu­la­sın­lar. Hâ­lâ bu ya­pı­nın MOS­SA­D'­la (İs­ra­il giz­li ser­vi­si) iş­bir­li­ği tut­tu­ğu­nu gör­mü­yor­lar­sa ya­zık­lar ol­su­n''

* * *

“Ya­zık­lar ol­su­n'' öy­le mi?..
12 yıl bo­yun­ca bun­la­rın ne mal ol­du­ğu­nu an­la­ya­ma­yan­la­ra…
Bü­tün dev­let ku­rum­la­rı­nı bun­lar­la pay­la­şan­la­ra ya­zık­lar ol­sun!..
Se­çim­ler­de “pa­ra­lel ya­pı­ya'' mil­let­ve­ki­li kon­ten­ja­nı ta­nı­ya­cak ka­dar iç içe ge­çen­le­re…
Po­lis ve yar­gı­da çö­rek­len­me­le­ri­ne yol açan­la­ra ya­zık­lar ol­sun!..

* * *

‘'­Ya­zık­lar ol­su­n'' öy­le mi?..
Bun­la­ra hiz­met eden po­lis­le­re “kah­ra­ma­n'' di­yen­le­re…
“Ö­zel yet­ki'' ver­dik­le­ri sav­cı­la­rı­nı baş ta­cı eden­le­re…
“Pa­ra­lel ya­pı­ya'' hiz­met eden yar­gıç­la­rı “ö­zel yet­ki­li'' ya­pıp en iyi yer­le­re ge­ti­ren­le­re…
Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon da­va­la­rın­da vic­da­nı­nın se­si­ni din­le­ye­rek “pa­ra­lel­ci yar­gıç­lar­la'' ça­tış­tık­la­rı için ağır ce­za mah­ke­me­si baş­kan­la­rı­nı İs­tan­bu­l'­dan düz yar­gıç ola­rak sü­ren­le­re ya­zık­lar ol­sun!..

* * *

“Ya­zık­lar ol­su­n'' öy­le mi?..
“Mil­li or­du­ya kum­pa­s'' ku­ru­lup es­ki or­du ko­mu­tan­la­rı, es­ki kuv­vet ko­mu­tan­la­rı, ge­ne­ral­ler, ami­ral­ler, seç­kin su­bay­lar içe­ri atı­lır­ken zil ta­kıp oy­na­yan­la­ra…
Bu­gün ise “pa­ra­lel­ci­ler yap­tı'' di­ye­rek sıy­rıl­ma­ya ça­lı­şan­la­ra ya­zık­lar ol­sun!..
Ga­ze­te­le­rin­de ca­mi­le­rin jet­ler­le bom­ba­lan­dı­ğı­nı gös­te­ren gra­fik­le­ri tam say­fa ya­yım­la­yan yan­daş ga­ze­te­le­re oluk oluk pa­ra akı­tan­la­ra ya­zık­lar ol­sun!..
Er­ge­ne­ko­n'­da Tür­ki­ye'nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ce­za­evi­ne atı­lır­ken…
Ge­ne­ral­ler, bi­lim in­san­la­rı, ga­ze­te­ci­ler içe­ri tı­kı­lıp ha­yat­la­rı ka­rar­tı­lır­ken “Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r'' di­yen­le­re ya­zık­lar ol­sun!..

* * *

Bü­tün bun­la­rı gör­me­yen, fer­yat­la­rı duy­ma­yan…
Ak­si­ne, “As­ker ve­sa­ye­ti­ni kal­dır­dık, dar­be­le­ri ön­le­di­k'' di­ye ge­viş ge­ti­ren­le­re ya­zık­lar ol­sun!..
El­le­rin­de dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı, is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri var­ken, MOS­SA­D'­la iş tu­tuk­la­rı­nı an­cak 17-25 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rın­dan son­ra an­la­ya­bi­len­le­re (!) ya­zık­lar ol­sun!..
Pa­ra­lel­ci­le­ri bu ül­ke­nin ba­şı­na mu­sal­lat eden­le­re ya­zık­lar ol­sun!..
Bun­lar­la or­tak­lık ya­pan, okul­la­rı­nı her plat­form­da des­tek­le­yen saf­la­ra ya­zık­lar ol­sun!..
12 yıl bo­yun­ca ayak­ta uyu­yan­la­ra ya­zık­lar ol­sun!..
Ya­zık­lar ol­sun… Ya­zık­lar ol­sun!..

Ba­bam sağ ol­sun!..

Ba­ba­sı Vah­det­tin Köş­kü'nü ken­di­ne ha­zır­la­tır­sa, Şeh­za­de du­rur mu?..
O ve­ya or­ta­ğı olan ak­ra­ba­la­rı vil­la ofis yap­mış…
Söz­cü'de fo­toğ­ra­fı­nı gör­dü­nüz…
Şa­ha­ne Bo­ğaz man­za­ra­lı, ha­ri­ka bir vil­la ofis…
Şu ana ka­dar bu ko­nu­da her­han­gi bir açık­la­ma gel­me­di, ge­lir­se onu da ya­za­rız…
Bo­ğa­zi­çi imar du­ru­mu hak­kın­da ge­niş bil­gi­si olan, işin ıcı­ğı­nı cı­cı­ğı­nı çok iyi bi­len say­gın bir dos­tum, gön­der­di­ği not­ta şöy­le di­yor:
“Söz­cü'de Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın ye­ni ofis bi­na­sı ile il­gi­li ha­be­ri oku­dum. Ön­gö­rü­nüm böl­ge­sin­de­ki bu bi­na­yı 2963 sa­yı­lı Bo­ğa­zi­çi Ya­sa­sı'na gö­re na­sıl in­şa et­tik­le­ri­ni çok me­rak edi­yo­rum. Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı'nın uy­du­ruk açık­la­ma­sıy­la öğ­ren­mek müm­kün ola­bi­li­r''

* * *

Va­roş­lar­da es­ki oto­mo­bil­ler var­dır…
Ba­zı­la­rı­nın ar­ka­sın­da “Ba­bam sağ ol­su­n'' ya­zar…
Bak­mak la­zım…
Aca­ba vil­la ofi­sin du­va­rın­da da ay­nı ya­zı var mı?..
Var­sa, açık­la­ma­sı da odur!..

Loading...