Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Yeni düşman Yüce Divan!..

İk­ti­da­ra gel­dik­le­ri ilk gün­den iti­ba­ren ken­di­le­ri­ne ha­ya­li “düş­man­lar” ya­rat­tı­lar…
Ve tam 12 yıl o “düş­man­lar­la” kav­ga ede­rek, hal­kı uyut­ma­ya ça­lış­tı­lar!..
Ba­şa­rı­lı da ol­du­lar…
Hal­kın yüz­de 40'ı­na ya­kın bö­lü­mü­nü mı­şıl mı­şıl uyut­tu­lar!..
Av­ru­pa Bir­li­ği'ne gir­me nu­ma­ra­sı as­ke­ri et­ki­siz­leş­tir­mek için­di…
İk­ti­dar, ken­di­si­nin ne mal ol­du­ğu­nu bil­di­ği için as­ke­ri dar­be en­di­şe­sin­den hiç kur­tu­la­ma­dı…
Or­du­yu bir “ve­sa­yet ku­ru­mu” ola­rak gös­te­re­rek kav­ga et­ti­ler, de­mok­ra­si­yi yer­le bir et­ti­ler!..

* * * *

Koa­lis­yon or­tak­la­rı Fet­hul­lah­çı­lar­la bir­lik­te ger­çek­leş­tir­dik­le­ri Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz ope­ras­yon­la­rı Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'ni iğ­diş et­mek için­di…
Tür­ki­ye'nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­nı, es­ki kuv­vet ko­mu­tan­la­rı­nı, or­du ko­mu­tan­la­rı­nı, ge­ne­ral­le­ri, ami­ral­le­ri, seç­kin su­bay­la­rı, bi­lim in­san­la­rı­nı, ay­dın­la­rı, ga­ze­te­ci­le­ri içe­ri at­tı­lar!..
Bun­lar hep ik­ti­da­rın düş­man­la­rıy­dı ve yıl­lar göl­ge bok­su şek­lin­de geç­ti…
Ama he­def­le­ri­ne var­dı­lar…
Dal­ga dal­ga ge­len ope­ras­yon­lar, tu­tuk­la­ma­lar, te­le­fon din­le­me­le­ri top­lu­mu kor­kut­tu, sin­dir­di!..

* * * *

Son­ra, çı­kar or­tak­lı­ğı yap­tık­la­rı te­şek­kül bun­la­ra yol­suz­luk, hır­sız­lık, rüş­vet ope­ras­yon­la­rı ya­pın­ca ye­ni bir düş­man çık­tı or­ta­ya:
“Pa­ra­lel ya­pı”
On­lar­la kav­ga edi­yor­lar…
Yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rıy­la is­ti­fa et­ti­ri­len 3 ba­kan­la az­le­di­len 1 ba­ka­nın Yü­ce Di­va­n'­a git­me­si söz ko­nu­su olun­ca şim­di ye­ni bir düş­man da­ha ya­rat­tı­lar:
YÜ­CE Dİ­VAN!..

* * * *

Ve bir ba­kan çık­tı, Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu…
Ül­ke­nin en gü­ve­ni­lir ku­ru­mu ol­ma­sı ge­re­ken Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin “art ni­yet­li, ken­di­le­ri­ne tu­zak ku­ran sis­te­min ana un­su­ru ol­du­ğu­nu” ile­ri sür­dü, ha­ka­ret et­ti!..
“Yü­ce Di­van” ola­rak gö­rev ya­pa­cak Ana­ya­sa Mah­ke­me­si için şu açık ifa­de­yi kul­lan­dı:
“Ba­na kas­te­de­ne tek­rar ken­di­mi tes­lim et­mem”
Ar­tık ye­ni düş­man Yü­ce Di­va­n'­dı ve 4 es­ki ba­ka­nı ona tes­lim et­me­ye­cek­ler­di!..
Ni­te­kim, dün So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu'n­da ya­pı­lan oy­la­ma­da rüş­vet ve yol­suz­luk­la suç­la­nan 4 es­ki ba­ka­nın, AK­P'­li üye­le­rin oy­la­rıy­la Yü­ce Di­va­n'­a gön­de­ril­me­me ka­ra­rı çık­tı!..

* * * *

4 es­ki ba­kan için tam da So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu'n­da oy­la­ma ya­pı­la­ca­ğı gün, ya­ni dün bü­tün ga­ze­te­le­rin (Söz­cü ha­riç) ar­ka say­fa­la­rın­da tam say­fa ola­rak “Sos­yal Da­ya­nış­ma Plat­for­mu” im­za­lı şu ilan çık­tı:
“17-25 Ara­lık dar­be gi­ri­şim­le­ri­nin ad­li yar­gı­da ta­kip­siz­lik­le so­nuç­lan­ma­sı­na rağ­men dos­ya­da suç­la­nan ba­kan­la­rın Yü­ce Di­va­n'­a gön­de­ril­me ça­ba­sı ad­li yar­gı­da ba­şa­rı­sız olan DAR­BE Gİ­Rİ­Şİ­Mİ­Nİ ANA­YA­SA MAH­KE­ME­Sİ'N­DE SO­NUÇ­LAN­DIR­MA ÇA­BA­LA­RI­DIR.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ak­lan­ma ye­ri de­ğil­dir.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bu­gü­ne ka­dar si­ya­se­te mü­da­ha­le eden ka­rar­la­rıy­la VE­SA­YET RE­Jİ­Mİ­NİN SON KA­LIN­TI­SI ola­rak mil­le­tin vic­da­nın­da ak­lan­ma­sı ge­re­ken yer­dir.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'n­den ‘Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı' çı­kar­ma gay­re­tin­de olan içer­den ve dı­şar­dan fit­ne odak­la­rı ile si­ya­si ik­bal ve ma­kam­la­rı için bu fit­ne odak­la­rıy­la açık giz­li it­ti­fak ya­pan­la­rı ib­ret­le ta­kip edi­yo­ruz.
Si­ya­si ka­ri­yer­le­ri­ni ve ka­za­nım­la­rı­nı ‘Sağ­lam İra­de'nin (Tay­yi­p'­in) göl­ge­si­ne borç­lu olan­la­rın kü­çük he­sap­la­rı ‘Bü­yük Tür­ki­ye' yü­rü­yü­şü­nü dur­dur­ma­ya yet­me­ye­cek­tir”

* * * *

Ba­kan Mü­ez­zi­noğ­lu ve oy­la­ma gü­nü çı­kan bu ilan!..
So­nuç­ta “Ko­mis­yon­ma­tik” ça­lış­tı ve 4 es­ki ba­kan ko­mis­yon­da ak pak ol­du…
Bu du­rum Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu'n­da da de­ğiş­me­ye­cek­tir!..
Ta­rih bun­la­rı ya­za­cak­tır…
Biz de asıl bü­tün bu olan­la­rı ib­ret­le iz­li­yo­ruz…
Ne­re­den ne şe­kil­de sıy­rı­lır­lar­sa sıy­rıl­sın­lar…
Bu ik­ti­dar ve çı­kar or­tak­la­rı, vic­dan­lar­da mah­kum ol­mak­tan kur­tu­la­ma­ya­cak­tır!..

Ayıptır be!..

SSK emek­li­le­ri­ne ya­pı­la­cak zam bel­li ol­du:
Yüz­de 2.32…
Bu du­rum­da en dü­şük SKK emek­li­si ma­aşı­na 24 li­ra zam ge­le­cek…
Gün­lük 80 ku­ruş…
Boz­dur boz­dur har­ca…
Ey be­nim ga­ri­ban emek­lim…
Se­ni bu cü­cük ka­dar zam­ma la­yık gör­dük­le­ri için üzül­me…
Se­nin pa­ra­la­rın­la ya­pı­lan 1 kat­ril­yon 370 tril­yon­luk ka­çak sa­ray­la if­ti­har et…
İti­bar­dan fe­da­kar­lık et­me!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more