Yobazlaşan ülkede dehşet manzaraları!..

En te­pe­de­ki­nin öf­ke do­lu ba­ğır­ma­la­rı en al­ta ka­dar dal­ga dal­ga ya­yı­lı­yor…
Ül­ke­ye öf­ke ve şid­det ege­men olu­yor!..
Mec­li­s'­te ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri, mu­ha­le­fet par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­ne sal­dı­rı­yor…
Mu­ha­le­fet par­ti­sin­den 5 mil­let­ve­ki­li­nin ya­ra­lan­ma­sıy­la ilk ra­unt ka­pa­nı­yor, er­te­si gün bir CHP'­li ve­kil 2 met­re­lik boş­lu­ğa iti­li­yor…

* * *

Öf­ke ve şid­det Tür­ki­ye'ye ya­yı­lı­yor…
Ca­ma kar­to­pu gel­di di­ye dı­şa­rı fır­la­yan bak­kal, kar­to­pu oy­na­yan­la­ra sal­dı­rı­yor, grup­ta­ki bir ga­ze­te­ci bı­çak­la­na­rak öl­dü­rü­lü­yor…
Öte ta­raf­ta yo­baz fet­va ve­ri­yor:
“Kar­dan adam yap­mak gü­nah­tır, kar­dan adam put­tu­r”
Baş­ka bir yo­baz, “12 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğuy­la ev­le­ni­le­bi­li­r” di­yor;
Bir ca­na­var da 12 ya­şın­da­ki kız öğ­ren­ci­yi dö­ve dö­ve ka­çı­rı­yor, ji­let atı­yor, bir mi­ni­büs için­de te­ca­vüz et­mek is­ter­ken ya­ka­la­nı­yor!..

* * *

Öz­ge­ca­n'ın ca­na­var­ca kat­le­dil­me­si Tür­ki­ye'de şok et­ki­si ya­rat­tı, on bin­ler aya­ğa kalk­tı…
O vah­şet­ten 5 gün son­ra…
Bir adam ka­rı­sı­nı bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü, 52 par­ça­ya ayır­dı, çöp kon­tey­ner­le­ri­ne at­tı…
Vah­şe­tin fai­li, “Ka­rım mus­ka yaz­dır­mış­tı, tar­tış­tık… Bir ses ba­na ‘Öl­dür, öl­dü­r' de­di, öl­dür­düm, par­ça­la­dı­m” de­di!..

* * *

Öz­ge­ca­n'­ın vah­şi ci­na­ye­te kur­ban git­me­sin­den 6 gün son­ra…
Bir adam tar­tış­tı­ğı ka­rı­sı­nı bal­kon­dan aşa­ğı at­tı… Genç ka­dın şim­di ya­şam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor…
Öz­ge­ca­n'­ın öl­dü­rül­me­sinin ül­ke­de ge­nel bir trav­ma ya­rat­ma­sın­dan 6 gün son­ra…
Sev­gi­li­sin­den şid­det gö­ren genç ka­dın oto­mo­bil­den ken­di­ni dı­şa­rı at­tı…
Sev­gi­li­si ga­za bas­tı, araç genç ka­dı­nı al­tı­na al­dı, te­ker­lek ba­şı­nın üs­tün­den ezip geç­ti…
Genç ka­dın kur­ta­rı­la­ma­dı!..

* * *

Öz­ge­ca­n'­ın kat­lin­den 6 gün son­ra…
Zi­hin­sel en­gel­li kı­za te­ca­vüz eden ada­ma, mah­ke­me “i­yi hal in­di­ri­mi­” yap­tı…
Zi­hin­sel en­gel­li kı­za te­ca­vüz et­miş­ti, ama mah­ke­me­de kra­vat ta­kıp say­gı­lı dav­ran­mış­tı…

* * *

Öz­ge­ca­n'­ın kat­li he­pi­mi­zin ka­nı­nı don­du­rur­ken…
Bir li­se­nin ka­dın mü­dür yar­dım­cı­sı­nın, sı­nıf baş­kan­la­rın­dan mi­ni etek, tayt gi­yen kız öğ­ren­ci­le­ri ta­kip et­me­le­ri­ni, böy­le gi­yin­me­ye de­vam eder­ler­se okul ar­ka­daş­la­rı­nı ta­ciz et­me­le­ri­ni bu­yur­du­ğu;
Er­kek öğ­ren­ci­le­ri, okul­da­ki kız ar­ka­daş­la­rı­na kar­şı suç iş­le­me­ye teş­vik et­ti­ği id­di­a edil­di, so­ruş­tur­ma açıl­dı!..

* * *

Ve sa­yın okur­lar,
Öz­ge­ca­n'­ın vah­şe­te kur­ban git­ti­ği gün Tür­ki­ye aya­ğa kal­kar­ken…
Tür­ban­lı, sık­ma baş­lı, “i­nanç­lı­” ya­zar­lar­dan bi­ri, “Bun­lar Ame­ri­ka'da da olu­yo­r” de­di…
Di­ğe­ri ise sos­yal med­ya­da­ki tep­ki­le­re kız­dı, “Ka­pa­tın çe­ne­ni­zi­” de­di…
“Din­dar ve kin­dar ne­si­l” ye­tiş­tir­me der­din­de­ki bir zih­ni­yet…
Din-iman-ki­tap sö­mü­rü­süy­le dü­ze­yi yer­ler­de sü­rü­nen bir si­ya­set…
“En az üç ço­cuk… Do­ğu­run do­ğu­ra­bil­di­ği­niz ka­dar, Al­lah ne ver­diy­se­” ta­li­ma­tıy­la ar­zu­la­nan sos­yal ya­pı…
Bü­tün bun­la­rın so­nu­cu ola­rak yo­baz­la­şan gü­zel ül­ke­miz­den iş­te siz­le­re deh­şet man­za­ra­la­rı…

Be­le­di­ye­le­rin kar if­la­sı!..

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin kar­la im­ti­ha­nı­nın so­nu­cu­nu gör­dük, İs­tan­bul felç ol­du…
Onu bı­ra­ka­lım, il­çe be­le­di­ye­le­ri­ne ba­ka­lım…
AK­P'­li­si CHP'­li­si fark et­mi­yor, kar kar­şı­sın­da hep­si if­las bay­ra­ğı­nı çek­ti…
Ana ar­ter­ler bü­yük­şe­hir so­rum­lu­lu­ğun­da, ama il­çe be­le­di­ye­ler­de de “a­na
ar­te­r” sa­yı­la­cak cad­de­le­ri var ve bun­lar sa­hip­siz kal­dı…
Ör­ne­ğin Ka­dı­kö­y'­de en iş­lek cad­de­ler bi­le kar yı­ğın­la­rı al­tın­day­dı, kal­dı­rım­lar yü­rü­ne­mez hal­dey­di…
Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si'n­de kar kü­re­me, tuz­la­ma, so­lüs­yon araç­la­rı yok mu­dur, be­le­di­ye iş­çi­le­ri ne­re­de­dir?…
CHP'­li, AK­P'­li il­çe be­le­di­ye baş­kan­la­rı uy­ku­da mı­dır?..

Loading...