Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

Ateşteyiz ateşte

25 Temmuz 2015

Pi­ya­sa­lar her ne ka­dar ha­fif­ten pa­nik ha­va­sı ya­şa­dıy­sa da, bek­len­me­yen bir şey ol­ma­dı. Koa­lis­yon ça­lış­ma­la­rı şim­di­lik gün­dem­de­ki ağır­lı­ğı­nı kay­be­der­ken, dik­kat­ler IŞİD ve PKK üze­ri­ne yo­ğun­laş­tı.
Ne bek­le­ni­yor­du ki? Gül­lük gü­lis­tan­lık bir Gü­ney­do­ğu mu? O za­man si­ze bir sır ve­re­yim, du­rum da­ha da tat­sız­la­şa­bi­lir.
Za­ten en ba­şın­dan bel­li de­ğil miy­di? Hü­kü­met, IŞİD için “öf­ke­li genç­le­r”, “bu işin sos­yo­lo­ji­si va­r” yo­rum­la­rı­nı ya­par­ken an­la­ma­mış mıy­dı­nız işin bu­ra­la­ra va­ra­ca­ğı­nı?

YAN­GI­NI KÖ­RÜK­LE

Hü­kü­met açık­ça Esa­d'­ı de­vir­me­yi ka­fa­sı­na tak­mış, Esed de­me­ye baş­la­mış­ken, hat­ta bu amaç­la baş­ta Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su ol­mak üze­re Su­ri­ye'de mu­ha­lif grup­la­ra des­tek ve­rir­ken bel­li de­ğil miy­di ça­mu­run bi­ze de sıç­ra­ya­ca­ğı?
Dün­ya bi­zi, üs­tü ör­tü­lü şe­kil­de IŞİD mi­li­tan­la­rı­na “si­lah ve lo­jis­tik des­te­k” sağ­la­mak­la suç­la­ma­dı mı? Ateş ol­ma­yan yer­den mi çık­tı o du­man?

İSİM DE­Ğİ­ŞİR­SE AN­LA Kİ…

İşin açık­ça­sı uy­gu­la­nan stra­te­ji­yi an­la­mak çok da zor de­ğil­di. AKP, “ay­rı­lık­çı­” Kürt­le­ri, IŞİ­D'­in öf­ke­li genç­le­ri­ne kı­yas­la da­ha bü­yük bir teh­dit ola­rak var­sa­yı­yor­du. Ta­a ki IŞİ­D'­e DE­AŞ de­nil­me­ye baş­la­na­na dek… Bel­li ki son­ra­sın­da hi­kâ­ye de­ğiş­ti.
So­nuç­ta Tür­ki­ye'ye gi­riş yap­mış, her bi­ri ül­ke­nin çe­şit­li il­le­ri­ne da­ğıl­mış hal­de sa­yı­la­rı iki mil­yon­dan faz­la Su­ri­ye­li mül­te­ci söz ko­nu­su. Ara­ya kay­na­yan yüz­ler­ce IŞİ­D'­ci­nin var­lı­ğı kon­trol edi­le­bi­le­cek bir du­rum de­ğil… Ya­ni hep di­ken üze­rin­de otur­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz.

UZ­LAŞ­MA ÇI­KAR MI?

Hü­kü­met ku­ru­lu­mu­na ge­lir­sek, 23 Ağus­to­s'­a ka­dar vak­ti olan koa­lis­yo­nun de­tay­la­rı üze­rin­de AKP ve CHP he­yet­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dı­ra­ca­ğı bir haf­ta­ya gi­ri­yo­ruz. Yi­ne de “er­ken se­çi­m” san­ki da­ha ya­kın.
Hâl­bu­ki Tür­ki­ye'nin acil so­run­la­rı gün­de­me gel­dik­çe uz­laş­ma zo­run­lu­lu­ğu ak­la ge­li­yor. Hem Tür­ki­ye'yi çev­re­le­yen risk­ler, hem de dün­ya­da son­ba­har­dan iti­ba­ren da­ha da sert­le­şe­cek olan eko­no­mik ik­lim için “uz­laş­ma­” ge­rek­li bir ih­ti­yaç.

GE­Çİ­Cİ DE­ĞİL KA­LI­CI BE­LİR­SİZ­LİK­LER

Ha­di, AKP-CHP hü­kü­me­ti kur­du di­ye­lim. Böy­le bir ik­ti­da­rın, Tür­ki­ye'ye is­tik­rar ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­mek de ko­lay de­ğil… Kim­se bu hü­kü­me­te gü­ve­nip uzun bir yo­la çık­maz. Ya­tı­rım yap­maz. Ka­pa­si­te ar­tır­maz.
O za­man er­ken se­çim ol­du di­ye­lim. AKP an­ket­ler­de MHP'­den iki-üç pu­anı­nı ge­ri al­sa da­hi, bel­li ki mev­cut koa­lis­yon tab­lo­su de­ğiş­me­ye­cek.
Ge­çi­ci de­ğil, ka­lı­cı be­lir­siz­lik­ler­le do­lu bir or­tam önü­müz­de­ki ay­lar­da Tür­ki­ye si­ya­se­ti­ni ve eko­no­mi­si­ni et­ki­le­ye­cek.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more