Ekonomi Bakanı’nın olmayan diploması!

Ha­ki­ka­ten bü­yük re­za­let… So­ner Yal­çı­n‘­ın “Sah­te dip­lo­ma­lı eko­no­mi ba­ka­nı­” ya­zı­sın­dan öğ­ren­dim ki Ni­hat Zey­bekci'nin İn­gil­te­re'de eği­ti­mi ya­lan­mış! As­lın­da bir ara in­ter­net­te ko­nu­su geç­miş yaz ay­la­rı gi­bi, at­la­mı­şım.
Ül­ke­nin Eko­no­mi Ba­ka­nı Ni­hat Zey­bek­ci'nin, İn­gil­te­re So­uth Lon­don Col­le­ge'de eko­no­mi eği­ti­mi al­dı­ğı­nı öz­geç­mi­şi­ne ya­zıp; son­ra­dan bu­nun ger­çek ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lın­ca, öz­geç­mi­şin­den çı­kart­ma­sın­dan da­ha bü­yük re­za­let mi olur?
Ba­ri sal­la­ya­cak­san Har­vard, Ya­le, Vi­ya­na Eko­no­mi, MIT, Stan­ford, Ox­ford fa­lan de… So­uth Lon­don Col­le­ge ne­re­si? Ney­se…
Ay­nı şe­kil­de Al­man­ca bil­me­si… O da ön­ce ya­zı­lıp son­ra­dan çı­kar­ıl­mış.
Skan­dal!
İşin açık­ça­sı şüp­he­len­mi­yor de­ğil­dim… Öy­le­si­ne laf­lar edi­yor­du ki, “saç­ma­la­mı­ş” de­yip ge­çi­yor­dum. Me­ğer ha­ki­ka­ten “bil­mi­yor­muş!”

ÇOK BEL­Lİ ET­MİŞ­Tİ!

Ne­re­den şüp­he­len­miş­tim? Ba­kan olur ol­maz; “Mil­li ge­li­ri­miz 10 yıl­da 3 kat art­tı. Önü­müz­de­ki 10 yıl­da, bir 3 kat da­ha ar­tı­ra­ca­ğız. Tür­ki­ye'miz her alan­da, her yer­de 3 mis­li da­ha bü­yü­ye­ce­k” de­miş­ti.
Ben de; “B­re ca­hil­ler, ön­ce­lik­le mil­li ge­li­ri­miz 10 yıl­da 3 kat, ya­ni yüz­de 300 art­ma­dı. Bir ke­re “mil­li ge­li­r” sa­bit pa­ra ile he­sap­la­nır. Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu'nun he­sap­la­rı­na gö­re mil­li ge­lir 10 yıl­da sa­de­ce yüz­de 63 art­mış­tı­r” di­ye yaz­mış­tım. Bey­hu­dey­miş! Ki­me an­la­tı­yor­mu­şum?
De­vam et­miş­ti Eko­no­mi Ba­ka­nı; “Tür­ki­ye'miz dün­ya­nın en bü­yük 10 eko­no­mi­sin­den bi­ri­si ola­cak. Bu­nu da 2023'e ka­dar ya­pa­ca­ğız!”
Şöy­le an­lat­mış­tım; Eko­no­mik bü­yük­lü­ğü­müz, top­lam mil­li ge­li­re gö­re 1993 yı­lın­dan be­ri de­ğiş­me­di… 17'n­ci sı­ra­da­yız. Di­yor­dum ki; “Ha­di her şey çok iyi gi­der­se bel­ki 16'n­cı olu­ruz. Kuv­vet­le muh­te­me­len 18'e dü­şe­riz… Olup ola­bi­le­ce­ği en faz­la bu­dur!”

BU­NU STAJ­YER SÖY­LE­MEZ

Zey­bek­ci eği­ti­mi­nin de ver­di­ği de­rin eko­no­mi bil­gi­siy­le ÖTV zam­la­rı­nın enf­las­yo­nu et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni de id­di­a et­miş­ti.
Ne de­miş­ti? “ÖTV ar­tış­la­rı, lüks tü­ke­tim­de, ba­zı key­fi tü­ke­tim­de­ki ar­tış­lar­dır. Bu­nun eko­no­mi­ye olum­suz bir et­ki­si­nin ola­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­ruz. Enf­las­yo­nu ar­tı­rı­cı et­ki­si ola­ca­ğı­nı dü­şü­nen­le­re de ka­tıl­mı­yo­rum.”
Ben de kö­şem­de gi­dip bu­nu eleş­tir­miş­tim. İyi de ben ne­re­den bi­le­yim kar­de­şim? Her ba­kan ya­pı­la­nın öz­geç­mi­şi­ni kon­trol ede­mem ki!
Esas, ne­dir bi­zim bu eko­no­mi ba­kan­la­rın­dan çek­ti­ği­miz. Es­ki­si “sa­at ka­ç” Za­fer Çağ­la­yan, ye­ni­si “Lon­dra­lı­” Ni­hat Zey­bek­ci… İki­si­nin de ken­di­le­ri­ne has ka­bi­li­yet­le­ri var. Ayıp­tır, ayıp!
twit­ter@soz­cu­mu­ra­tog­lu ad­re­sim­de ayıp­la­ma­ya de­vam edi­yo­rum. Ge­lin bir­lik­te ayıp­la­ya­lım!

Loading...