CHP için seçim ittifakı şart!

Türkiye, Erdoğan'ın “Başkan” olma hevesi uğruna gereksiz bir erken seçime sürüklendi!
Tarihimizde ilk defa bir Meclis, tek bir yasa çıkarmadan, tek bir iş yapmadan dağıldı. Çalışma süresi sadece 22 saat 23 dakika oldu!
Görünen o ki, önümüzde tek çözüm yolu var!
Birleşen Türkiye.
Artık birlik ve beraberliği sağlama zamanıdır.
Bu konuda en önemli görev CHP'ye düşüyor.
Meclis'te grubu olan partiler arasında en umut verici olan odur…
* * *
Anketlerde CHP'nin oyları eskisinden pek farklı görünmüyor. En iyi ihtimalle yüzde 26, yüzde 27 olabilir. Bu, yeterli değildir.
O halde ne yapmalı? Aklın yolunu izlemeli, kendisine yakın gördüğü partilerle “Seçim ittifakı” yapmalı. Başta Vatan Partisi… Sonra, Yurt Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Liberal Parti, vs…
CHP, bu şekilde oylarını yüzde 30'un üzerine tırmandırabilirse, Türkiye'nin çehresi değişir. Barajı aşacak diğer partiyle (MHP) koalisyon kurup, Türkiye'yi kaosa sürükleyen AKP iktidarına son verebilir.
* * *
Özellikle Vatan Partisi'nin üzerinde durmak lâzım… Bu parti, enerjik kadrosuyla, sağlam örgütüyle ve heyecanlı gençlik kuruluşuyla son derece dinamik bir yapıya sahiptir.
Vatan Partisi “Seçim ittifakı” ile CHP'ye ekstra güç sağlayabilir.
Kılıçdaroğlu'nun bunu düşünmesinde büyük fayda görüyorum.
Aksi halde CHP yine yüzde 25, yüzde 27 bandında kalacak, değişen bir şey
olmayacak!

AKP – Saadet Partisi ittifakı tamam gibi!

AKP, tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­bil­mek için her yo­lu de­ne­ye­cek se­çim it­ti­fak­la­rıy­la oy­la­rı­nı üç-dört pu­an ar­tır­ma­ya ça­lı­şa­cak.
Duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri  AK­P'­ye ya­kın olan Saa­det Par­ti­si ile it­ti­fak yap­mak için düğ­me­ye ba­sıl­dı bi­le…
Par­ti­nin Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ka­ma­lak, AKP ça­tı­sı al­tın­da se­çi­me gir­me­ye çok yat­kın.
“He­def yan­gı­nı sön­dür­mek­tir… Ve bi­zim tek der­di­miz de yan­gı­nın sön­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak­tır” di­yor.
Ta­bi­i lâf bun­lar… Ger­çek­le il­gi­si yok! Yan­gı­nı sön­dür­mek için “kol­tuk pa­zar­lı­ğı­” ya­pı­lı­yor ve Ka­ma­lak kaç mil­let­ve­kil­li­ği ala­ca­ğı­nı he­sap­lı­yor.
* * *
Saa­det Par­ti­si'nin yüz­de 2'ye ya­kın oyu var. Bu oran, AKP için önem­li des­tek!
7 Ha­zi­ra­n'­da kıl pa­yı kay­be­di­len 18 san­dal­ye­nin Saa­det Par­ti­si'nin oy­la­rıy­la ge­ri alı­na­ca­ğı he­sap­la­nı­yor.
AKP, İs­tan­bul ve An­ka­ra da­hil 15 il­de 18 mil­let­ve­ki­li­ni, top­lam 90 bin 340 oy­la kay­bet­miş­ti. Saa­det Par­ti­si'nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki yak­la­şık 850 bin oyu AK­P'­ye faz­la­sıy­la ye­ter…
Bu du­rum, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin de se­çim it­ti­fa­kı yap­ma­la­rı­nın şart ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

Turizmciler, İrlandalı turiste sahip çıktı

İrlandalı bir turistin, İstanbul Aksaray'da, kendisine sopalarla, sandalyelerle saldıran 15 esnafı tek başına nasıl perişan ettiğini dün anlatmıştım.
Tüm Avrupa medyasının da şaşkınlıkla yayınladığı bir haberdi bu!
Sadece yumruklarını kullanan bir adama 15 kişinin birden vahşice, kalleşçe saldırması, utanç verici bir olaydı!
Kuveyt asıllı İrlandalı turist Fadel Dobbous tek başına, saldırgan esnafın hakkından geldi ama bu arada sopa ve sandalyelerden korunmak için kullandığı sol kolunda kırıklar oluştu.
Kendisini çok iyi savunmasa, kafasına inecek sopa darbeleri altında ölebilirdi!
* * *
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), İrlandalı turiste sahip çıktı ve kavga esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan Kuveyt asıllı İrlandalı turistin tedavi masraflarını üstlendi.
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy “Yaşanan olay tüm turizm camiasını üzdü. Yaşanmaması gereken bir olaydı. Biz de turizmciler olarak olayın izlerinin silinmesi için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.
* * *
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy haklıdır ve doğru olan budur.
Türkiye, böyle namertlerin değil, mert insanların ülkesidir.
Vandallığın, vahşetin izlerini silmeye çalışmak ve Türk halkının o densizler gibi insanlıktan yoksun olmadığını göstermek zorundayız.

Günün Sözü

İnsan olmak kuruşla değil, duruşla ölçülür!

Loading...