Çıkan foyalar ve dökülen boyalar!

Han­gi yan­daş ya­yı­nı aç­sak, ik­ti­da­rın “Pa­ra­lel ya­pı­ya­” çat­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
Her kö­tü­lü­ğün al­tın­dan “Pa­ra­le­l” ya­ni “Ce­ma­at” çı­kı­yor ve her olay pa­ra­le­le bağ­la­nı­yor.
Pa­ra­lel şöy­le, pa­ra­lel böy­le…
Ope­ras­yon­lar bir­bi­ri­ni iz­li­yor “pa­ra­lel­ci­” ol­du­ğu id­di­a edi­len po­lis­ler gö­zal­tı­na alı­nı­yor, ba­zı­la­rı tu­tuk­la­nı­yor.
An­la­dık, pa­ra­lel­ci­ler kö­tü in­san­lar­mış!
Pe­ki, 10 yı­lı aş­kın sü­re on­lar­la ne­den iş­bir­li­ği yap­tı­nız? Ne­den on­la­rın ge­liş­me­si­ne des­tek ol­du­nuz?
“Ne is­te­di­ler de ver­me­di­k” sö­zü, o dö­ne­min Baş­ba­ka­nı'nın iti­ra­fı­dır. Pa­ra­lel­ci­le­re her is­te­dik­le­ri­ni ver­miş­ler me­ğer­se… Ne­den?
Yol­suz­luk id­di­ala­rı pat­lak ve­rin­ce mi akıl­la­rı baş­la­rı­na gel­di?
Ya Mec­li­s'­te red­de­di­len son öner­ge­ye ne de­me­li?
Ku­su­ra bak­ma­yın ama ik­ti­dar par­ti­si için utan­dı­rı­cı bir du­rum…

* * *

“Pa­ra­lel ya­pı­” de­dik­le­ri ce­ma­ate her gün giy­di­ren, on­la­rın çok za­rar­lı ve teh­li­ke­li bir ya­pı oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­yen, hat­ta “Haş­ha­şi­le­r” di­ye ha­ka­ret eden ik­ti­dar, bu ko­nu­da bir “Mec­lis araş­tır­ma­sı­” ya­pıl­ma­sı is­te­mi­ni red­det­ti, iyi mi?
HDP, Mec­lis Baş­kan­lı­ğı'na “Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­ra­lım ve ce­ma­ati (pa­ra­lel ya­pı­yı) de­rin­li­ği­ne araş­tı­ra­lım ve fo­ya­la­rı­nı or­ta­ya çı­ka­ra­lı­m” şek­lin­de bir öner­ge ver­di.
Bu öner­ge­yi CHP ve MHP de des­tek­le­di ama hay­ret!
Pa­ra­lel­den en çok şi­kâ­yet eden AK­P'­li­le­rin oy­la­rıy­la öner­ge red­de­dil­di! Na­sıl iş bu?
İk­ti­dar par­ti­si, “Pa­ra­lel­ci­le­ri­” bin bir me­lâ­net­le suç­la­dı­ğı hal­de “A­raş­tır­ma Ko­mis­yo­nu­” ku­rul­ma­sı­nı ne­den ka­bul et­me­di?
Yıl­lar­dır her işi, her şe­yi or­tak­la­şa yap­tık­la­rı­nın or­ta­ya çık­ma­sın­dan kork­tuk­la­rı için ol­ma­sın bu?
Bu red­de­diş, ik­ti­dar par­ti­si­nin su­ra­tın­da­ki bo­ya­la­rı dök­tü!

Dalan ve ülkenin kaybı!

Haf­ta için­de İs­tan­bul 7'n­ci Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'nin bir ka­ra­rı çok sa­yı­da in­sa­nı­mı­zı se­vin­dir­di.
Ül­ke sev­gi­si üst dü­zey­de olu­ğu hal­de yıl­lar­dır yurt dı­şın­da ya­şa­mak zo­run­da ka­lan Bed­ret­tin Da­lan hak­kın­da­ki “ya­ka­la­ma ka­ra­rı­” kal­dı­rıl­dı.
İs­tan­bu­l'­un es­ki yıl­lar­da­ki ef­sa­ne be­le­di­ye baş­ka­nı olan Da­lan hak­kın­da, Er­ge­ne­kon da­va­sı ne­de­niy­le 2010 yı­lı­nın Ni­san ayın­dan be­ri tu­tuk­la­ma ka­ra­rı bu­lu­nu­yor­du.
Ül­ke­ye, İs­tek Vak­fı, Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si ve Ye­di­te­pe Has­ta­ne­si gi­bi ku­ru­luş­lar ar­ma­ğan eden Bed­ret­tin Da­la­n'­ın avu­ka­tı Ce­lal Ül­gen, onun ha­be­ri so­ğuk­kan­lı­lık­la kar­şı­la­yıp “Hak­lı­lı­ğı­mız an­la­şıl­dı ama çok geç alın­mış bir ka­rar ol­du­” de­di­ği­ni açık­la­dı.

* * *

Ye­tiş­miş in­san ba­kı­mın­dan, ne ya­zık ki, pek zen­gin bir ül­ke de­ği­liz ama ye­te­nek­li in­san­la­rı­mı­zı cö­mert­çe har­cı­yo­ruz!
İk­ti­da­rın, söy­lem­le­riy­le iki­ye böl­dü­ğü top­lum, ne­re­dey­se bir­bi­ri­ni yi­ye­cek!
Da­lan, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­la­rı sı­ra­sın­da te­sa­dü­fen yurt dı­şın­da ol­ma­say­dı, pi­si pi­si­ne 5 yıl ha­pis ya­ta­cak­tı!
Ya­ra­tı­cı be­yin­ler­den fay­da­lan­mak ge­rek­ti­ği hal­de bu­nun tam ter­si­ni ya­pa­rak, Da­lan gi­bi fa­al ve ya­rar­lı in­san­la­rı yıl­lar­ca atıl du­rum­da bı­rak­mak as­lın­da ül­ke­nin bü­yük kay­bı olu­yor. Bu­nu bir an­la­ya­bil­sek!

Heykeli dikilen adam!

Hafta içinde Aydın'ın ilçesi Kuşadası'na, Mahmut Esat Bozkurt'un heykeli dikildi.
Genç kuşak, Mahmut Esat Bozkurt'u tanımaz.
Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşıdır ve Cumhuriyet tarihimizin en değerli bakanlarındandır. 1892 -1943 yılları arasında 51 yıl yaşamıştır.
89 yıl önce, 1926'da Medeni Kanun'u ülkemize kazandıran kişi, o günün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'tur.
Medeni Kanun ile ülkede kadın-erkek eşitliği sağlanmış, Türk kadını, erkeğin vesayetinden ve yüzyıllardır süren tahakkümünden kurtulma imkânına kavuşmuştur.
Böyle bir devlet adamının heykeli dikilmez de ne yapılır!
Mahmut Esat Bozkurt, eskiden olduğu gibi, bugün de saldırıya uğruyor.
Sebebi, kadınlara eşitlik sağlaması!
Atatürk'e saldıran utanmazlar, Mahmut Esat Bozkurt'a da hayasızca hücum ediyorlar! Her geçen gün uygarlıktan uzaklaşıyoruz!

Te­bes­süm

Elektrik alamayınca…
Eyüp Ka­ra­da­yı'dan bir fık­ra:
Soh­bet sı­ra­sın­da Ka­ra­de­niz-­li'ye sor­muş­lar:
“Kaç se­ne­lik ev­li­sin?”
“30 se­ne­lik ol­dik!”
“Pe­ki, ev­li­lik du­ru­mu­nuz na­sıl?”
“İ­liş­ki­miz yok, elek­trik ala­may­rum ka­rim­dan!”
“Pe­ki, ne ya­pı­yor­su­nuz ?”
“Hi­iiç! Ben­ de ka­çak elek­trik kul­la­nay­rum!”

Gü­nün Sö­zü

Topluma şiddet eken ahmaklar fırtına biçerler!

Loading...