İki ünlü Mustafa “Sarıgül ve Balbay”

Bu haf­ta so­nun­da CHP'­de ön­se­çim var.
Aday aday­la­rı­nın he­ye­can­la­rı do­ruk­ta…
CHP par­ti üye­le­ri bin­ler­ce ki­şi ara­sın­dan 7 Ha­zi­ra­n'­da se­çi­me gi­re­cek mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­nı se­çe­cek.
Son de­re­ce âdil ve de­mok­ra­tik bir sis­tem.
Ge­niş çap­lı bir ön­se­çi­mi sa­de­ce CHP uy­gu­lu­yor. De­mok­ra­tik se­çi­me ina­na­rak böy­le bir ka­rar alan Ge­nel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu­'nu kut­la­mak ge­re­kir. Se­za­r'­ın hak­kı­nı Se­za­r'­a ver­me­li­yiz.
* * *
Ben CHP'­nin ön­se­çi­min­de en çok “i­ki Mus­ta­fa'yı­” me­rak edi­yo­rum.
Bun­lar­dan bi­ri Er­ge­ne­kon­ kur­ba­nı Mus­ta­fa Bal­bay, di­ğe­ri Mus­ta­fa Sa­rı­gül.
Mes­lek­ta­şım Mus­ta­fa Bal­bay hak­sız ye­re Si­liv­ri Ce­za­evi­'n­de ya­tar­ken mil­let­ve­ki­li se­çil­miş­ti. Şim­di İz­mi­r'­de ön­se­çi­me gi­ri­yor. Gün­ler­dir do­laş­ma­dık yer bı­rak­ma­dı. CHP'­li­le­re yap­tık­la­rı­nı ve ya­pa­cak­la­rı­nı an­la­tı­yor.
CHP üye­le­ri­nin ona ge­re­ken il­gi­yi gös­te­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.
* * *
İs­tan­bu­l'­da ise Mus­ta­fa Sa­rı­gül var. İkin­ci Böl­ge'den 103 sı­ra nu­ma­ra­sıy­la ön­se­çi­me gi­ri­yor…
Şiş­li, Fa­tih, Eyüp, Sul­tan­ga­zi, Sa­rı­yer, Ga­zi­os­man­pa­şa, Bay­ram­pa­şa ikin­ci böl­ge ala­nı…
114 aday ada­yı var. İlk 6'ya gi­ren mil­let­ve­ki­li se­çi­le­cek.
Bu böl­ge­de CHP'­nin en az 10 mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor. Bun­la­rın 4'ü kon­ten­jan ada­yı ola­rak Ge­nel Mer­kez ta­ra­fın­dan se­çi­li­yor.
Mus­ta­fa Sa­rı­gül azim­li, yıl­maz bir si­ya­set sa­vaş­çı­sı… Par­ti üye­le­ri­nin tam gü­ve­ni­ni alıp bi­rin­ci ola­rak ge­nel se­çi­me gir­me­yi amaç­lı­yor.
Ön­se­çi­me ya­ban­cı de­ğil… 1987 yı­lı se­çim­le­rin­den ön­ce ön­se­çim­de en yük­sek oy­la lis­te ba­şı olup Tür­ki­ye'nin en genç mil­let­ve­ki­li ola­rak par­la­men­to­ya gir­miş­ti…
Şim­di ol­gun ça­ğın­da… He­de­fi yi­ne lis­te ba­şı ola­rak se­çi­me gir­mek…
* * *
Mus­ta­fa Sa­rı­gül, par­ti­nin ön­se­çim yap­ma­sı­nı çok doğ­ru bu­lu­yor ve di­yor ki:
CH­P Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ön se­çim san­dı­ğı­nı aday aday­la­rı­nın önü­ne koy­ma­sı, son de­re­ce önem­li ve mem­nu­ni­yet ve­ri­ci bir ka­rar­dır.
Geç­miş­te CHP'­nin ba­şa­rı­lı ol­du­ğu dö­nem­ler, ön se­çim ya­pı­lan dö­nem­ler­dir. Si­ya­si, ha­ya­tım­da her za­man ön­se­çi­me inan­dım, ön­se­çi­mi sa­vun­dum.
Ne­den kon­ten­jan de­ğil de ön se­çim?
Ben­ce si­ya­set­çi­ler top­lum­da et­kin ol­mak is­ti­yor­lar­sa, ta­yin­le bir ye­re gel­me­le­ri doğ­ru de­ğil­dir. Bir si­ya­si, ken­di­ni par­ti­li­le­ri­ne ema­net ede­mi­yor­sa hal­ka na­sıl ema­net ede­cek­tir?”

Bodrum'a kazık!

Bodrumlu turizmciler ecrimisil (işgaliye) darbesiyle perişan durumdalar.
Maliye bu yıl inanılmaz ecrimisil bedelleri çıkararak yatırımcıların ve turizm işletmecilerinin çanına ot tıkadı.
Otel, restoran ve diskotek gibi eğlence merkezlerinin sahillerdeki kamu alanlarına ödediği ecrimisil, 10 misli artırıldı.
Ecrimisil bir hukuk terimidir ve işgal tazminatı anlamına gelir. Ancak takdir edilen bedel o kadar astronomik ki bunu turizmcilerin ödeyebilmesi mümkün değil.
Bodrum'da takdir edilen ecrimisil, Antalya'nın 10 katından daha fazla!
Maliye (Milli Emlak), bir karış yer için 1.000.000 lira vergi istiyor.
Bu rakam, Türkiye‘nin hiçbir yerinde yok.
Açıkça Bodrum'a kazık atılıyor!
Eğer durum süratle düzeltilmezse, peş peşe iflaslar olacak ve 60 gün içinde hacizler başlayacak.
Eski dönemde Özal'ın basın ve turizm danışmanı olan Can Pulak ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, yetkililerle temas kurarak turizmcilerin sorununu çözmeye çalışıyor.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, anlayış göstererek duruma el atıp çözüm bulmazsa birçok turizm işletmecisi kepengi kapatacak!
Bodrum'a ve Bodrumlulara kazık atılmak istenirken, aslında Maliye kendi bindiği dalı kesiyor, altın yumurtlayan tavuğu boğuyor!

Te­bes­süm

“Hay kurnaz hay!”

Ülkenin başkanı, devlet hazinesini çarçur etiği için dış borçların toplamı 600 milyar doları aşmış.
Günün birinde başkan hastalanıp yatağa düşmüş. Durumu kötüleşince:
Allahım, ne olur ülkemin borçlarını ödemedikçe benim canımı alma. Bana bu borçları ödeyecek kadar hayat ver” diye yalvarmaya başlamış.
Muhalif bir köşe yazarı hemen şöyle yazmış:
Hay kurnaz hay! Nasıl da çıkarını biliyorsun! Yaptığın borçları ödemek için sana daha yüz yıllık yaşam yetmez!”

Günün Sözü

TV çok eğiticidir, eşim ne zaman televizyon açsa yan odaya geçip kitap okurum!

Loading...