Bahçeli, Baykal’a neler sordu?

Sa­yı­la­rı az da ol­sa Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'nu hâ­lâ “ge­nel baş­kan say­ma­ya­nCHP'­li­ler var. Her fır­sat­ta Kı­lıç­da­roğ­lu'nun önü­nü kes­me­ye ça­lı­şı­yor­lar, onu da­ha ra­hat eleş­ti­re­bil­mek için “ha­ta yap­ma­sı­nı­” bek­li­yor­lar. Kı­lıç­da­roğ­lu'na “ça­lış­mı­yo­r”, “p­ro­je üret­mi­yo­r” di­ye­me­yen­ler “ma­sa­ya yum­ru­ğu­nu vur­ma­ma­sı­nı­” eleş­ti­ri ko­nu­su ya­pa­bi­li­yor.
Ön­ce­ki CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­ka­l'­ın, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­la se­çim son­ra­sın­da baş ba­şa yap­tı­ğı 2 sa­at­lik gö­rüş­me­si es­ra­rı­nı ko­ru­yor. CHP yö­ne­ti­ci­le­ri­ne gö­re Bay­kal, o gö­rüş­me­nin ay­rın­tı­la­rı­nı Kı­lıç­da­roğ­lu'na da an­lat­ma­dı.

GÜL, EK­Şİ'Yİ ÇA­ĞIR­DI MI?
Tür­ki­ye'de bir “ka­set fur­ya­sı­” ya­şan­dı. Bu­nun ar­ka­sın­da kim­le­rin ol­du­ğu, ya­yı­na ve­ril­me­den ön­ce kim­le­rin göz­lü­ğü­nü ta­kıp iz­le­di­ği­ne iliş­kin Bay­ka­l'­ın da, Kı­lıç­da­roğ­lu'nun da bil­di­ği isim­ler var.  MİT, bu gö­rün­tü­le­ri ki­min çek­ti­ği­ni, kim­le­rin ser­vis et­ti­ği­ni be­lir­le­ye­cek­ti. Sa­hi ne ol­du? Er­do­ğan-Bay­kal gö­rüş­me­sin­den son­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ve ha­tır­lat­ma­lar ara­sı­na “ka­set ola­yı­” da gir­di.
Ön­ce­ki mil­let­ve­ki­li se­çi­mi so­nun­da, TBMM'­nin ge­çi­ci baş­kan­lı­ğı­nı en yaş­lı üye sı­fa­tıy­la ga­ze­te­ci-ya­zar ağa­be­yi­miz Ok­tay Ek­şi yap­mış­tı. Er­do­ğa­n'­ın, Bay­ka­l'­ı ça­ğır­dı­ğı gi­bi, aca­ba dö­ne­min Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ya da Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ok­tay Ek­şi'yi ça­ğır­mış mıy­dı? Ok­tay Bey, so­ru­ma şu kar­şı­lı­ğı ver­di:
“Cum­hur­baş­ka­nıy­la, baş­ba­kan­la gö­rüş­mem söz ko­nu­su bi­le ol­ma­dı. Açı­lış ön­ce­si cum­hur­baş­ka­nıy­la gö­rüş­mek ak­lım­dan bi­le geç­me­di. Açı­lış­ta ya­pa­ca­ğım ko­nuş­ma­nın tas­la­ğı­nı ha­zır­la­dım. Ge­nel Baş­kan Sa­yın Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'na gö­tür­düm. Oku­du, te­şek­kür et­ti. Eğer cum­hur­baş­ka­nı be­nim­le gö­rüş­mek is­te­sey­di, bu ta­le­bi­ni ge­nel baş­kan­la gö­rü­şür, da­nı­şır, onun de­di­ği çer­çe­ve içe­ri­sin­de ko­nu­şur­dum. Bay­kal izin alıp git­tiy­se, be­lir­le­nen çer­çe­ve­de ko­nuş­tuy­sa yap­tı­ğı doğ­ru­dur.”

ANA MU­HA­LE­FET KİM OLA­CAK?
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'n­dan son­ra, MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­' ye ga­ze­te­ci ağa­bey­le­ri­miz Emin Çö­la­şan, Be­kir Coş­kun, An­ka­ra Ha­ber Mü­dü­rü­müz Emin Öz­gö­nül, MHP Mu­ha­bi­ri Ka­mil Eli­bo­l'­la bir­lik­te git­tik. Ge­nel Baş­kan Bah­çe­li, TOBB yö­ne­ti­ci­le­riy­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­yi an­lat­tı. “Çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da “a­kil ada­m” ola­rak il­le­re git­tik­le­ri­ni ha­tır­lat­tı, “On­lar çö­züm sü­re­ci is­te­mi­yor­lar mıy­dı? İş­te 338 mil­let­ve­ki­liy­le AKP ile HDP koa­lis­yon ku­ra­bi­lir. Bun­la­ra CHP de ka­tı­lır­sa oy oran­la­rı yüz­de 79'a ula­şır ve 470 mil­let­ve­ki­liy­le hü­kü­met olur­la­r” de­di.
HDP'­nin için­de ya da dı­şın­da ol­du­ğu bir hü­kü­met­te MHP ol­ma­ya­ca­ğı­na gö­re, CHP ile MHP'­nin bir­lik­te hü­kü­met kur­ma­la­rı müm­kün ola­ma­ya­cak. Ba­şın­dan be­ri AKP ile MHP'­nin hü­kü­met ku­ra­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor. An­cak Bah­çe­li­'nin hü­kü­met­te yer ala­bil­me ko­şul­la­rı doğ­ru­dan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ı il­gi­len­di­ri­yor. O şart­la­rın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si de müm­kün gö­zük­mü­yor. AK­P'­de bu ko­nu­da Cum­hur­baş­ka­nı'nı zor­la­ya­maz. Mil­let­ve­ki­li sa­yı­la­rı HDP ile eşit ama oy sa­yı­sı faz­la ol­du­ğu için MHP “a­na mu­ha­le­fe­t” gö­re­vi­ne ha­zır…

BAY­KA­L'­A 116 GÜN SO­RU­SU
Ka­set komp­lo­sun­dan son­ra CHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı'n­dan is­ti­fa eden An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li De­niz Bay­ka­l'­ın, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­la gö­rüş­me­siy­le il­gi­li tar­tış­ma­la­ra MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li de fark­lı bir bo­yut ge­ti­ri­yor. İş­te Bay­ka­l'­ın ce­vap­lan­dır­ma­sı­nı is­te­di­ği so­ru­lar:
– 3 Ka­sım 2002'de se­çim­ler ya­pıl­dı, 18 Ka­sı­m'­da 58. Hü­kü­met Ab­dul­lah Gül baş­kan­lı­ğın­da  ku­rul­du. Re­cep Tay­yip Er­do­ğan par­ti­si­nin ge­nel baş­ka­nı ama mil­let­ve­ki­li de­ğil­di. Si­ir­t'­ten bir mil­let­ve­ki­li is­ti­fa et­ti­ril­di, Bay­ka­l ile bir­lik­te ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı ve 116 gün son­ra 16 Mart 2003'te bu kez Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da 59. Hü­kü­met ku­rul­du. Bu 116 gün­de ne ol­du? Çok önem­li olan bu ko­nu­nun bi­rin­ci mu­ha­ta­bı sa­yın De­niz Bay­kal bu ko­nu­la­rı açık­la­ma­lı.
– Ön­ce­ki se­çim so­nun­da en yaş­lı üye ola­rak çok müm­taz bir şah­si­yet olan Ok­tay Ek­şi TBMM ge­çi­ci baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı. Ama ona Ab­dul­lah Gül ‘Gel bir gö­rü­şe­li­m' de­me­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Bay­ka­l'­la böy­le bir gö­rüş­me ih­ti­ya­cı ne­den duy­du?
– Bu gö­rüş­me, ‘dik­kat­li olu­n' an­la­mın­da 116 gün için bir ha­tır­lat­ma­dır?
– Bey­ler­be­yi top­lan­tı­sı ne­dir, bu top­lan­tı­da ne­ler ko­nu­şul­du?
Meh­met Se­vi­ge­n'­in evin­de ya­pı­lan top­lan­tı ne­dir? Açık­la­sın­lar. Ön­der Sav, Zül­fü Li­va­ne­li, Bü­lent Tan­la, Ya­şar Nu­ri Öz­türk bir ara­ya ge­lip ne­ler ko­nuş­tu­lar? Bu de­rin­li­ğe ni­ye gi­ril­mi­yor da baş­ka tür­lü iş­ler­le uğ­ra­şı­yor­lar?
De­niz Bay­kal, ken­di par­ti­li­le­ri­nin de ka­fa­sın­da olu­şan ba­zı so­ru­lar, ima­lar kar­şı­sın­da son de­re­ce üz­gün. Ba­ka­lım, Bah­çe­li'nin so­ru­la­rı için ne­ler söy­le­ye­cek…

Loading...