Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Başkanlardan, başkana “uyarı” mektubu

2 Eylül 2015 Yazarlar

AKP bü­rok­ra­si­de ya­pa­ca­ğı tüm ata­ma­la­rı yap­tı. AK­P'­nin kur­du­ğu bü­rok­ra­si dü­ze­ni “se­çim hü­kü­me­ti­”ne ata­ma ya­sa­ğı ge­ti­re­rek sür­dü­rül­mek is­te­ni­yor. “Ba­ğım­sı­z” di­ye ba­kan­lı­ğa ge­ti­ri­len­le­rin, AK­P'­ye en ya­kın isim­ler ol­du­ğu da or­ta­da…
Bü­rok­ra­si­de­ki dü­zen­siz­lik yar­gı­ya da sıç­ra­mış du­rum­da… Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu'na (RTÜK) baş­kan seç­mek için 15 Tem­mu­z'­da baş­la­yan se­çim tur­la­rın­dan bir tür­lü so­nuç çık­ma­dı. 18. tur ya­rın ya­pı­la­cak ama yi­ne so­nuç alı­na­ma­ya­cak. RTÜ­K'­te­ki du­rum­dan da­ha be­te­ri Yar­gı­ta­y'­da ya­şa­nı­yor. 28 Ni­sa­n'­dan bu ya­na Yar­gı­ta­y'­da üç dai­re baş­kan­lı­ğı için ba­zı gün­ler 3-4 kez se­çim tur­la­rı ya­pı­lı­yor ama hiç­bir aday se­çi­le­cek ço­ğun­lu­ğu el­de ede­mi­yor.

AKP, AÇIK OY­LA­MA İS­Tİ­YOR

Yar­gı­nın gi­de­rek si­ya­sal­laş­tı­rıl­dı­ğı, AK­P'­nin yar­gı üze­rin­de bü­yük bas­kı­lar kur­du­ğu sık­ça gün­de­me ge­ti­ri­li­yor. O yüz­den Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu'nun (HSYK) ya­pı­sın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­dı, yar­gı­da den­ge­le­ri de­ğiş­tir­mek için ya­sa­lar çı­ka­rıl­dı. AKP des­tek­li “Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­” oluş­tu­rul­du. Plat­form aday­la­rı üst gö­rev­le­re ge­ti­ril­di. Se­çim tas­nif ko­mis­yo­nu da il­ginç­tir hep Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu üye­le­rin­den oluş­tu.
Yar­gı­tay 12. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı Ay­şe Do­ğan, 15. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı Hay­dar Ero­l'­un gö­rev sü­re­si 11 Mar­t'­ta dol­du, baş­kan­lık se­çi­mi­ne 16 Mar­t'­ta baş­lan­dı. 8. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı Se­dat Ba­kı­cı'nın gö­rev sü­re­si 25 Ni­sa­n'­da dol­du, 28 Ni­sa­n'­da se­çim için ilk tu­ra ge­çil­di. Ba­kın ara­dan 4-5 ay geç­me­si­ne rağ­men bu da­ire­le­re baş­kan se­çi­le­mi­yor. Ni­çin? Çün­kü 516 üye­si bu­lu­nan Yar­gı­ta­y'­da hiç­bir aday se­çil­me­si için ye­ter­li olan 258 oyu ala­mı­yor. AKP, ço­ğun­lu­ğu el­de et­mek için Yar­gı­ta­y'­a ge­rek­li-ge­rek­siz çok sa­yı­da ata­ma yap­tı. Ço­ğun­lu­ğu el­de et­ti­ği­ni san­dı. An­cak ata­dık­la­rı isim­ler bi­le ar­tık üzer­le­rin­de­ki bas­kı­ya rağ­men, se­çil­me­si­ni is­te­dik­le­ri aday­la­ra vic­dan­la­rı­nın se­si­ni din­le­yip oy ver­mi­yor.
Yar­gı­ta­y'­a seç­tik­le­ri üye­ler­le is­te­dik­le­ri baş­kan­la­rı seç­ti­re­me­ye­cek­le­ri­ni an­la­yan­lar, bas­kı­yı ar­tır­mak için hiç ol­ma­dık yön­tem­le­re baş­vur­mak is­ti­yor. On­la­rın hu­kuk­çu olan ço­cuk­la­rı­nın ta­yin­le­ri gün­de­me ge­ti­ri­li­yor, baş­kan­lık söz­le­ri ve­ri­li­yor. Yi­ne so­nuç alı­na­ma­yın­ca Yar­gı­tay Ya­sa­sı'n­da se­çi­min giz­li oy­la ya­pıl­ma­sı ön­gö­rül­me­si­ne rağ­men oy­la­ma­nın açık ya­pıl­ma­sı, oy­la­rın top­lu kul­la­nıl­ma­sı için ça­ba­lar baş­la­dı.

BAŞ­KA­NA MUH­TI­RA Gİ­Bİ YA­ZI

Bu­lun­duk­la­rı da­ire­le­re ye­ni­den baş­kan ada­yı olan Ay­şe Do­ğan, Hay­dar Erol ve Se­dat Ba­kı­cı, oy­la­ma­nın açık ya­pıl­ma­sı gi­ri­şi­mi­ne kar­şı Yar­gı­tay Baş­ka­nı İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t'­e
“u­ya­rı­” ni­te­li­ğin­de mek­tup gön­der­di. Ye­tin­me­yip o mek­tu­bu tüm üye­le­re de da­ğıt­tı­lar. Böy­le bir olay Yar­gı­tay ta­ri­hin­de ilk kez ger­çek­leş­ti. O mek­tup­ta, baş­kan­lı­ğın Yar­gı­tay Ya­sa­sı'na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­rı sı­ra­la­nı­yor ve mek­tup şöy­le de­vam edi­yor:
“Da­ire Baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de bil­gi, li­ya­kat, de­ne­yim, bi­lim­sel ba­şa­rı­la­rın ön plan­da tu­tul­ma­sı ge­re­kir­ken, baş­kan­lık­la­rın bu il­ke­ler­den uzak şe­kil­de pay­laş­tı­rıl­dı­ğı­na iliş­kin du­yum­lar Yar­gı­ta­y'­a olan gü­ve­ni sars­mak­ta­dır.
Ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan, ya­kın­dan bi­lin­di­ği ve ta­kip edil­di­ği üze­re, HSYK se­çi­min­de oluş­tu­ru­lan Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu, Yar­gı­ta­y'­a da yan­sı­tıl­mış ve ben­zer bir olu­şum içi­ne gi­ril­miş­tir. Yar­gı­tay Ya­sa­sı'nın se­çim­ler­de her tür­lü pro­pa­gan­da­yı ya­sak­la­yan 38. mad­de­si­ne, Yar­gı­ta­y'­ın iş­le­vi­ne, gö­re­vi­ne, ge­le­nek­le­ri­ne, yar­gı­nın ba­ğım­sız ve ta­raf­sız­lı­ğı­na, Bir­leş­miş Mil­let­ler Ban­go­lar Yar­gı Eti­ği İl­ke­le­ri'ne, ha­ki­me hiç­bir ko­nu­da emir ve­ri­le­me­ye­ce­ği, tav­si­ye­de bu­lu­na­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Ana­ya­sa hük­mü­ne ay­kı­rı ola­rak bir­li­ğe ka­tı­lan sa­yın baş­kan ve üye­le­ri, çok sa­yı­da top­lan­tı dü­zen­le­ye­rek ve­ya top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­rak 38. mad­de­ye ay­kı­rı dav­ran­mış­lar­dır.

BU SE­Çİ­MİN DE GÜ­VEN­Lİ­Ğİ YOK

Bi­rin­ci Baş­kan­lık­ça ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı, Yar­gı­tay Ya­sa­sı'nın 38. mad­de­si­ne ay­kı­rı ola­rak ge­rek Yar­gı­tay için­de ge­rek­se Yar­gı­tay dı­şın­da se­çim­ler­le il­gi­li top­lan­tı­lar ya­pıl­ma­sı, üye­le­ri­ni bağ­la­yı­cı ka­rar­lar alın­ma­sı, pro­pa­gan­da ya­pıl­ma­sı­nın ön­len­me­si, uy­ma­yan­lar hak­kın­da di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı­na baş­lan­ma­sı ya­sa ge­re­ği­dir. Se­çim­ler­le il­gi­li olum­suz­luk­lar Bi­rin­ci Baş­kan­lık ve Ge­nel Sek­re­ter­lik ma­kam­la­rı­na ya­zı­lı ve­ya söz­lü ola­rak za­man za­man yan­sı­tıl­dı­ğı hal­de se­çim­le­rin ya­sa ve iç yö­net­me­li­ğe uy­gun şe­kil­de ya­pıl­ma­sı sağ­lan­ma­mış­tır.
So­nuç ola­rak; baş­kan­lık se­çim­le­ri­nin Yar­gı­tay Ya­sa­sı ve iç yö­net­me­li­ği­ne, etik ku­ral­la­ra, Yar­gı­ta­y'­ın örf ve adet­le­ri­ne uy­gun şe­kil­de ya­pıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı için ge­re­ği­nin tak­dir ve ifa­sı say­gıy­la arz olu­nur.”
Yar­gı­tay dai­re baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne bi­le gü­ven kal­ma­dıy­sa, “Ad­li yı­l” açı­lı­şın­da yar­gı­nın önem­li ayak­la­rın­dan olan Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği yok sa­yı­lı­yor, on­la­rın ay­rı tö­ren yap­ma­la­rı­na ne­den olu­nu­yor­sa va­rın yar­gı­nın ha­li­ni he­sap edin.

YAZARIN TÜM YAZILARI