Bu davalar biter mi?

Ha­kim­ler ve cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı ara­sın­da kap­sam­lı bir yer de­ği­şik­li­ği için ça­lış­ma­la­rın so­nu­na ge­lin­di. Ka­rar­na­me­ler çı­ka­rı­lır ama bun­lar ya­pı­lır­ken ada­let­li olun­ma­sı bek­le­nir. Ba­zı ha­kim ve sav­cı­la­rın 3-4 ay­da bir gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si, on­la­ra ol­du­ğu ka­dar ai­le­le­ri­ne de zu­lüm­dür. Yar­gı men­sup­la­rı bas­kı al­tı­na alın­mak is­te­ni­yor. Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı so­ruş­tur­ma ya­par­ken bu­nun so­nu­cun­da ba­şı­na ne­ler ge­le­bi­le­ce­ği­ni, ha­kim­ler ver­dik­le­ri ka­rar­lar­dan son­ra tu­tuk­la­nıp tu­tuk­lan­ma­ya­ca­ğı­nı ya da gö­rev ye­ri­nin de­ğiş­ti­ri­lip de­ğiş­ti­ril­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nür nok­ta­ya ge­ti­ril­di.
Yar­gı men­sup­la­rı­nın sık­ça gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si da­va­la­rı da et­ki­li­yor. Bir da­va­ya ba­kan ha­ki­min 8 ay­da 5 kez de­ğiş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­mez­si­niz. Ha­kim­ler de­ğiş­tik­çe dos­ya­nın in­ce­len­me­si za­man alı­yor ve bu du­rum da­va­la­rın da uza­ma­sı­na ne­den olu­yor.

AS­KE­Rİ YA­SAK BÖL­GE­DE OLAN­LAR

Ga­zi­an­te­p'­te gö­rev­li Tuğ­ge­ne­ral Kah­ra­man Gü­neş ve hu­dut nö­bet­çi­si dört Meh­met­çik ka­çak­çı ol­duk­la­rı öne sü­rü­len ki­şi­le­rin şi­ka­ye­ti so­nu­cu Ni­zip Ad­li­ye­si'n­de yar­gı­la­nı­yor. Su­ri­ye sı­nı­rın­da gö­rev­li Hu­dut Dev­ri­ye Ti­mi, 13 Tem­muz 2013'te, Su­ri­ye üze­rin­den Tür­ki­ye'ye ka­çak mal ge­tir­dik­le­ri id­di­asıy­la için­de iki ki­şi­nin bu­lun­du­ğu ara­cı As­ke­ri Ya­sak Böl­ge içe­ri­sin­de dur­du­ra­bil­mek için araç­la­rın las­tik­le­ri­ne ateş et­ti ve bu ki­şi­ler ara­cın iler­le­ye­me­me­si so­nu­cu ya­ka­la­na­bil­di.
Hu­dut­tan so­rum­lu 5'in­ci Zırh­lı Tu­gay Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Kah­ra­man Gü­neş ve Hu­dut Dev­ri­ye Ti­mi'n­de­ki dört as­ke­rin, ka­çak­çı­lık­la suç­la­dık­la­rı ki­şi­le­rin ara­cı­nın las­tik­le­ri­ni pat­lat­tık­la­rı id­di­asıy­la yar­gı­la­ma­la­rı de­vam edi­yor. As­ker­ler, “Sı­nır­da ka­çak­çı­lık ya­pan iki ki­şi­yi, ka­nun­la­ra ve Baş­ba­kan­lık An­gaj­man Ku­ral­la­rı'na uy­gun ola­rak, araç las­ti­ği­ne ateş ede­rek As­ke­ri Ya­sak Böl­ge'de ya­ka­la­dık­la­rı­nı, da­ha son­ra tu­gay ko­mu­ta­nı­nın olay ye­ri­ne gel­di­ği­ni­” as­ker­lik­le­ri de­vam eder­ken sav­cı­lık­ta, ter­his ol­duk­tan son­ra da hem sav­cı­lık­ta hem de mah­ke­me­de be­lirt­ti.

8,5 AY­LIK SO­RUŞ­TUR­MA

Ya­ka­la­nan ki­şi­ler, ka­çak­çı­lık yap­tık­la­rı­nı ka­bul et­me­di. As­ker­le­rin ken­di­le­ri­ne se­bep­siz sal­dır­dı­ğı­nı, ha­ka­ret et­ti­ği­ni, olay ye­ri­ne ge­len tu­gay ko­mu­ta­nı­nın as­ke­rin si­la­hı­nı ala­rak araç­la­rı­na ateş aç­tı­ğı­nı öne sür­dü. An­cak bu id­di­ala­rıy­la il­gi­li 1'i ast­su­bay 4 ta­nık gös­ter­di­ler.
Ni­zip Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı, Tu­gay Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Kah­ra­man Gü­neş hak­kın­da “ma­la za­rar ver­me­”, “ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun bı­rak­ma­”, ka­çak­çı ol­duk­la­rı öne sü­rü­len ki­şi­le­ri ya­ka­la­yan Hu­dut Dev­ri­ye
Ti­mi'n­de­ki as­ker­ler hak­kın­da da “suç üst­len­me­”, “ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun bı­rak­ma­” id­di­asıy­la so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Yak­la­şık 8,5 ay sü­ren so­ruş­tur­ma so­nun­da 21 Mart 2014 ta­ri­hin­de de da­va açıl­dı.

7 AY­DA 5 HA­KİM DE­ĞİŞ­Tİ

Ko­mu­ta­nın da­va­sı 21 Mart 2014'ten bu ya­na Ni­zip 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si'n­de de­vam edi­yor. Yar­gı men­sup­la­rı ara­sın­da o ka­dar hız­lı de­ği­şim var ki, ne­re­dey­se her du­ruş­ma­da ha­kim de­ğiş­ti­ri­li­yor. Bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan du­ruş­ma­lar ve o da­va­ya ba­kan ha­kim­le­re bak­tı­ğı­mız­da bir da­va­da bi­le 5 ha­ki­min de­ğiş­ti­ği­ne ta­nık olu­yo­ruz.
Bi­rin­ci du­ruş­ma 12 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Da­va­ya, Ha­kim Emi­ne Salt Kı­lıç gi­ri­yor.
İkin­ci du­ruş­ma­da ha­kim de­ği­şi­yor. Du­ruş­ma 25 Ey­lül 2014'te ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ha­kim Emi­ne Salt Kı­lıç do­ğum iz­ni­ne ay­rıl­dı­ğı için da­va­ya Ha­kim Muh­sin Gök­çe­ gi­ri­yor.
– Üçün­cü du­ruş­ma­da ha­kim yi­ne de­ği­şi­yor. 16 Ekim 2014'te ya­pı­lan du­ruş­ma­ya Ha­kim İpek Cey­lan Ol­gun ka­tı­lı­yor.
– Dör­dün­cü du­ruş­ma­da ha­kim yi­ne de­ği­şi­yor. 12 Şu­bat 2015'te bu kez du­ruş­ma­da Ha­kim Mu­ham­met Ateş bu­lu­nu­yor. Be­şin­ci du­ruş­ma­ya da ay­nı ha­kim ka­tı­lı­yor.
– Al­tın­cı du­ruş­ma­da ha­kim de­ğiş­mi­yor. 25 Mart 2015 ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen du­ruş­ma­ya Ha­kim Mu­ham­met Ateş ka­tı­lı­yor. Böy­le­ce bu sü­reç­te ilk de­fa ay­nı da­va­ya bir ha­kim üçün­cü kez ka­tı­lı­yor.
– Ye­din­ci du­ruş­ma­da ise ha­kim yi­ne de­ği­şi­yor. 27 Ma­yıs 2015 ta­ri­hin­de­ki du­ruş­ma­ya Ha­kim Tur­gay Öz­türk ka­tı­lı­yor.
Sulh Ce­za Ha­ki­mi olan Tur­gay Öz­tür­k'­ün, Ni­zip Ada­let Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si'n­de­ki da­va­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ni avu­kat­lar da ya­dır­ga­mış­tı. Öz­türk de bir ka­rar ver­me­den du­ruş­ma­yı 16 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hi­ne er­te­le­di. Ge­le­cek du­ruş­ma­ya da baş­ka bir ha­kim gi­re­cek.
Ge­ne­ral Kah­ra­man Gü­neş, 2010-2014 dö­ne­min­de gö­rev yap­tı­ğı Ga­zi­an­tep-Ki­lis il­le­rin­de 35 bi­ne ya­kın sı­nır ih­lal ola­yı­na mü­da­ha­le et­tir­di. Bin­ler­ce ka­çak­çı ve yüz­ler­ce araç ya­ka­lan­mış, sı­nı­rı ya­sa­dı­şı ih­lal eden 20'den faz­la ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. Bu ne­den­le çok sa­yı­da as­ker de yar­gı­la­nı­yor. Yar­gı­la­ma­ya ta­mam da, her du­ruş­ma­da ha­kim de­ği­şir­se bu da­va­lar bi­ter mi?

Loading...