Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Bu kıyaklar, ancak AKP adayına yapılır

Her seçim öncesi ülke genelinde coşku, heyecan, yarış yaşanırken, sanki son dakika manevralarıyla seçimin yapılmasının engelleneceği ya da bir siyasi partinin tek başına iktidara gelememesi durumunda yine koalisyon hükümeti kurdurulmayıp martta yeni seçim yapılacağı konuşuluyor.
Terör örgütü PKK, Güneydoğu il ve ilçelerini adeta teslim almış durumda. HDP dışındaki siyasi partilerin adayları bırakın köyleri, ilçeleri bile rahatlıkla dolaşamıyor. Dolaşabilenlerin ise terör örgütünün bazı isteklerini yerine getirdiği, parasal destekte bulunduğu iddiası ya da PKK'nın içinde geçmişte üst görevlerde bulunan yakınlarının hatırıyla gezilere izin verildiği de sıkça konuşuluyor.

HATIRI İÇİN BÖYLE YAPTILAR

Bir önceki seçimde AKP'nin Bitlis ikinci sıra adayı eski bakanlardan Edip Safter Gaydalı'ydı. 1 Kasım seçimlerinde ise aynı sıraya Zeki Peker konuldu. Bakıyorsunuz, Peker, AKP döneminde yıldızı parlayan, Güneydoğu'da önemli işler alan, daha çok davetiye usulü işler verilen bir müteahhit.
Bu köşede, bazı ihalelerin nasıl verildiğine ilişkin örnekler verirken, Zeki Peker'in şirketini de örnek göstermiştim. Büyük bir yol ihalesinin yapılacağına ilişkin duyuru saat 16.00'da açıklanıyor, ihaleye katılacakların saat 17.00'ye kadar belgeleri teslim etmesi isteniyor. Çünkü ertesi gün saat 09.00'da ihale başlayacak. Önceden hazırlığı olmayanın o belgeleri bir saat içinde tamamlaması da mümkün olmuyor. İhale komisyonu saat 09.00'da toplandığında, evrak vermek isteyenler ise “zamanı geçti” denilip ihaleye alınmıyor. Tabii ki ihale AKP'ye yakınlığı ile bilinen müteahhit Zeki Peker'in firmasında kalıyor.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Bitlis Polisevi, Nemrut yolu, Kesan Deresi güvenlik yolu başta olmak üzere çok sayıda ihale davetiye usulüyle hep Zeki Peker'e veriliyor. Peker, daha önce de AKP'den aday adayı olmanın avantajını kullanıyor ve hemen her ihalenin davetinde mutlaka Zeki Peker oluyor. Peker, seçimi kazansa da kazanmasa da yine kazanmaya devam edecek…
Yalnız kendisi mi? Kardeşi Hüsamettin Peker de Ankara'da büyük işler alıyor. Eskişehir yolu üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) alabildiğine lüks, alabildiğine şatafatlı binasını da Peker yapıyor. Oradan her geçen, devletin bu kadar lüks binalar yaptırmasına şaşırıyor. Şaşırmayın, çünkü para lüks binalarda, yollarda…

Yozgat'ta Kayalar rüzgarı

Se­çi­min kı­ran kı­ra­na yü­rü­tül­dü­ğü il­le­rin ba­şın­da Yoz­gat ge­li­yor. Es­ki ba­kan­lar­dan Lüt­ful­lah Ka­ya­la­r'­ın ba­ğım­sız aday ol­ma­sı se­çi­me bü­yük bir ha­re­ket­li­lik ge­tir­di. Ka­yala­r'­ın se­çim bü­ro­su­na git­ti­ğim­de de bü­yük bir can­lı­lık gör­düm. İl­çe­le­re gi­diş­le­rin­de yüz­ler­ce araç­lık kon­voy­lar ve he­ye­can Ka­ya­la­r'­a 40 bin ci­va­rın­da oy ge­ti­rir­se AK­P'­nin 3 olan mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nın 2'ye ine­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
Ka­ya­la­r'­ın mez­hep­sel ya da et­nik kö­ken po­li­ti­ka­sı yok. Soh­be­ti­miz­de, “Se­çim, AKP ile ara­mız­da ge­çe­cek. Bu se­çi­min be­nim için öne­mi şu: Tür­ki­ye'de ye­ni bir si­ya­si ya­pı­lan­ma­yı baş­la­ta­ca­ğım. Bu ya­pı­lan­ma ta­ban­dan baş­la­ya­cak. Ye­ni bir ‘ta­ban ha­re­ke­ti' ola­cak. Yoz­gat mil­let­ve­kil­li­ğim, ye­ni si­ya­si ya­pı­lan­ma­nın da baş­lan­gı­cı­dır. Se­çi­lin­ce baş­ka bir si­ya­si par­ti­ye gir­me­ye­ce­ğim gi­bi 6 ay için­de ken­di par­ti­mi­zi ku­ra­ca­ğız. Par­ti­mi­zin için­de se­çi­le­cek mil­let­ve­kil­le­ri de ola­ca­ğı­nı, grup ku­ra­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­ye­bi­li­ri­m” di­yor.

BE­LE­Dİ­YE Bİ­NA­SIN­DA AKP REK­LA­MI

Lüt­ful­lah Ka­ya­la­r'­ın ge­tir­di­ği can­lı­lık Yoz­ga­t'­ta tam an­la­mıy­la bir se­çim ha­va­sı ya­rat­mış ola­cak ki, afiş­le­ri AK­P'­li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan kal­dı­rı­lı­yor.
Ge­lelim An­tal­ya'ya. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin ya­pa­ma­dı­ğı­nı CHP'­li Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Bö­cek 6 yıl­dır ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­yor. Bin­ler­ce An­tal­ya­lı'nın gel­di­ği Ki­tap Fua­rı'n­da, CHP ile il­gi­li hiç­bir sim­ge yer al­ma­ma­sı­na rağ­men,
AK­P'­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı, Kül­tür Mer­ke­zi'nin bi­na­sı­nı boy­dan bo­ya AK­P'­nin se­çim bez­le­riy­le ka­pat­mış…
Her­ke­se ait olan Kül­tür Mer­ke­zi'nin bu şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı doğ­ru­su Men­de­res Tü­re­l'­e ya­kış­ma­yan bir du­rum. İna­nın, Ki­tap Fu­arı'na ge­len­ler gö­rün­tü­le­re is­yan et­ti, Men­de­res Tü­re­l'­in ku­la­ğı­nı çın­lat­tı…