O komutan şimdi nerede?

Unut­tuk san­ma­yın, siz de unut­ma­yın, bu ül­ke­de “dar­be ya­pa­cak­la­r” di­ye yar­gı­la­nan 364 sa­nık­lı “Bal­yoz Da­va­sı­”n­da 237 ko­mu­ta­nı mah­kum et­ti­ler. Ki­mi­si 18, ki­mi­si 36, ba­zı­la­rı da tam 46 ay ha­pis yat­tık­tan son­ra “par­do­n” de­nil­di ve ken­di­le­ri­ne
“kum­pa­s” ku­rul­du­ğu an­la­şıl­dı.
İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si'n­de oluş­tu­ru­lan bi­lir­ki­şi he­ye­ti, ra­po­ru­n ek­sik bö­lüm­le­ri­ni de önü­müz­de­ki haf­ta yar­gı­la­ma­nın ya­pıl­dı­ğı Ana­do­lu Ya­ka­sı 4. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'ne ve­re­cek. Du­ruş­ma da 31 Mar­t'­ta ya­pı­la­cak.

BU DEF­TER Sİ­ZE Mİ AİT?

“Bal­yo­z” da­va­sı­nın da­ha ön­ce yar­gı­la­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı İs­tan­bul 10. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'n­de, sa­nık­la­rın he­men hiç­bir ta­le­bi kar­şı­lan­maz­ken, 4. Ağır Ce­za'da ise ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi ta­lep­ler dik­ka­te alı­nı­yor. İş­te, o ta­lep­ler­den bi­ri­si de Tuğ­ge­ne­ral Sü­ha Tan­ye­ri'nin se­mi­ner­de not al­dı­ğı be­lir­ti­len blok­no­tu­nun mah­ke­me ta­ra­fın­dan ad­li ema­net­ten ge­ti­ril­me­siy­di. Bu def­ter, ön­ce­ki mah­ke­me­den de de­fa­lar­ca ta­lep edil­me­si­ne rağ­men ge­tir­ti­le­me­miş­ti.
Bu blok­no­tun öne­mi­ni me­rak et­miş­si­niz­dir. O def­ter­de­ki not­lar­dan, ya­zı ör­nek­le­rin­den ya­rar­la­nıp, sah­te ol­du­ğu bi­lir­ki­şi ra­po­ruy­la da or­ta­ya çı­kan 11 nu­ma­ra­lı CD'­nin üze­ri­ne kı­sa­ca “Sn. Or. K. ar­z” ya­ni “sa­yın or­du ko­mu­ta­nı­na ar­z” ya­zıl­mış ol­ma­sı ve ya­zı ka­rak­te­ri­nin def­ter­den alı­nıp ma­ki­ney­le CD'­nin üze­ri­ne san­ki ay­nı el­den çık­mış gi­bi ya­zıl­ma­sıy­dı.
Mah­ke­me Baş­ka­nı, Sü­ha Tan­ye­ri'ye “Bu blok­not si­ze mi ait?” di­ye sor­du. Sü­ha Pa­şa, def­te­re bak­tı, “E­vet, bu def­ter be­nim se­mi­ner­de not tut­tu­ğum blok­not­tur. Bu ya­zı­lar­da ba­na ait­tir. Ba­na ait ol­du­ğu da da­ha ön­ce ha­zır­la­nan po­lis kri­mi­nal ra­po­ruy­la da sa­bi­t” de­di.
Mah­ke­me Baş­ka­nı bu kez “Not al­dı­ğı­nız bu blok­no­tu ne­re­de sak­lar­sı­nız?”so­ru­su­na, Sü­ha Pa­şa, “Bu blok­no­tu ben sak­la­mam. Se­mi­ner so­nun­da se­mi­ner ko­or­di­na­tö­rü olan kur­may yüz­ba­şı Tan­ju Pos­ho­r'­a tes­lim et­ti­m” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

O KO­MU­TAN ŞİM­Dİ SA­RAY­DA

Yüz­ba­şı Tan­ju Pos­hor, Ab­dul­lah Gü­l'­ün Cum­hur­baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Mu­ha­fız Alay Ko­mu­ta­nı ol­du ve ha­len de kur­may al­bay ola­rak bu gö­re­vi sür­dü­rü­yor. Da­va­ya hiç bu­laş­tı­rıl­ma­dı, sa­de­ce ta­nık ola­rak din­len­di. İl­ginç­tir, hü­kü­me­te kar­şı dar­be plan­la­nı­yor, “dar­be pla­nı­nın ko­or­di­na­tö­rü­” olan su­bay ise mu­ha­fız alay ko­mu­ta­nı olu­yor.
İş­te, bu aşa­ma­da Tuğ­ge­ne­ral Sü­ha Tan­ye­ri'yi din­le­mek ge­re­ki­yor. Ben de öy­le yap­tım ve Sü­ha Pa­şa'nın söy­le­dik­le­ri­ni not al­dım:
“Sö­zü edi­len blok­not ko­nu­su ilk gün­den be­ri var­dı. Söz­de dar­be pla­nı­nın not­la­rı­nı ben al­dı­ğım ge­rek­çe­siy­le suç­la­nı­yor­dum. El ya­zı­sı not­la­rım, ‘dar­be not­la­rı' ola­rak yo­rum­lu­yor­lar­dı. Sa­vun­mam­da ıs­rar­la, ‘bun­lar be­nim se­mi­ner­de al­dı­ğım not­lar­dır. Hiç bi­ri­sin­de dar­be yok­tur, se­mi­ner ge­re­ği sı­kı­yö­ne­tim ilan edil­di­ğin­de alı­na­cak ted­bir­ler­le il­gi­li al­dı­ğım not­lar­dı­r' de­me­me rağ­men mah­ke­me he­ye­ti için hiç inan­dı­rı­cı ol­ma­mış­tı.
Ben o dö­nem­de Ha­re­kat Baş­ka­nı'y­dım.
O not­la­rın ya­nın­da ar­tı­sı, ek­si­si, okey­li­si, han­gi­si­nin so­nuç ra­po­ru­na gi­re­ce­ği ko­nu­sun­da da not­la­rım var. So­nuç ra­po­ru­nu ha­zır­la­sın di­ye blok­no­tu çok ka­li­te­li bir su­bay olan, çok da sev­di­ğim, gü­ven­di­ğim pro­je su­ba­yı Tan­ju Pos­ho­r'­a ver­dim.
Biz, da­va bo­yun­ca se­mi­ner­de dar­be pla­nı­nı gö­rüş­mek­le suç­lan­dık. Pe­ki dar­be pla­nı uy­gu­la­ma­ya geç­se ki­me kar­şı ya­pı­la­cak­tı. Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­e kar­şı ya­pı­la­cak­tı. Se­mi­ne­r Su­ba­yı­mız ise Tan­ju Pos­hor. Gel za­man-git za­man Tan­ju Pos­hor, Ab­dul­lah Gü­l'­ün Cum­hur­baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Mu­ha­fız Alay Ko­mu­ta­nı olu­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­nın ona­yı ol­ma­dan ora­ya kim­se mu­ha­fız alay ko­mu­ta­nı ola­rak ata­na­maz. İs­ter is­te­mez Gül ve Pos­hor ara­sın­da ken­dim­ce bir bağ­lan­tı ku­ru­yo­rum. İs­ter is­te­mez Tan­su Pos­ho­r'­la ev­rak­la­rın çı­ka­rı­lı­şı hak­kın­da bağ­lan­tı ku­ru­yo­rum. Mu­ha­fız Alay Ko­mu­ta­nı olun­ca­ya ka­dar şüp­he­len­medi­ğim pro­je su­ba­yım­dan bu­gün şüp­he­le­ni­yo­rum.”
Ta­bii bu ko­mu­ta­nın yo­ru­mu ve şüp­he­si. Bel­ki bu ko­nu­da mah­ke­me­de söy­le­ye­cek da­ha çok söz­le­ri de ola­bi­lir.

DE­NİZ KUV­VET­LE­Rİ SA­HİP­LEN­Dİ

Bir ko­mu­tan, “Biz ce­za­evin­dey­ken top­lu­mun önem­li bir ke­si­mi dar­be ya­pa­ca­ğı­mı­za, ca­mi­mi­zi bom­ba­la­ya­ca­ğı­mı­za, uça­ğı­mı­zı dü­şü­re­ce­ği­mi­ze inan­dı­rıl­mış­tı. Şim­di, hü­kü­me­te ya­kın olan­lar bi­le bi­ze sem­pa­tiy­le ba­kı­yor. Bi­ze hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı­na ina­nı­yo­r” di­yor. Ger­çek­le­re “uy­gun adım­la­” ula­şı­la­bi­li­yor. Pe­ki, o in­san­la­rın ce­za­evin­de ge­çen yıl­la­rı, ko­pa­rıl­dık­la­rı mes­lek­le­ri ne ola­cak?
Ce­za­la­ra çarp­tı­rı­lan 237 ki­şi­nin önem­li bir bö­lü­mü De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı men­su­buy­du. Ko­mu­tan­lık, tah­li­ye edi­len men­sup­la­rı­nı san­ki hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi bağ­rı­na bas­tı ve bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken gö­rev­le­re ge­tir­di. Ka­ra Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı­nın ço­ğu ay­rıl­dı ve ka­lan­lar da is­te­me­dik­le­ri gö­rev­le­re ve­ril­di. Ce­za­evi­ne gi­ren he­men tüm Ha­va Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı emek­li edil­di. Jan­dar­ma­da ise gö­rev­de ka­lan­lar pa­sif gö­rev­le­re ve­ril­di, ara­la­rın­da Al­bay Mus­ta­fa Ön­sel, Yar­bay Hü­se­yin To­puz, Bin­ba­şı Öz­gür Ece­vit Taş­çı'nın da bu­lun­du­ğu su­bay­lar ise ta­ma­men is­tek­le­ri dı­şın­da ve as­ke­ri çev­re­ler­de “ce­za gi­bi­” ni­te­len­dir­me­si ya­pı­lan baş­ka şe­hir­le­re gön­de­ril­di.
Ya­ni, bal­yoz in­me­ye, in­di­ril­me­ye de­vam edi­yor…