Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

“Sen kimsin be kardeşim!”

1 Mayıs 2015 Yazarlar

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun mi­ting ko­nuş­ma­sı 35 da­ki­ka­yı aş­mı­yor. Ne­de­ni ise söy­le­dik­le­ri­nin da­ha çok akıl­da kal­ma­sı ve in­san­la­rı sı­cak­ta bek­let­me­mek… Ko­nuş­ma­la­rın­da AKP de­ğil pro­je­le­ri öne çı­ka­rı­yor. Ne­yi, na­sıl ya­pa­cak­la­rı­nı an­la­tı­yor. Se­çim bil­dir­ge­si, büt­çe ay­rı şey­ler­dir.

Ba­zı­la­rı, san­ki büt­çe ya­pı­lı­yor­muş gi­bi ka­lem ka­lem ge­lir ve gi­der­le­rin gös­te­ril­me­si­ni is­ti­yor. Ama unut­ma­ya­lım, Kı­lıç­da­roğ­lu'nun açık­la­ma­la­rı büt­çe de­ğil se­çim bil­dir­ge­si­dir. Bu­ra­da he­def­ler or­ta­ya ko­nu­lu­yor.

ÖĞ­RET­MEN­LE­RE Bİ­RER MA­AŞ İK­RA­Mİ­YE

24 Ka­sım, bü­yük ön­der Ata­tür­k'­ün “Mil­let Mek­tep­le­ri Ba­şöğ­ret­men­li­ği'ni­” ka­bul et­ti­ği ta­rih­tir. 1982 yı­lın­dan bu ya­na her 24 Ka­sım “Öğ­ret­men­le­r Gü­nü­” ola­rak kut­la­nır. Öğ­ret­men­ler, son­ra öğ­ret­men sen­di­ka­la­rı, “öğ­ret­men­le­re bi­rer ma­aş ik­ra­mi­ye­” öne­rir­ler. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bu yön­de öne­ri­ler­de bu­lun­sa bi­le Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, böy­le bir öde­me­ye hiç­bir za­man sı­cak bak­ma­dı.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun, se­çim bil­dir­ge­sin­de yer ver­me­di­ği ama üze­rin­de önem­le dur­du­ğu, ça­lış­ma­sı­nı yap­tır­dı­ğı bir ko­nu öğ­ret­men­le­ri ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Eğer ik­ti­da­ra ge­le­bi­lir­ler­se, 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü ne­de­niy­le tüm öğ­ret­men­le­re “bi­rer ma­aş ik­ra­mi­ye­” öden­me­si de gün­de­min­de… Bu­nun­la il­gi­li kay­na­ğı bul­duk­la­rın­da öğ­ret­men­le­re se­çim ön­ce­si “ik­ra­mi­ye­” müj­de­si de ve­ri­le­bi­lir. Böy­le bir müj­de si­zi sa­kın şa­şırt­ma­sın. Öğ­ret­men­le­rin ma­aş ba­kı­mın­dan bir­çok mes­le­ğin çok ge­ri­sin­de ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­ta­lım.

İMAM HA­TİP­LE­Rİ KA­PA­TA­CAK MI­SI­NIZ?

Hü­kü­met din üze­rin­den CHP'­yi vur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Hü­kü­met yet­mi­yor, ba­kı­yor­su­nuz Cum­hur­baş­ka­nı­nın oğ­lu imam ha­tip li­se­le­ri mü­dür­le­riy­le top­lan­tı­lar ya­pı­yor. Di­ni eği­ti­mi ken­di an­la­yış­la­rı­na gö­re yay­gın­laş­tır­ma­yı amaç­la­yan­lar, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı­nı da sin­dir­miş. Şim­di de “CHP ik­ti­da­ra ge­lir­se imam ha­tip or­ta­oku­lu ve li­se­le­ri­ni ka­pa­ta­cak­la­r” di­ye pro­pa­gan­da ya­pı­lı­yor.
Kı­lıç­da­roğ­lu'na “Siz ik­ti­da­ra gel­di­ği­niz­de imam ha­tip or­ta­okul ve li­se­le­ri­ni ka­pa­ta­cak mı­sı­nız?” di­ye sor­dum. Ce­va­bı, “Ni­çin ka­pa­ta­lım? Va­tan­da­şı­mız ço­cu­ğu­na di­ni eği­tim al­dır­mak is­ti­yor­sa al­dı­ra­bi­lir. Unut­ma­ya­lım, imam ha­tip okul­la­rı­nı Ata­türk aç­tı. Biz, bı­ra­kın bu okul­la­rı ka­pat­ma­yı fel­se­fe, sos­yo­lo­ji gi­bi ders­le­ri de al­dı­rıp bu okul­la­rın eği­tim ka­li­te­si­ni yük­selt­mek is­ti­yo­ru­z” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

BAŞ­BA­KAN DA, BA­KAN DA KA­RIŞ­MAZ­SA

Na­bi Av­cı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de bü­rok­ra­si­ye sö­zü­nü din­le­te­me­di. O yüz­den ba­kan­lık ade­ta “i­ki baş­lı­” yö­ne­ti­li­yor. Din­ci bi­li­nen yar­dım ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri öğ­ret­men ders­tey­ken sı­nı­fa gi­ri­yor, öğ­ren­ci­ler­den pa­ra top­lu­yor. Öğ­ret­men “gi­re­mez­si­ni­z” de­di­ği za­man Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'n­dan tüm okul mü­dür­lük­le­ri­ne ulaş­tı­rı­lan ge­nel­ge­yi gös­te­ri­yor.
Ge­çen yıl An­tal­ya'da lüks bir otel­de Cum­hur­baş­ka­nı'nın oğ­lu, ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rıy­la top­lan­tı yap­mış, on­la­ra öne­ri­ler­de bu­lun­muş­tu. Eği­ti­mi tam an­la­mıy­la kon­tro­lü al­tı­na al­mak is­te­yen­ler boş­lu­ğu iyi dol­du­ru­yor. Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın imam ha­tip mü­dür­le­riy­le top­lan­tı yap­ma­sıy­la il­gi­li SÖZ­CÜ'nün “Sen mim­sin!” man­şe­ti için CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu şun­la­rı söy­lü­yor:
“Bu ül­ke­de Baş­ba­kan ve Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ol­ma­yın­ca bir baş­ka­sı on­la­rın boş­lu­ğu­nu dol­du­ru­yor. Cum­hur­baş­ka­nı'­nın oğ­lu­nun mü­dür­ler­le böy­le bir top­lan­tı yap­ma­ya hiç­bir hak­kı yok. Böy­le bir top­lan­tı yap­ma gi­ri­şi­min­de bu­lun­du­ğun­da, Baş­ba­ka­nın ‘Ül­ke­yi sen yö­net­mi­yor­su­n' de­me­si la­zım. Baş­ba­ka­nın, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı'nın boş­lu­ğu­nu Bi­lal dol­du­ru­yor. Bu onun­la da sı­nır­lı de­ğil. Kar­deş­ler, da­mat­lar, ba­ca­nak­lar, ye­ğen­ler dev­le­ti yö­net­me­ye kal­kı­şı­yor. Siz kim­si­niz be kar­de­şim!”

SA­YIŞ­TAY, SA­Hİ NE­RE­DE­SİN?

Se­çim dö­ne­min­de, dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı AKP ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lı­yor. Uçak­sa uçak, he­li­kop­ter­se he­li­kop­ter… Em­ni­ye­t'in bü­tün ola­nak­la­rı se­fer­ber edil­miş. Yal­nız on­lar mı, ar­tık sah­te pla­ka­lar­la “res­mi­”lik­le­ri giz­le­nen lüks oto­mo­bil­ler, AKP aday­la­rı­nın em­ri­ne tah­sis edil­miş. Bun­lar­la kim­se­nin baş et­me­si müm­kün de­ğil.
Ama bu ül­ke­de bir de Sa­yış­tay var. Dev­le­tin her ku­ru­mu­nu de­net­le­yen Sa­yış­tay gö­rev­li­le­ri aca­ba dev­le­tin uça­ğı­nı, he­li­kop­te­ri­ni, araç-ge­re­ci­ni kul­la­nan­lar hak­kın­da bir “zim­me­t” çı­kar­tı­yor mu? Sa­yış­ta­y'­da ger­çek an­lam­da gö­re­vi­ni yap­ma­ya ça­lı­şan­lar ka­dar, “a­man bu işe ka­rış­ma­yı­n” di­yen üst dü­zey yö­ne­ti­ci­ler de var. “Zim­me­t” çı­ka­rın ba­ka­lım, dev­let ma­lı­nı bir da­ha böy­le ho­var­da­ca kul­la­na­bi­le­cek­ler mi?

DA­VU­TOĞ­LU, KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU İLE TE­LE­VİZ­YON­DA

Li­der­le­rin te­le­viz­yon­da açık otu­ru­ma ka­tıl­ma ge­le­ne­ği de Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­la bir­lik­te or­ta­dan kalk­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu, sorumuzu şöyle cevaplandırdı: “Da­vu­toğ­lu'y­la is­te­di­ği te­le­viz­yon ka­na­lın­da, is­te­di­ği ga­ze­te­ci­le­rin de ka­tı­la­ca­ğı açık otu­rum­da bil­dir­ge­miz­de yer alan ko­nu­la­rın kay­na­ğı­nı tar­tış­ma­ya ha­zı­rım. Ama, Da­vu­toğ­lu be­nim kar­şı­ma te­le­viz­yon­da çık­ma­ya ce­sa­ret ede­mez. Ba­kan­lık dö­ne­min­de Tür­ki­ye'yi yal­nız Or­ta­do­ğu'dan de­ğil dün­ya­dan so­yut­la­dı.”
Li­der­ler yol­lar­da, iz­le­me­ye de­vam ede­lim…

YAZARIN TÜM YAZILARI