Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

“Şerefsiz komutan olmaktansa“

5 Mayıs 2015 Yazarlar

As­ker­le­rin ev­le­ri­nin, iş­yer­le­ri­nin aran­dı­ğı­nı, ki­mi­si­nin “dar­be­ci­”, ki­mi­si­nin “ca­su­s” di­ye ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­dı­ğı­nı unut­tu­nuz mu? Pe­ki, Göl­cü­k'­te Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'nın is­tih­ba­rat bi­ri­min­de­ki oda­nın dö­şe­me­si al­tın­da sav­cı­lar ta­ra­fın­dan el­le­riy­le ko­nul­muş gi­bi bu­lu­nan ve sah­te­li­ği or­ta­ya çı­kan bel­ge­le­re ne de­me­li? Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'na atan­dı­ğın­da ilk işi “bu bel­ge­le­ri oda­ya ki­min yer­leş­ti­ril­di­ği­nin bu­lun­ma­sı­” için sav­cı­lı­ğa baş­vu­ran ko­mu­tan bu­nun üze­ri­ne ni­çin gi­di­le­me­di­ği­ni hâ­lâ da an­la­mış de­ğil…
De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ol­ma­sı­na 6 ay ka­la is­ti­fa eden Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner, Twit­ter he­sa­bın­dan “Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ami­ral üni­for­ma­sı ile Be­yaz Fır­tı­na Tat­bi­ka­tı için do­nan­ma­da! İyi ki o le­ke­siz, bem­be­yaz üni­for­ma­yı za­ma­nın­da çı­kar­mı­şı­m” di­ye yaz­dı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l'­in şi­ka­ye­ti üze­ri­ne emek­li Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner hak­kın­da 5 yı­la ka­dar ha­pis is­te­miy­le da­va açıl­dı. Gü­ne­r'­in “Türk Mil­le­ti'ne sa­vun­mam­dı­r” baş­lık­lı mah­ke­me­ye su­na­ca­ğı di­lek­çe­den bir bö­lüm ak­ta­ra­lım:

MİL­LE­TİN DİK­KA­Tİ­Nİ ÇEK­MEK İS­TE­DİM

“De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ol­ma­ma 6 ay ka­la is­ti­fa et­tim, üni­for­ma­mı çı­kar­ma­mın ar­dın­dan kı­sıt­lı im­kan­lar­la ko­nuş­ma­ya ve hal­kı­mı­zı ay­dın­lat­ma­ya ça­lış­tım. Ama­cım; Do­nan­ma'yı bir da­ha 30-40 yıl ken­di­ne ge­le­me­ye­cek şe­kil­de dar­ma­da­ğın eden, baş­ta Bal­yoz ol­mak üze­re, Ca­sus­luk, Poy­raz­köy, Ami­ral­le­re Sui­kast gi­bi da­va­la­ra kar­şı; dar­be­ci, ca­sus, fu­huş ya­pan/ yap­tı­ran vb. bi­rer suç ma­ki­ne­si gi­bi gös­te­ri­len, yüz­de 90'ı ile bir­lik­le ça­lış­tı­ğım ve çok ya­kın­dan ta­nı­dı­ğım si­lah ar­ka­daş­la­rı­mın ve ko­mu­tan­la­rı­mın ma­su­mi­yet­le­ri­ni hay­kır­mak ve Türk Mil­le­ti'nin dik­ka­ti­ni çek­mek­ti.

BE­Nİ SUS­TUR­MA­YA ÇA­LI­ŞI­YOR­LAR

Ben De­niz Kuv­vet­le­ri isem, ba­na gö­re so­rum­lu­lar Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, Baş­ba­kan, Cum­hur­baş­ka­nı, hü­kü­met ve TBMM şek­lin­de­ki gö­rü­şü hep ta­şı­dım, ya­zı­lı ve söz­lü be­yan­la­rım­da da bu­nu ifa­de et­tim. Mil­li Or­du­ya kum­pas ku­rul­du­ğu iti­raf edil­di, Cum­hur­baş­ka­nı da ‘al­da­tıl­mı­şı­z' de­di. Do­la­yı­sıy­la hak­lı­lı­ğım ka­nıt­lan­dı. Al­dan­ma­ma­la­rı için so­rum­lu­la­rı ikaz eden, al­da­tı­la­ma­mış olan Nus­ret Gü­ne­r'­i şim­di ce­za­lan­dır­ma­ya, sus­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

MAKAMIN ŞEREFİNE HALEL GETİRİRDİM

TSK'­nın mü­kem­mel ol­ma­sı, ona ko­mu­ta eden ko­mu­tan­la­rın da her za­man mü­kem­mel ol­du­ğu an­la­mı­na gel­me­me­li­dir. Bu­ra­da ko­run­ma­sı ge­re­ken Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­dır; ki­şi­sel ola­rak Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı de­ğil­dir. Esa­sen, ba­zen o ma­ka­ma ge­len ki­şi­ler, bu­lun­du­ğu ma­ka­mın şe­re­fi­ne ha­lel ge­ti­rir. ‘Şe­ref­siz bir ko­mu­tan ol­mak­tan­sa is­ti­fa et­ti­m' der­ken, Do­nan­ma'ya ya­pı­lan kum­pa­sı gö­rüp, bi­lip bir şey ya­pa­ma­dan o ma­ka­mı ka­bul et­sey­dim, De­niz Kuv­vet­le­ri ma­ka­mı­nın şe­re­fi­ne ha­lel ge­tir­miş ola­cak­tım.

“PA­ŞA PA­ŞA YAT­SIN­LA­R”

Baş­ba­kan yar­gı­ya gü­ven­siz­li­ği­ni ifa­de eder­ken, ‘ni­fak sok­ma­yın; ce­za al­dı­lar pa­şa pa­şa yat­sın­la­r' di­yor­du. Özel­lik­le, kim­se, ba­na dar­be ya­pa­cak 134 de­niz­ci­ye kar­şı, ni­çin sa­de­ce 38 ka­ra­cı­nın ol­du­ğu­nu, bu­nu per­so­nel mev­cu­du­na oran­lar­sak 34 de­ğil en az 750 ka­ra­cı­nın mah­kum ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni; ay­rı­ca, De­niz Kuv­vet­le­rinde na­sıl olu­yor da bir an­da 120 ca­sus çı­ka­bi­le­ce­ği­ni izah ede­mi­yor­du. Ben, da­va­la­rın ge­çer­siz­li­ği­ni or­ta­ya ko­yar­ken, Ge­nel­kur­may, be­nim TSK sos­yal te­sis­le­ri­ne gi­ri­şi­mi ya­sak­la­dı, özel ko­ru­ma sta­tü­mü kal­dır­dı.

GÖ­RE­Vİ İH­MAL SU­ÇU

Si­lah ar­ka­daş­la­rı­mın ma­su­mi­yet­le­ri or­ta­ya çık­tı­ğı­na gö­re; 3-5 yıl suç­suz ye­re ha­pis ya­tan per­so­ne­li­ni­zin hak­la­rı­nı ko­ru­ya­ma­yan, per­so­ne­li tas­fi­ye edi­len, sa­va­şa gi­re­me­ye­cek du­ru­ma ge­ti­ren­ler gö­re­vi ih­mal su­çu iş­le­miş­ler­dir. Hal­bu­ki şim­di ben suç­la­nı­yo­rum.
İs­ti­fa ede­rek, emek­li­ye ay­rıl­mış si­vil ola­rak, Ge­nel­kur­ma­y'­ın em­rin­de as­ker bir ki­şi de­ği­lim. Tür­ki­ye'de de­mok­ra­si var­sa, ben de bun­dan is­ti­fa­de ile Ana­ya­sa'nın ba­na ta­nı­dı­ğı hak­lar­dan is­ti­fa­de ile gö­rüş­le­ri­mi öz­gür­ce ifa­de edi­yor­dum. En azın­dan böy­le zan­ne­di­yor­dum.

ŞE­RE­Fİ­ME YA­PI­LAN SAL­DI­RI­DIR

Ben, her­han­gi bi­ri de­ği­lim. Türk Do­nan­ma­sı­nın onu­ru­nu ko­ru­mak için fe­da­kar­lık ya­pa­rak bu gö­re­vi bı­rak­mak zo­run­da kal­mış bi­ri­yim. Be­nim ar­kam­dan, ba­na na­zi­re ya­par­ca­sı­na, be­nim sa­de­ce emek de­ğil ha­ya­tı­mı ver­di­ğim ge­mi­le­re bi­nip, san­ki hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi, ba­na na­zi­re ya­par­ca­sı­na med­ya­ya gö­rün­tü­ler ve­ril­me­si esa­sen be­nim ha­tı­ra­ma ve şe­re­fi­me ya­pıl­mış bir sal­dı­rı­dır, en azın­dan çok ağır bir tah­rik­tir.

KEN­Dİ­Mİ FE­DA­YA Yİ­NE HA­ZI­RIM

İs­ti­fam ve son­ra­sın­da­ki söy­lem­le­rim ne­de­niy­le, bir­çok va­tan­da­şı­mız­dan, TSK'­nın şe­re­fi­ni kur­tar­dı­ğı­ma ve Türk Mil­le­ti'nin TSK'­ya duy­du­ğu gü­ve­ni ar­tır­dı­ğı­ma iliş­kin al­dı­ğım ge­ri bes­le­me be­nim için en bü­yük ödül ol­du. Ama, ben gö­rüş ve dü­şün­ce­le­rim­de ya­nı­lı­yor­sam ve Tür­ki­ye / TSK/ De­niz Kuv­vet­le­ri ka­za­na­cak­sa, her za­man ol­du­ğu gi­bi, yi­ne de ken­di­mi fe­da et­me­ye ha­zı­rım. Tak­dir Türk Mil­le­ti'nin­dir.”
Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l'­in, Gü­ner hak­kın­da da­va aç­ma­sı ya­dır­gan­dı. Bel­ki, Özel, bu da­va­dan vaz­ge­çer. Çün­kü, da­va sü­re­cin­de söy­le­ne­cek­ler­le yıp­ra­nan yi­ne TSK ola­cak­tır… Bun­ca yıp­ran­mış­lık, bun­ca bal­yoz yet­mez mi?

YAZARIN TÜM YAZILARI