Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Tahliye kararı veren tutuklanıyorsa, onlar bir daha çıkamaz…

3 Mayıs 2015

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ka­nu­nu'nun 88. mad­de­si “A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si'­nin gö­re­vi­ne gi­ren su­çüs­tü hal­le­ri dı­şın­da suç iş­le­di­ği ile­ri sü­rü­len ha­kim ve sav­cı­lar ya­ka­la­na­maz, üzer­le­ri ve ko­nut­la­rı ara­na­maz, sor­gu­ya çe­ki­le­mez. An­cak, du­rum Ada­let Ba­kan­lı­ğı'na der­hal bil­di­ri­li­r” de­ni­li­yor. Bu ha­kim­ler için önem­li bir gü­ven­ce­dir. Ama, ar­tık bu mad­de de ha­kim­le­ri ver­di­ği ka­rar­dan do­la­yı ce­za­evi­ne gön­der­mek­ten kur­ta­ra­mı­yor.
Ver­di­ği ka­rar­lar­dan de­ğil ama İz­mi­r'­de Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı, rüş­vet al­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le su­çüs­tü ya­pıl­dı ve baş­kan tu­tuk­lan­dı. Kay­se­ri'nin Ye­şil­hi­sar il­çe­sin­de ver­di­ği bir ka­rar­dan son­ra sav­cı­nın he­sa­bı­na yük­lü mik­tar­da pa­ra ya­tı­rıl­dı­ğı an­la­şıl­dı­ğı için tu­tuk­lan­dı. An­cak, bu ki­şi suç­suz ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­ya­bil­mek için “bi­sik­let­li ey­le­m” yap­tı.
Te­le­viz­yon­lar­da ne­re­dey­se can­lı ya­yın­la­nan üçün­cü gö­zal­tı ola­yı­na. Er­zin­can Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı İl­han Ci­ha­ner, İs­ma­ila­ğa Ce­ma­ati'­nin usul­süz pa­ra top­la­ma ve ör­güt­len­me fa­ali­yet­ler­le il­gi­li so­ruş­tur­ma yü­rü­tü­yor­du. Ci­ha­ner, ma­ka­mın­dan po­lis zo­ruy­la gö­tü­rül­dü, tu­tuk­lan­dı..

HA­KİM­LE­Rİ ZOR GÜN­LER BEK­Lİ­YOR

Ge­le­lim bu­gü­ne. Ga­ze­te­ci Hi­da­yet Ka­ra­ca, 75 em­ni­yet men­su­bu ce­ma­at bağ­lan­tı­lı ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­lan­mış­lar­dı. Bun­lar­la il­gi­li tah­li­ye ka­ra­rı ve­ren 29 ve 32. As­li­ye Ce­za Ha­kim­le­ri Me­tin Öz­çe­lik ve Mus­ta­fa Ba­şer tu­tuk­lan­dı. Ni­çin tu­tuk­lan­dı? Söz­de on­lar da ör­gü­tün üye­siy­miş de Pen­sil­van­ya'da bu­lu­nan Fet­hul­lah Gü­len ta­li­mat ver­miş de bu­nun üze­ri­ne ha­kim­ler de tu­tuk­lu 75 ki­şiy­le il­gi­li tah­li­ye ka­ra­rı ver­miş­ler. Sa­hi, siz bu­na inan­dı­nız mı?
Ha­ni bir za­man­lar “As­ker­ler Fa­tih Ca­mi­i'­ni bom­ba­la­ya­cak, ken­di uça­ğı­nı dü­şü­re­ce­k” di­ye top­lu­mu inan­dır­ma­ya ça­lış­mış­lar­dı ya, bu da iş­te öy­le bir şey. Ha­kim­le­rin ör­güt­le ba­ğı­nı or­ta­ya ko­ya­cak ka­nıt­lar or­ta­da yok­sa, eğer ka­nıt ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı­nın “Ta­li­ma­tı Pen­sil­van­ya'dan al­dı­la­r” söz­le­ri­ne da­ya­na­rak ha­kim­ler ör­güt üye­si ya­pı­lı­yor­sa vay ül­ke­mi­zin ha­li­ne…Teh­li­ke yal­nız ha­kim, sav­cı için de­ğil, teh­li­ke her­kes için….
Siz bu­gü­ne ka­dar, ver­di­ği ka­rar­dan do­la­yı tu­tuk­la­nan ha­kim ol­du­ğu­nu duy­muş muy­du­nuz? Duy­ma­dı­nız, çün­kü ör­ne­ği de yok­tur. Ama bun­dan son­ra hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin ho­şu­na git­me­yen ka­rar ve­ren ha­kim­le­ri çok zor gün­ler bek­li­yor.

SA­LI­VE­RE­NİN VAY HA­Lİ­NE…

Ba­kan ve ba­kan ço­cuk­la­rı ile ba­zı iş adam­la­rı­nın isim­le­ri­nin ka­rış­tı­ğı 17-25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı Ce­lal Ka­ra ve Mu­am­mer Ak­kaş hak­la­rın­da­ki so­ruş­tur­ma ne­de­niy­le ön­ce açı­ğa alın­dı, şim­di yar­gı­la­na­cak­lar. Ta­bi­i on­lar­la sı­nır­lı kal­ma­ya­cak. Ada­na'da, Ha­ta­y'­da “si­lah yük­lü­” ol­du­ğu öne sü­rü­len TI­R'­lar­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı hak­kın­da da so­ruş­tur­ma­lar de­vam edi­yor. Açık­ça­sı on­la­rı da zor gün­ler bek­li­yor.
Hi­da­yet Ka­ra­ca ve 75 em­ni­yet men­su­buy­la il­gi­li tah­li­ye ka­ra­rı ve­ren ha­kim­ler bir an­da “ör­güt üye­si­” ya­pıl­dı. Pe­ki bun­dan son­ra ne ola­cak? Na­sıl “Bal­yo­z”­da, “Er­ge­ne­ko­n”­da, “O­da TV”, “Poy­raz­kö­y” gi­bi da­va­lar­da id­di­ana­me­nin ge­cik­ti­ril­me­si­ni, tu­tuk­la­ma­la­rı eleş­tir­diy­sek, 10 ay­dır ce­za­evin­de tu­tu­lan an­cak id­di­ana­me­le­ri bir tür­lü ha­zır­lan­ma­yan em­ni­yet men­sup­la­rı­na ya­pı­lan hak­sız­lı­ğı da gör­mez­den ge­le­me­yiz.
75 ki­şi hak­kın­da tah­li­ye ka­ra­rı­nı ve­ren iki ha­ki­min tu­tuk­lan­ma­sı, ha­len tu­tuk­lu ha­kim­ler,em­ni­yet men­sup­la­rı için fii­len “tah­li­ye ya­sa­ğı­” an­la­mı­na da ge­li­yor. On­lar­la il­gi­li ka­rar ve­re­cek ha­kim “a­ca­ba be­ni de ör­güt üye­si di­ye tu­tuk­lar­lar mı?” kuş­ku­su için­de ol­ma­ya­cak mı? Ka­rar ve­re­cek ha­ki­min vay ha­li­ne…Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ka­mu­oyun­dan yük­se­len tep­ki­le­ri dik­ka­te alır ve “tah­li­ye işa­re­ti­” ve­rir­se an­cak ce­za­evin­de­ki­ler­le il­gi­li “tah­li­ye ka­ra­rı­” çı­ka­rı­la­bi­lir dü­şün­ce­si­nin de yar­gı çev­re­le­ri­nin gün­de­mi ol­du­ğu­nu da be­lir­te­lim.

O GÜN DE ON­LA­RA YAP­TI­LAR

“Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n” sü­re­cin­de na­sıl Mah­ke­me Baş­kan­la­rı Kök­sal Şen­gün, Şe­ref Ak­çay, Er­kan Ca­nak, Za­fer Baş­kur­t'­a mağ­du­ri­yet­ler ya­şa­tıl­dıy­sa, tu­tuk­la­ma ve te­le­fon din­le­me­si ta­lep­le­ri­n red­det­ti­ği için ha­kim­ler Ok­tay Ku­ban, Tun­cay As­lan, Yıl­maz Alp, sav­cı Ka­sım İli­moğ­lu da bü­yük hak­sız­lık­la­ra uğ­ra­tıl­dı.
De­ği­şen du­rum şu: O gün “Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n”­da hü­kü­met-ce­ma­at iş­bir­li­ğiy­le in­san­lar mağ­dur edil­di, hü­kü­met ve ce­ma­atin is­te­di­ği yön­de ka­rar ver­me­dik­le­ri ge­rek­çe­siy­le yar­gı men­sup­la­rı pe­ri­şan edil­diy­se, bu­gün de hü­kü­met-ce­ma­at ça­tış­ma­sın­da “hü­kü­me­tin aley­hi­ne ola­bi­le­cek na­sıl ka­rar ve­ri­yor­su­nuz, na­sıl so­ruş­tur­ma­lar açı­yor­su­nu­z” de­ni­lip yi­ne yar­gı men­sup­la­rı to­pun ağ­zın­da.
Ge­le­lim HSYK'­ya. “Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n”, “O­da TV” gi­bi so­ruş­tur­ma ve da­va­lar­la il­gi­li ola­rak HSYK'­ya 25'e ya­kın sav­cı ve ha­kim­le il­gi­li şi­ka­yet­ler­de bu­lu­nul­muş­tu. Yak­la­şık 2 yıl­dır bun­lar­la il­gi­li şi­ka­yet­ler­de in­ce­le­me­den so­ruş­tur­ma aşa­ma­sı­na bi­le ge­çi­le­me­di.
Tür­ki­ye “hu­kuk dev­le­ti­” ol­mak­tan çı­kıp “po­lis dev­le­ti­”ne gi­di­şi as­la hak et­mez. Yar­gı­yı kon­tro­lü al­tı­na al­mak is­te­yen­le­re sık­ça tek­rar edi­len “yar­gı bir gün si­ze de la­zım ola­bi­li­r” sö­zü­nü ha­tır­la­ta­lım.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more