Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Yakalama kararından önce bombayı patlattı

18 Aralık 2015

Ba­kan­la­rın, ba­kan ço­cuk­la­rı­nın da isim­le­ri­nin ka­rış­tı­ğı “17 Ara­lık Rüş­vet ve Yol­suz­luk So­ruş­tur­ma­sı­”nın dün yıl­dö­nü­müy­dü. 17-25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı ne­de­niy­le tu­tuk­la­nan em­ni­yet men­sup­la­rı­nın sa­yı­sı­nı öğ­ren­mek için 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nı Ma­li Şu­be Mü­dür Yar­dım­cı­sı ola­rak yü­rü­ten Em­ni­yet Ami­ri Ya­sin Top­çu'yu ara­dım. “Şu an ben de va­li­zi­mi ha­zır­lı­yo­rum. Hak­kım­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı çı­ka­rıl­mı­ş” de­di. Ce­za­evi­ne gi­de­cek bir ki­şi­nin o an­da­ki te­la­şı­na say­gı duy­dum ve baş­ka şey sor­ma­dım.

9 gün ön­ce çok sa­yı­da po­lis mü­dü­rü yi­ne gö­zal­tı­na alın­mış, ce­za­evin­de bu­lu­nan­la­rın bir kıs­mı da ay­nı so­ruş­tur­ma­nın şüp­he­li­si ola­rak ce­za­evin­den ge­ti­rilip ifa­de­le­ri­ne baş­vu­rul­muş­tu. Gö­zal­tı­na alın­ma­la­rı va­tan­daş H.K.'nin şu di­lek­çe­si üze­ri­ne baş­la­tıl­mış­tı:
“17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı ile il­gi­li ola­rak ope­ras­yo­nu ya­pan em­ni­yet mü­dür­le­rin­den ve bu ope­ras­yo­nu yö­ne­ten, ta­li­mat ve­ren cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın tü­mün­den da­va­cı ve şi­ka­yet­çi­yim. Bu ki­şi­ler si­ya­si çal­kan­tı­la­ra se­bep olan, hu­kuk dı­şı bir ke­si­min is­tek­le­ri­ne uy­gun dü­şen iş­lem­ler yap­mış­lar ve ül­ke eko­no­mi­si­ne za­rar do­ğur­muş­lar­dır.”

PO­LİS MÜ­DÜ­RÜN­DEN ÇAR­PI­CI İD­Dİ­A

Hem dö­ne­min Ma­li Şu­be Mü­dü­rü Ya­kup Say­gı­lı'ya, hem de yar­dım­cı­sı Ya­sin Top­çu'ya ki­şi­nin şi­ka­ye­ti üze­ri­ne söy­le­ye­cek­le­ri so­ru­lu­yor. Ya­sin Top­çu, “Bu ki­şi­yi ta­nı­mı­yo­rum. Bil­me­di­ğim ki­şi­nin suç­la­ma­la­rı­na ce­vap ver­me­yi ge­rek­siz gö­rü­yo­ru­m” di­yor. Sor­gu­la­ma­yı, 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nı da­ha ön­ce yü­rü­ten ve so­nuç­ta ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ren Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ek­rem Ay­dı­ner yü­rü­tü­yor­du. Ce­za­evin­den ge­ti­ri­len es­ki Ma­li Şu­be Mü­dü­rü Ya­kup Say­gı­lı, H.K.'nin şi­ka­ye­ti üze­ri­ne Sav­cı Ek­rem Ay­dı­ner ta­ra­fın­dan sor­gu­la­nı­yor­du. Say­gı­lı, id­di­a ko­nu­su­nu şöy­le ce­vap­lan­dır­dı:
“Ön­ce­lik­le, şah­sı­nı­zın 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma ev­ra­kı­na ver­di­ği­niz ‘Ko­vuş­tur­ma­ya Yer Ol­ma­dı­ğı'na iliş­kin ka­ra­rın, hu­ku­ka ay­kı­rı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ay­rın­tı­lı bir di­lek­çey­le HSYK'­ya baş­vu­ra­rak şah­sı­nız ile il­gi­li şi­ka­yet­te bu­lun­dum. Bu ne­den­le ki­şi­sel bir hu­su­me­ti­mi­zin bu­lun­ma­mak­la bir­lik­te şah­sı­nı­zı HSYK'­ya şi­ka­yet eden du­ru­mun­da ol­du­ğu­mu bil­dir­mek ve hu­su­sun da tu­ta­na­ğa geç­me­si­ni ta­lep et­mek is­te­dim.
Şi­ka­yet­çi va­tan­daş H.K.'yi ta­nı­mam. H.K. yal­nız so­ruş­tur­ma­da gö­rev alan em­ni­yet gö­rev­li­le­ri­ni de­ğil, so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­la­rı da şi­ka­yet et­miş. Siz de so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­lar­dan bi­ri­si­si­niz. Do­la­yı­sıy­la, şa­yet şi­ka­yet­çi­nin di­lek­çe­si na­za­ra alı­na­rak so­ruş­tur­ma ya­pı­la­cak ise siz de bu so­ruş­tur­ma­nın şüp­he­li­le­rin­den bi­ri­si ola­rak yer ala­cak du­rum­day­ken, bi­zim hak­kı­mız­da so­ruş­tur­ma yap­ma­nı­zı ön­ce­lik­le hu­ku­ka ay­kı­rı bu­lu­yo­rum.”

İLK BU­LUŞ­MA­DA BA­KA­NA 1 MİL­YON DO­LAR

8 Ara­lık 2015 ta­ri­hin­de Em­ni­ye­t'­te sor­gu­la­nan Ya­sin Top­çu, İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ve oğ­lu Ba­rış, giz­li­li­ği ih­lal et­tik­le­ri ve yan­lı iş­lem yap­tık­la­rı id­di­asıy­la em­ni­yet men­sup­la­rın­dan şi­ka­yet­çi. Suç­la­nan isim­ler­den Ya­sin Top­çu, Em­ni­ye­t'­te­ki sor­gu­sun­da bu id­di­ayı şu çar­pı­cı bil­gi­ler­le ce­vap­lan­dı­rı­yor:
“Mu­am­mer Gü­le­r'­i de­ğil, ör­güt li­de­ri ol­du­ğu de­ğer­len­di­ri­len ve do­ku­nul­maz­lı­ğı bu­lun­ma­yan Rı­za Sar­raf ve ele­man­la­rı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da mah­ke­me­ler­den ta­ma­men usu­lü­ne gö­re alın­mış din­le­me ve iz­le­me­ye yö­ne­lik ka­rar­lar ic­ra edi­lir­ken. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, Sar­ra­f'­a tra­fik­te em­ni­yet şe­ri­di ay­rı­ca­lı­ğı ta­nı­dı, ko­ru­ma po­li­si tah­sis et­tir­di, Sar­ra­f'­la iti­laf ya­şa­yan em­ni­yet ami­ri Or­han İn­ce'yi sür­gün ni­te­li­ğin­de ta­yin et­ti, Sar­ra­f'­ın ba­zı ya­kın­la­rı­nın is­tis­na­i yol­dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı­na ka­bu­lü­nü sağ­la­dı. Sar­ra­f'­ın şir­ke­ti için İçiş­le­ri Ba­ka­nı sı­fa­tıy­la Çin res­mi ma­kam­la­rı­na re­fe­rans mek­tu­bu yaz­dı. Sar­ra­f'­ın aley­hin­de çı­ka­cak ha­ber­le­ri en­gel­le­mek için nü­fu­zu­nu kul­lan­dı.”
Tam 9 gün ön­ce Em­ni­ye­t'­te ver­di­ği ifa­de­de Ya­sin Top­çu, Rı­za Sar­raf ile es­ki ba­kan Mu­am­mer Gü­le­r'­in iliş­ki­si­ni şöy­le açık­lı­yor:
“Mu­am­mer Gü­ler ile Rı­za Sar­ra­f'­ın ilk te­ma­sı İs­tan­bul da ‘Ber­ber Ya­şa­r' ola­rak bi­li­nen ve Ya­şar Ak­türk ara­cı­lı­ğıy­la ol­du. Ak­türk, Sar­raf için Gü­le­r'­den ran­de­vu al­dı. Bu ran­de­vu­ya gi­den Rı­za Sar­raf, Gü­le­r'­e ilk ta­nış­ma­sın­da yu­ka­rı­da bah­set­ti­ğim iş­le­rin­den ba­zı­la­rı için Mu­am­mer Gü­le­r'­e 1 mil­yon do­lar öde­di.

BA­KAN, 1.5 MİL­YON DO­LAR İS­TE­Dİ

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ise bu mik­ta­rı ye­ter­li bul­ma­yıp Rı­za Sar­ra­f'­tan 1,5 mil­yon do­lar ta­lep et­ti. İki ta­ra­fın ba­zı iş­le­rin hal­lol­ma­sı için an­laş­tık­la­rı­na da­ir so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da ta­pe mev­cut­tur. Bu ta­pe Mu­am­mer Gü­le­r'­in, Rı­za Sar­ra­f'­tan ta­lep­kar ol­du­ğu­nu, za­ten iş­le­ri­nin hal­lol­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da pa­ra ver­me­yi göz­den çı­ka­ran Rı­za Sar­ra­f'­ın da bu­na baş­tan ha­zır ol­du­ğu­nu gör­dük.
So­ruş­tur­ma­nın iler­le­yen sa­fa­ha­tın­da Rı­za Sar­raf, Mu­am­mer Gü­le­r'­in oğ­lu Ba­rış Gü­ler ara­cı­lı­ğıy­la Mu­am­mer Gü­le­r'­e yu­ka­rı­da be­lirt­ti­ğim mik­tar ka­dar men­fa­at te­min et­ti­ği de­lil­len­di­ril­di.
Do­la­yı­sıy­la Mu­am­mer Gü­ler ile il­gi­li hiç­bir ön yar­gı ile ha­re­ket edil­me­di.”

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more