Yeter ki Kürt olsun!

Haf­ta so­nu Bur­ga­za­da'day­dım…
Gü­venç Da­ğüs­tün de­di ki; “Ci­han­gi­r'­de­ki HDP'­li­ler sa­na fa­şis­t” di­yor!
Ni­şan­ta­şı-Ci­han­gi­r'­de­ki mü­nev­ver ta­kı­mı -Tan­zi­ma­t'­tan
be­ri- ge­niş kit­le­ler ta­ra­fın­dan onay­lan­mak; ka­bul gör­mek is­ter. “O­yun bo­zan­lı­k” eden­le­ri sev­mez­ler.
Ye­ri ge­lir Na­zım Hik­me­t'­e “a­ja­n” der­ler.
Ye­ri ge­lir Aziz Ne­si­n'­e “a­ja­n” der­ler!
Ye­ri ge­lir Do­ğan Av­cı­oğ­lu'na, İl­han Sel­çu­k'­a, Uğur Mum­cu'ya “dar­be­ci fa­şis­t” der­ler.
Ama…
Bu­nu di­yen­le­rin hiç­bi­ri, zor dö­nem­de par­ma­ğı­nı oy­nat­maz. Ne za­man bir si­ya­sal ha­re­ket güç­le­nir; or­ta­ya çı­kar­lar ve “ro­l” ka­par­lar.
Bun­lar; “Ci­ci de­mok­ra­si­”nin; “ci­ci de­mok­rat­la­rı­”; “ci­ci öz­gür­lük­çü­le­ri­”, “ci­ci ba­rış­se­ver­le­ri…”
Ad­la­rı sol­cu­dur; yap­tık­la­rı­nın sol­cu­luk­la il­gi­si yok­tur… Oy­sa:
İn­san yap­tı­ğı'dır!
Pe­ki bun­lar ne yap­tı?
Çok ge­ri­le­re git­me­ye­yim… Da­ha dün Ce­ma­at'­in kuy­ru­ğu­na ta­kı­lıp “yet­mez ama eve­t” de­di­ler. Di­ğer yan­da…
30 yıl­dır be­nim ne yaz­dı­ğım or­ta­da?
Bin­ba­şı Er­se­ve­r'­i, Jİ­TE­M'­i, Ye­şi­l'­i, fai­li meç­hul ci­na­yet­le­ri; Can­tür­k'­ü, Bul­da­n'­ı, An­te­r'­i, Ay­dı­n'­ı vs. kim yaz­dı?
Ga­ze­te­ci Ha­lit Gün­gen öl­dü­rül­dü­ğün­de -bu­gün çok ce­sur gö­rü­nen­ler- Di­yar­ba­kı­r'­da­ki ev­le­rin­de sak­la­nır­ken bir avuç ki­şi biz ora­day­dık.
Bun­la­rı ya­par, ya­zar­ken….
Ba­na “Mu­sa An­ter Ödü­lü­”nü ve­rir­ler; ama ger­çek­ler bu kez iş­le­ri­ne gel­mez ise “fa­şis­t”­der­ler.
Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si'n­de Ela­zı­ğ'­da­ki fai­li meç­hul ci­na­yet­ler­le il­gi­li ta­nık­lık ya­par­ken, ki­mi­le­ri de “va­tan ha­ini­” de­miş­ti! Han­gi­si­ni ya­za­yım.
30 yıl­dır ger­çek­le­ri ya­zı­yo­rum, ha­ki­kat­le­ri sa­vu­nu­yo­rum.
“A­man yaz­ma­ya­yım şim­di ba­na ne der­le­r” tav­rı için­de hiç ol­ma­dım.
Bu ne­den­le Ay­dın­lık­çı­lar bi­le “CI­A aja­nı­” di­ye der­gi­le­ri­ne ka­pak yap­tı­lar!
Ki­mi­ne gö­re “MOS­SAD aja­nı­”; ki­mi­ne gö­re “ırk­çı-an­ti se­mi­ti­k”; ki­mi­ne gö­re “MİT gö­rev­li­si­”; Ce­ma­at'­e gö­re “Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü Üye­si­” idim! Şim­di de “fa­şis­t” ol­dum! Seç be­ğen al…
Bu ül­ke­nin de­ğiş­mez ka­de­ri­dir bu: Ya­zı­la­ma­ya­nı ya­za­nın, söy­le­ne­me­ye­ni söy­le­ye­nin ba­şı­na hep bun­lar ge­lir.
Ga­ze­te­ci ol­mak hiç ko­lay de­ğil­dir bu top­rak­lar­da…

HDP'­nin ada­yı­na bak

Bu­gün… 30 Ha­zi­ran 2015.
Ken­di­le­ri­ne sol­cu di­yen­ler…
HDP için­de­ki mil­let­ve­kil­le­ri…
Bu­gün siz­ler; par­ti­ni­zin TBMM Baş­ka­nı ada­yı Den­gir Mir Mehmet Fı­ra­t'­a mı oy ve­re­cek­si­niz?
Hiç­bi­ri­niz sor­ma­dı mı; “Fı­ra­t'­ı ni­ye aday yap­tı­k” di­ye!
Mir; Kürt­çe'de “Be­y” de­mek­tir.
Rış­van aşi­re­ti­nin be­y'­idir; ağa'sı­dır!
Ağa-bey/ şeyh-şıh sul­ta­sı­na kar­şı ağız­la­rın­dan bir tek kö­tü söz çık­ma­yan HDP'­nin, bir feo­dal be­yi aday çı­kar­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­dir­me­li? (Sa­de­ce Fı­rat de­ğil sa­yı çok)
HDP…. Ni­ye ma­ra­ba­nın de­ğil, ağa­la­rın par­ti­si ol­du?.. Böy­le sol­cu­luk-dev­rim­ci­lik olur mu?
De­mir­taş, Da­vu­toğ­lu'nu kas­te­de­rek “Ma­ho Ağa'yı bal­ko­na çı­kar­ma­ya­ca­ğı­z” di­yor­du; şim­di Me­mo Ağa'yı TBMM Baş­ka­nı yap­mak is­ti­yor!
Bit­me­di…
TBMM ça­tı­sı al­tın­da; bü­yük us­ta­mız Uğur Dün­da­r'­ın yap­tı­ğı Are­na prog­ra­mın­da Kı­lıç­da­roğ­lu, Den­gir Mir Mehmet Fı­ra­t'­ın yol­suz­luk­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma­dı mı? Bu ne­den­le Fı­rat, ku­ru­cu­su ol­du­ğu AK­P'­den tas­fi­ye edil­me­di mi?
İş­te… HDP bu­gün bu is­mi TBMM Baş­ka­nı yap­mak is­ti­yor?
Ek­ran­lar­da söy­len­miş:
Yol­suz­luk yap­mış…
Ha­ya­li ih­ra­cat şam­pi­yo­nu ol­muş…
TI­R'­la­rı uyuş­tu­ru­cu ta­şı­mış…
Ne öne­mi var HDP için?
Ki­mi­le­ri için sa­de­ce “Kür­t” ol­mak ye­ter­li re­fe­rans!
Oy­sa biz…. Hır­sız- rüş­vet­çi si­ya­sal ik­ti­da­ra kar­şı mü­ca­de­le eder­ken “Tür­k” olup ol­ma­dı­ğı­nı hiç dü­şün­me­dik. Ce­ma­at'­in “Tür­k” olup ol­ma­dı­ğı­nı bir gün ak­lı­mı­za ge­tir­me­dik.
Şim­di… Sor­mak du­ru­mun­da­yım; kim ırk­çı fa­şist?..
“Ne olur­sa ol­sun, ye­ter ki Kürt ol­su­n” an­la­yı­şı­nın si­ya­si ter­mi­no­lo­ji­de­ki kar­şı­lı­ğı ne­dir?..
Si­ze so­ru­yo­rum or­da mı­sı­nız?

Mandacı koro

Ba­na “fa­şis­t” di­yen­le­rin ağız­la­rın­da ne­den “em­per­ya­lis­t” söz­cü­ğü yok?
Ni­ye… Ba­tı'ya dö­nüp “Or­ta­do­ğu'da ne işi­niz var, de­fo­lup gi­di­n” de­mi­yor­lar?
Ni­ye… “Biz so­run­la­rı­mı­zı kar­deş­lik te­me­lin­de ken­di­miz çö­ze­ri­z” de­mi­yor­lar?
Ak­si­ne hey­kel­le­ri­ni yap­mak is­ti­yor­lar!
İra­n'­a düş­man­lar, Su­ri­ye'ye düş­man­lar, Ira­k'­a düş­man­lar.
AB­D'­yi se­vi­yor­lar.
Ame­ri­kan Man­da­sı'na “e­ve­t” di­yor­lar.
Maz­lum halk­la­rın kan­la­rı pa­ha­sı­na “İ­kin­ci İs­ra­il/Kür­dis­ta­n” ku­rul­ma­sı­na “e­ve­t” di­yor­lar.
Yet­mi­yor: Soy­kı­rı­mı des­tek­li­yor­lar.
Ne­oli­be­ra­liz­min söz­cü­lü­ğü­nü ya­pı­yor­lar.
So­ro­s'­tan bes­le­ni­yor­lar.
“Tür­k” söz­cü­ğün­den nef­ret edip -baş­ta Ana­ya­sa ol­mak üze­re- her yer­den kal­dır­mak is­ti­yor­lar.
Bir bü­yük oyu­nun gö­nül­lü kuk­la­la­rı ken­di­le­ri­ni sol­cu gös­te­ri­yor­lar.
ABD ca­na­va­rı/özel or­du­su IŞİD, “Kürt ko­ri­do­ru­” açı­yor. Ba­tı med­ya­sı “I­ŞİD kat­le­di­yor dün­ya uyu­yor mu­su­nu­z” di­ye ya­yı­na baş­lı­yor. Ve… Bir ba­kı­yor­su­nuz dün­ya­nın gün­de­mi­ne “Ko­ba­ni­” ge­li­yor; ar­dın­dan PKK “Ko­ba­ni­”yi alı­yor.
Bir adım da­ha at­ma­la­rı ge­re­ki­yor; “can­lı bom­ba­la­r” dev­re­ye so­ku­lu­yor; Ba­tı med­ya­sı “I­Şİ­D'­in can­lı bom­ba­la­rı öl­dü­rü­yor ey dün­ya uyu­yor mu­su­nu­z” di­ye yi­ne ya­yı­na baş­lı­yor. Ve ko­ri­dor bi­raz da­ha yol alı­yor!
AB­D'­nin, İs­ra­il'­in gü­cü yet­me­di­ği IŞİ­D'­i, PKK yer­le bir edi­yor! Yer­se­niz.
Ve siz…
“Bu em­per­ya­liz­min kan­lı oyu­nu­dur; Or­ta­do­ğu halk­la­rı­nı bir­bi­ri­ne kır­dı­rı­yor­la­r” der­se­niz “fa­şis­t” ya­pı­lı­yor­su­nuz!
İs­ti­yor­lar ki; Ba­tı göl­ge­sin­de­ki bu ya­lan­cı “bü­yük ko­ro­ya­” ka­tı­lın.
Ha­yır!.. Bu oyu­na gel­me­ye­ce­ğiz; ina­dı­na Or­ta­do­ğu'da kar­deş­li­ği sa­vu­na­ca­ğız.
Kürt kar­deş­le­ri­mi­ze ya­pı­lan­la­rı dün na­sıl yaz­dım ise, bu­gün de Arap, Ezi­di, Sür­ya­ni ve Türk­men kar­deş­le­ri­mi­ze ya­pı­lan­la­rı yaz­ma­yı sür­dü­re­ce­ğim.
Evet… Man­da­cı­lık en­tri­ka­sı­nı ya­za­ca­ğım…
Or­ta­do­ğu bin yıl­lık ka­dim halk­la­rın top­ra­ğı­dır; bu­ra­da­ki ya­şam gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­yan­ma­lı­dır. Halk­lar bir­bi­ri­ne dü­şü­rü­le­rek ka­lı­cı ba­rış sağ­la­na­maz.
Kür­t'­ün acı­sı­nı pay­laş­ma­ya­nın Türk ola­ma­ya­ca­ğı­nı yaz­dım hep.
Ken­di ka­de­ri­ni ta­yin hak­kı­nı sa­vun­dum ve hâ­lâ sa­vu­nu­yo­rum.
Bu­nu yaz­mak-sa­vun­mak an­cak em­per­ya­liz­me kar­şı dur­mak­la müm­kün olur.
Bi­lin­sin ki:
Hiç­bir za­man “dö­ne­min ada­mı­” ol­ma­dım.
Man­da­cı ko­ro'ya ka­tıl­ma­mı bek­le­me­yin ben­den…

Loading...