Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Ali Baba’nın Çiftliği!

Gece sa­at 24.00'ü geç­miş… Mec­li­s'­te “Tor­ba Ya­sa­” gö­rü­şü­lü­yor.
Mil­let­ve­kil­le­ri, sa­at­ler sü­ren gö­rüş­me­ler­den yor­gun… Bir­ço­ğu­nun ba­şı öne düş­müş uyuk­lu­yor!
İşe o sı­ra­da ba­zı uya­nık AK­P'­li­ler “Tor­ba Ya­sa­”nın içi­ne “Cum­hur­baş­ka­nı'na ör­tü­lü öde­nek kul­lan­ma yet­ki­si­” ta­nı­yan mad­de­yi atı­yor­.
Ana­ya­sa­ya gö­re so­rum­suz olan Cum­hur­baş­ka­nı'nın ör­tü­lü öde­ne­ğe ne­den ih­ti­ya­cı ol­sun ki?
Ya­sa ka­bul edi­li­yor. Şim­di Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Be­y'­in, kim­se­ye he­sap ver­me­den ca­nı­nın is­te­di­ği gi­bi har­ca­ya­ca­ğı yüz mil­yon­lar­ca li­ra­lık ör­tü­lü öde­ne­ği var!
Bu, açık­ça ana­ya­sa­ya ay­kı­rı ama ül­ke­de ana­ya­sa-ba­ba­ya­sa ta­kan yok ki!
Tay­yip Bey, 12 yıl­lık baş­ba­kan­lı­ğı sı­ra­sın­da, ör­tü­lü öde­nek­ten 7.5 mil­yar li­ra gi­bi mu­az­zam bir pa­ra sarf ede­rek, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin har­ca­ma re­ko­ru­nu kır­mış­tı!
Şim­di ay­nı sa­vur­gan­lık Ka­çak Sa­ra­y'­da de­vam ede­cek!
Na­sıl ol­sa dev­let ma­lı de­niz!
“Büt­çe­yi bo­za­r” di­ye­rek emek­li­le­re üç ku­ruş ik­ra­mi­ye ve­ril­me­si­ne kar­şı çı­kan Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, bu sa­vur­gan­lı­ğı izah ede­bi­lir mi?
Dev­let, dev­let­lik­ten çık­tı, Ali Ba­ba'nın Çift­li­ği'ne dön­dü!