Başkaldırı hazırlığı!

Türk Dev­le­ti si­lah bı­rak­sın!”
Dev­le­tin tes­lim ol­ma­sı an­la­mı­na ge­len bu söz­le­ri han­gi hay­si­yet­siz söy­lü­yor?
AKP ik­ti­da­rı­nın “A­çı­lı­m” di­ye şı­mart­tı­ğı PKK'­nın Kan­di­l'­de­ki ele­ba­ş­la­rın­dan Du­ran Kal­kan!
Oy­sa Ka­çak Sa­ra­y'­da otu­ran muh­te­rem, çok ya­kın­da si­lah­la­rın bı­ra­kıl­dı­ğı­na iliş­kin açık­la­ma ya­pı­la­ca­ğı­nı ve de­va­mı­nın çok gü­zel ge­le­ce­ği­ni söy­lü­yor­du.
Çı­ra­ğı da ona uya­rak “PKK si­la­hı bı­ra­ka­ca­k” di­yor­du.
Oy­sa PKK'­nın as­la si­lah bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı, so­kak­ta­ki ço­cuk­lar bi­le bi­li­yor!
Öy­ley­se ne­dir bu açık­la­ma­lar?
Ha­yal mi, rü­ya mı, ne­dir?
Ni­te­kim Kan­di­l'­den he­men ce­vap gel­di.
“PKK si­lah bı­rak­maz. Ni­ye bı­rak­sın ki? Si­lah bı­rak­mak bir ya­na, biz da­ha ile­ri bir mü­ca­de­le­ye ha­zır­la­nı­yo­ruz! Türk Dev­le­ti si­lah bı­rak­sın!”
PKK'­lı Du­ran Kal­ka­n'­ın had­di­ni aşan bu söz­le­ri tam bir küs­tah­lık!
Te­rör çe­te­si­nin is­te­ği, Apo ile bir­lik­te her­ke­se ge­nel af ve si­ya­si özerk­lik!
Gü­ney­do­ğu böl­ge­sin­den, yak­laş­mak­ta olan bü­yük bir kar­ga­şa­nın ve si­lah­lı baş­kal­dı­rı­nın ha­ber­le­ri ge­li­yor. Böy­le olur­sa, bü­tün iş yi­ne TSK'­ya, “çok yıp­ra­tı­lan o Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­ze­” dü­şe­cek.
Sa­de­ce kol­tu­ğu­nu dü­şü­nen bu ik­ti­da­rın ül­ke için ya­pa­ca­ğı ya­rar­lı bir iş yok ne ya­zık ki!

Loading...