Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Bilek güreşi!

6 Aralık 2015

Dış po­li­ti­ka­da gırt­la­ğı­mı­za ka­dar ba­ta­ğa gö­mül­mü­şüz, içe­ri­de hâ­lâ ge­rek­siz bir “Başkanlı­k” tar­tış­ma­sıy­la za­man kay­be­di­yo­ruz!
Ne­dir bu ar­zu, ne­dir bit­me­yen bu is­tek, an­la­mak çok zor!
Za­ten ül­ke­yi, “Fi­ili bir Baş­kan gi­bi­” yö­ne­ten Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, bu­na rağ­men du­rum­dan hiç mem­nun de­ğil… Di­yor ki:
“Çift baş­lı­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­mak lâ­zım. Ak­si tak­dir­de, bir­bi­ri­ni­zi ne ka­dar sev­se­niz de, geç­miş­te ne ka­dar be­ra­ber ol­sa­nız da, za­man za­man sı­kın­tı­lar söz ko­nu­su ola­bi­li­r”
Biz, Da­vu­toğ­lu'nun, Er­do­ğa­n'­ın her is­te­ği­ne iti­raz­sız “E­ve­t” de­di­ği­ni zan­ne­di­yor­duk ama, de­ğil­miş de­mek ki!
Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, Azer­bay­can dö­nü­şü:
“Yet­ki kim­dey­se, so­rum­lu­luk on­da ol­ma­lı­” söz­le­riy­le Ana­ya­sa'da yet­ki­nin Baş­ba­ka­n'­a ve­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tıp, ek­le­di:
“Tür­ki­ye'nin bi­rin­ci gün­dem mad­de­si Baş­kan­lık de­ğil­dir!”
AKP med­ya­sı, Er­do­ğa­n'­ın kı­za­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek Da­vu­toğ­lu'nun bu söz­le­ri­ni gör­mez­den gel­di, ba­zı­la­rı da san­sür­le­ye­rek ya­yın­la­dı! Tam bir ya­la­ka­lık!
Can ile ca­nan ara­sın­da, he­nüz kav­ga dü­ze­yin­de ol­ma­yan, üs­tü ör­tü­lü bir “bi­lek gü­re­şi­”
ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more