Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Ezilen karıncalar!

Faiz kav­ga­sı­nın Tür­ki­ye'de ki­şi ba­şı­na ge­tir­di­ği ek yük şim­di­lik 1086 li­ra!
Cum­hur­baş­ka­nı “Va­ta­na iha­net et­mek­le­” suç­la­dı­ğı Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı ile “Ba­rış çu­bu­ğu­” yak­tı ama bu ara­da olan­lar ol­du, do­lar fır­la­dı, eko­no­mi­miz ağır bir ya­ra da­ha al­dı!
CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n'­ın he­sap­la­ma­sı­na gö­re:
“Dö­viz­de son iki ay­da­ki yük­se­liş, ma­aş, üc­ret ve emek­li ay­lık­la­rın­da do­la­ra kar­şı yüz­de 8,4 eri­me­ye yol aç­tı.
Va­tan­da­şın çi­le­si bit­me­di ta­bi­i… Da­ha çe­ke­ce­ği var!
Akar­ya­kıt­ta­ki pa­ha­lan­ma tüm sek­tör­le­re yan­sı­ya­rak ma­li­yet enf­las­yo­nu yo­luy­la ya­kın­da bir zam dal­ga­sı baş­la­ta­cak!”
Bu he­sap­lar ge­le­cek zam teh­li­ke­si­ni net ola­rak gös­te­ri­yor.
Ba­zı zam­lar 7 Ha­zi­ran mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri ve ik­ti­da­rın oy kay­bı kor­ku­su ne­de­niy­le er­te­len­se bi­le se­çim­den son­ra sağ­anak gi­bi ya­ğa­cak! Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mi­yor.
“Fil­ler te­pi­şir, ka­rın­ca­lar ezi­li­r” di­ye ün­lü bir ata­sö­zü söz var­dır ya…
İş­te o ezi­len ka­rın­ca­lar bi­zim ta­lih­siz va­tan­daş­la­rı­mız!
Kav­ga­cı si­ya­si­ler kri­zi te­tik­li­yor, hal­kı­mız ezi­li­yor!