Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Hocaların hocası

İyi ve yü­ce gö­nül­lü in­san   ol­mak ko­lay de­ğil­dir.
İyi ol­mak, ba­şa­rı­lı  l­mak­tan çok da­ha zor­dur.
Tür­ki­ye ari­fe gü­nü, ye­tiş­tir­di­ği bü­yük he­kim­ler­den bi­ri­ni ve tam an­la­mıy­la iyi bir in­sa­nı­nı kay­bet­ti.
Prof. Dr. Se­dat Ka­tır­cı­oğ­lu'nu bu­gün, Ata­köy  5. Kı­sım Ca­mi­i'­nde kı­lı­na­cak öğ­le na­ma­zın­dan son­ra  son­suz­lu­ğa uğur­lu­yo­ruz.
Ho­ca­la­rın ho­ca­sı­” di­ye anı­lan Se­dat Ka­tır­cı­oğ­lu ya­ta­ğa düş­me­den ön­ce­ki gün­le­rin­de ül­ke­mi­zin ha­li­ne üzül­dü­ğü­nü söy­le­ye­rek “Ge­ce­le­ri TV'­de fut­bol ma­çı ol­du­ğu    za­man se­vi­ni­yo­rum. Fut­bol maç­la­rı ile oya­la­nıp, ül­ke­min pe­ri­şan ha­li­ni unut­ma­ya  ça­lı­şı­yo­ru­m” di­yor­du.
Se­dat Ka­tır­cı­oğ­lu­'nun ai­le­si tü­müy­le dok­tor­dur. Eşi Asu­man Ka­tır­cı­oğ­lu iyi bir cil­di­ye uz­ma­nı, oğ­lu Prof. Dr. Sa­mi Ka­tır­cı­oğ­lu ün­lü bir Ku­lak-Bu­run-Bo­ğaz ve yüz cer­ra­hi­si pro­fe­sö­rü, kı­zı İf­fet Güm­rü ba­şa­rı­lı bir diş he­ki­mi, da­ma­dı Prof. Dr. Os­man Güm­rü ün­lü bir diş ve çe­ne cer­ra­hı.
Ai­le bi­rey­le­ri hep dok­tor olan baş­ka bir ai­le var mı­dır bil­mi­yo­rum.
Tür­ki­ye'de ilk ku­lak nak­li­ni ger­çek­leş­ti­ren İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si es­ki De­ka­nı Prof. Dr. Se­dat Ka­tır­cı­oğ­lu­'na  Al­la­h'­tan rah­met di­li­yo­rum. Nur için­de yat­sın.