Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İhanet süreci!

PKK yı­la­nı yi­ne vah­şe­ti­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı.
Tüm dik­kat­ler Su­ru­ç'­ta­ki in­san­lık dı­şı pat­la­ma­ya ve­ri­lir­ken, PKK'­lı te­rö­rist­ler bu kar­ga­şa için­de kan­lı ey­lem­le­re yö­nel­di­ler.
Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de mi­ni­büs­ler ta­ra­nı­yor, oto­mo­bil­ler, kam­yon­lar ya­kı­lı­yor, in­san­lar öl­dü­rü­lü­yor, al­çak­lı­ğın, re­zil­li­ğin, me­la­ne­tin her tür­lü­sü ya­pı­lı­yor!
Adı­ya­ma­n'­da Uz­man On­ba­şı Mü­sel­lim Ünal…
Cey­lan­pı­na­r'­da iki po­lis me­mu­ru; Okan Acar ve Fey­yaz Yu­mu­şak…
Di­yar­ba­kı­r'­da po­lis me­mu­ru Tan­su Ay­dın…
Ka­na su­sa­mış ka­til­le­rin kur­ba­nı ol­du­lar!
Hâ­lâ “A­çı­lı­m” “Çö­züm sü­re­ci­” di­ye tut­tu­ran, ke­ra­met­le­ri ken­din­den men­kul AK­P'­li si­ya­si­ler ne bu­yu­ru­yor bu­na?
Alın si­ze açı­lım! Alın si­ze çö­züm sü­re­ci!
İn­san, bu ön­gö­rü yok­su­nu adam­la­rın çı­kar­cı­lı­ğın­dan, olay­la­rı ken­di­le­ri­ne gö­re çar­pıt­ma­la­rın­dan uta­nı­yor!
“Te­rö­rist­ler­le ma­sa­ya otu­rul­ma­z” de­dik. Otur­du­lar!
“Ca­ni­ler­le pa­zar­lık ya­pılma­z” de­dik. Yap­tı­lar!
“Bun­lar gö­zü dün­müş çıl­gın­lar, zır­de­li­ler, as­la yüz ve­ril­me­z” de­dik. İna­dı­na yüz ver­di­ler!
Ee­e… “Yüz ve­rir­sen de­li­ye, ge­lir sı­çar ha­lı­ya!”
Ül­ke­miz­de­ki “İ­ha­net sü­re­ci­”nin öze­ti bu ma­ale­sef!