Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İslâm’ı vurdular!

9 Ocak 2015 Yazarlar

Pari­s'­te­ki kor­kunç sal­dı­rı­nın deh­şe­ti, dün­ya­yı tit­ret­ti.
Ün­lü mi­zah der­gi­si Char­li­e Heb­do'ya yö­ne­lik kan­lı sal­dı­rı­da, maf­ya film­le­ri­ni ha­tır­la­tan kor­kunç kat­li­am sah­ne­le­ri ya­şan­dı.
Der­gi, din­le­ri, pey­gam­ber­le­ri ve ru­ha­ni li­der­le­ri eleş­ti­rel bir ba­kış­la ele alıp, dog­ma­la­ra, ba­tıl inanç­la­ra kar­şı çi­zi­len ka­ri­ka­tür­le­riy­le ta­nı­nı­yor­du.
He­men her di­ni ve o din­le­rin pey­gam­ber­le­ri­ni hic­ve­den Char­li­e Heb­do der­gi­si en bü­yük tep­ki­yi Haz­re­ti Mu­ham­med ka­ri­ka­tü­rüy­le top­la­mış­tı.
Kan­lı bas­kı­nı ya­pıp, iki­si po­lis, dör­dü ün­lü ka­ri­ka­tü­rist olan 12 ki­şi­yi öl­dü­ren te­rö­rist­le­rin Fran­sız­ca ola­rak “Pey­gam­be­rin in­ti­ka­mı alın­dı­” di­ye ba­ğır­dık­la­rı be­lir­ti­li­yor.
Şim­di bü­tün Ba­tı med­ya­sı kat­li­am­dan Müs­lü­man­la­rı so­rum­lu tu­tan ze­hir zem­be­rek ya­yın­lar ya­pı­yor.
Di­ni ba­ha­ne ede­rek, oto­ma­tik tü­fek­ler­le kur­şun yağ­dı­rıp kan dö­ken te­rö­rist­ler bu vah­şi sal­dı­rıy­la ne yap­mış ol­du­lar?
İs­lâm adı­na İs­lâ­m'­ı vur­du­lar!
Akıl mı bu? İn­san­lık bu­nun ne­re­sin­de?
Müs­lü­man­lı­ğa bun­dan da­ha bü­yük bir kö­tü­lük ya­pı­la­maz­dı!

YAZARIN TÜM YAZILARI