Koltuk değneği!

MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li'nin ka­tı tu­tu­mu, ül­ke yö­ne­ti­min­de faz­la bir de­ği­şik­lik ol­ma­ya­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor! Ya­ni ip­ler yi­ne AK­P'­nin eli­ne ge­çe­cek ve ül­ke­de yi­ne ay­nı zih­ni­yet at koş­tu­ra­cak!
Kı­lıç­da­roğ­lu, yüz­de 60'ı oluş­tu­ran mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin ik­ti­dar ola­bil­me­si için Dev­let Bah­çe­li'ye “Gel sen Baş­ba­kan ol, şu hü­kü­me­ti ku­ra­lım.” de­yin­ce, Dev­let Bey bun­dan baş­ka an­lam­lar çı­ka­rıp “Ne ya­ni? Biz kol­tuk me­rak­lı­sı mı­yız?” di­ye ters bir ce­vap ve­re­rek ka­pı­la­rı ka­pat­tı!
MHP, geç­miş yıl­lar­da yap­tı­ğı gi­bi şim­di de AK­P'­ye “Kol­tuk değne­ği­” ol­ma­ya ve onun kol­tu­ğu al­tı­na gir­me­ye ha­zır­la­nı­yor san­ki!
Ey Bah­çe­li! Ne ya­pı­yor­sun? Va­tan­daş sa­na AK­P'­ye “pa­yan­da­” ol­mak gö­re­vi mi ver­di?
AKP, Dev­let Be­y'­in önü­ne bir­kaç “Ba­kan­lı­k” ata­cak ve Tür­ki­ye'yi geç­miş yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi il­kel bir şe­kil­de yö­net­me­ye de­vam ede­cek!
Eğer tüm bun­lar ol­maz da ka­sım ayın­da bir er­ken se­çi­me gi­di­lir­se, Dev­let Bah­çe-­li'nin akıl dı­şı tu­tu­mu ne­de­niy­le MHP'­nin iyi­ce gü­ven kay­bet­ti­ği ve oy­la­rı­nın bü­yük öl­çü­de ge­ri­le­di­ği
gö­rü­le­cek­tir!
Ül­ke­yi kur­ta­ra­cak bir fır­sat “i­nat uğ­ru­na­” he­ba edi­li­yor, ya­zık!

Loading...