Millet sürü mü?

Bun­la­rın, oy al­dık­la­rı hal­kı “Ko­yun sü­rü­sü­” gi­bi gör­dük­le­ri ar­tık ken­di ifa­de­le­rin­den de bel­li olu­yor.
Açık­ça mil­le­te ha­ka­ret edi­yor­lar ama ha­ka­re­te uğ­ra­yan ki­şi­ler­den “Tı­k” yok!
AKP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Cem Zor­lu, bak­la­yı ağ­zın­dan çı­ka­ra­rak “Bir ço­ban­la,
baş­ba­kan ara­sın­da fark yok­tur. Bi­ri sü­rü­yü yö­ne­ti­yor, di­ğe­ri hal­kı yö­ne­ti­yo­r” de­di. Doğ­ru­su ona ya­kı­şan par­lak (!) bir ifa­de!
Pe­ki mil­let ko­yun sü­rü­sü mü?
AK­P'­li­le­rin hay­ran ol­duk­la­rı Os­man­lı'nın son pa­di­şa­hı Vah­det­tin de öy­le dü­şünü­yor­du.
16 Mart 1920 gü­nü Si­vas Mil­let­ve­ki­li Ra­uf Or­bay, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ab­dü­la­ziz Mec­di ve Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Veh­bi Çe­li­k'­ten olu­şan Mec­lis He­ye­ti, Pa­di­şah Vah­det­ti­n'­i Yıl­dız Sa­ra­yı'n­da zi­ya­ret et­miş­ti. Ra­uf Bey bir ara hal­kın gü­cün­den söz edin­ce öf­ke­le­nen Pa­di­şah Vah­det­tin:
“Sen ne di­yor­sun pa­şa? Mil­let ko­yun sü­rü­sü­dür. Bu sü­rü­ye bir ço­ban lâ­zım, o da be­nim!” di­ye hay­kır­mış­tı.
Ara­dan 95 yıl geç­ti. O ka­fa­la­rın mil­le­ti hâ­lâ ko­yun sü­rü­sü gi­bi gör­me­si ha­zin­dir!

Loading...