Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Yalancı ve bölücü!

28 Aralık 2015

Güney­do­ğu'da ça­tış­ma­lar tüm şid­de­tiy­le sü­rü­yor!
HDP “Halk öz­yö­ne­tim is­ti­yo­r” di­ye bu çar­pış­ma­la­rı ha­in­ce teş­vik edi­yor.
Gü­ney­do­ğu'da art ar­da “öz­yö­ne­ti­m” açık­la­ma­la­rı ol­du.
Ciz­re, Nu­say­bin, Sur, Var­to, Si­lo­pi, Sil­van, Bu­la­nık ve Li­ce il­çe­le­ri özerk­lik ilan edin­ce 16 be­le­di­ye baş­ka­nı tu­tuk­lan­dı. PKK'­lı te­rö­rist­ler, dev­le­te sa­vaş ilan edip is­yan ha­re­ke­ti baş­lat­tı.
HDP Eş­baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş da “öz­yö­ne­ti­m” di­yor.
Ne de­mek öz­yö­ne­tim?
‘Ö­zerk­li­k' ve ‘Öz­yö­ne­ti­m'den kas­te­di­len ay­nı­dır. Böl­ge hal­kı­nın ken­di­si­ne ve ya­şa­dı­ğı
coğ­raf­ya­ya ait ka­rar­la­rı ken­di­si­nin ver­me­si­dir. An­cak…
De­mir­taş bu­nun­la da ye­tin­me­di ve Di­yar­ba­kı­r'­da­ki DTK Ge­nel Ku­ru­lu'n­da “Bu di­re­niş za­fer­le so­nuç­la­na­cak. Kürt­ler ken­di coğ­raf­ya­la­rın­da si­ya­si ira­de ola­cak. Bel­ki Kürt­le­rin ba­ğım­sız dev­le­ti de ku­ru­la­cak!” de­di.
Vay ya­lan­cı! Ha­ni siz Tür­ki­ye'nin par­ti­siy­di­niz?
Tüm mil­le­ti al­dat­tı­nız de­mek ki. Sa­na oy ve­ren ga­fil­ler de ken­di ah­mak­lık­la­rı­nı an­la­dı!
Ya­zık se­nin ka­lı­bı­na! Ek­me­ği­ni ye­di­ğin ka­ba işi­yor­sun!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more