Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

101 yaşındaki Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısından tarihi “Birleşin” çağrısı…

12 Eylül 2015

İlk çağ­rı­yı, SÖZ­CÜ­'nün baş­ya­za­rı, med­ya du­aye­ni ağa­be­yi­miz Rah­mi Tu­ran yap­tı. Ar­dın­dan so­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci, de­ğer­li kar­de­şim So­ner Yal­çın da kö­şe­sin­de ben­zer bir öne­ri­de bu­lun­du.
Dün de dün­ya­ca say­gın Sü­me­ro­log Mu­az­zez İl­mi­ye Çığ, CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile Va­tan Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çe­k'­e bi­rer mek­tup gön­de­rerek se­çim it­ti­fa­kı­na ça­ğır­dı.
101 ya­şın­da ol­ma­sı­na kar­şın pı­rıl­tı­lı bir ha­fı­za­ya sa­hip bu­lu­nan ve ge­ce gün­düz “Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yo­r” so­ru­su­na ce­vap ara­yan ger­çek Ata­türk­çü Çı­ğ'­ın mek­tu­bu­nu ay­nen ya­yın­lı­yo­rum:

* * *

“Pek Sa­yın Baş­kan­lar,
101 ya­şı­ma gel­di­ğim şu gün­ler­de, ül­ke­min el­den git­me­si­ni gö­re­rek içim ya­nar, kan ağ­lar­ken, siz­le­rin bir ara­ya gel­di­ği­ni­zi gör­mek be­ni bir an ol­sun fe­rah­lat­tı. Akıl ve man­tık bu­nun ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ri­yor ama mem­le­ket­te akıl ve man­tık kal­ma­dı ki! Kim­se man­tık­lı eleş­ti­ri­ye bi­le da­ya­na­mı­yor! Ya­pan ya hap­se gi­ri­yor ya da işin­den olu­yor!
Böy­le­si­ne kri­tik bir or­tam­da siz­le­rin bir ara­ya gel­me­si gö­nül­le­ri­mi­ze su serp­ti.
Ama ‘Sen bu­nu ala­cak­sın, ben bu­nu is­ti­yo­ru­m' da­laş­ma­sı ile bu fır­sa­tın he­ba ol­ma­ma­sı ge­rek. Ar­tık sen ben da­va­sı­nı bı­rak­ma­nı­zı, ça­buk an­la­şıp bir­leş­me­ni­zi, ay­rı­ca di­ğer par­ti­le­ri de ara­nı­za çek­me­ni­zi, eğer bir se­çim olur­sa bu doy­maz, hırs­lı, va­ta­nı yok et­me­ye ça­lı­şan po­li­ti­ka­cı­ya ve onun şak­şak­çı­la­rı­na sa­de­ce iyi bir ders ver­me­ni­zi de­ğil, va­ta­nı­mı­zın bun­lar­dan kur­tar­ma­nı­zı is­ti­yo­ruz…
Zor­lu­yo­ruz si­zi… Ba­şa­rı­lar di­le­ği ile
Mu­az­zez İl­mi­ye Çığ
Not: Bir iç sa­va­şın eşi­ğin­de­yiz. Maa­zal­lah öy­le bir şey olur­sa is­tek­le­ri­niz, ego­la­rı­nız bir işe ya­ra­maz. Bi­lin ki la­ne­te­nir­si­niz!.. İn­sa­nı­mı­za, bu gü­zel va­ta­nı­mı­za çok ya­zık olur. in­san­la­rı­mız gi­de­cek yer, yi­ye­cek bir şey bu­la­maz, Sü­mer­le­r'in du­ru­mu­na dü­şer­ler… O ne­den­le bu ya­şım­da çok çok üzün­tü­lü­yüm.”

* * *

Mek­tu­bu al­dık­tan son­ra ar­tık ha­yat­tan bek­len­ti­si kal­ma­mış ve hiç­bir şey­den kork­ma­yan Mu­az­zez Ha­nı­m'­la te­le­fon­da ko­nuş­tum. O, CHP'­nin sa­de­ce Va­ta­n'­la de­ğil, di­ğer ba­zı par­ti­ler ve ki­şi­ler­le de it­ti­fa­ka git­me­si­ni is­ti­yor.
Böy­le­ce yüz­de 10'luk ül­ke ba­ra­jı­nın ya­rat­tı­ğı psi­ko­lo­jik en­ge­lin yı­kı­la­ca­ğı­na ve CHP'­nin bü­yük güç ka­za­na­ca­ğı­na ina­nı­yor.
Bir­leş­mey­le or­ta­ya çı­ka­cak tab­lo­nun seç­me­ni mo­ti­ve ede­ce­ği­ni, san­dı­ğa git­me ora­nı­nı ar­tı­ra­ca­ğı­nı ve bir tür­lü ya­ra­tı­la­ma­yan se­çim ka­zan­ma he­ye­ca­nı­nı sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor.

* * *

Ben de Rah­mi Tu­ran, So­ner Yal­çın ve Mu­az­zez İl­mi­ye Çı­ğ'­ın gö­rüş­le­ri­ni des­tek­li­yo­rum. Hat­ta sa­de­ce Va­tan Par­ti­si ile ye­ti­nil­me­me­si, yel­pa­ze­nin ge­niş­le­ti­le­rek Me­tin Fey­zi­oğ­lu, Ümit Ko­ca­sa­kal, Sa­det­tin Tan­tan ve Ab­dül­la­tif Şe­ner gi­bi kir­len­me­miş, say­gın, ce­sur ve halk­ta kar­şı­lı­ğı olan isim­le­re de tek­lif gö­tü­rül­me­si, hat­ta DSP'­nin ve diğer bazı partilerin de kapılarının ça­lın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bö­lün­me­nin ve kar­deş ça­tış­ma­sı­nın eşi­ği­ne ge­ti­ri­len ül­ke­mi­zin bu çok kri­tik ve tu­zak­lar­la do­lu sü­reç­ten düz­lü­ğe çı­ka­bil­me­si için, de­mok­ra­si­ye gö­nül ve­ren­le­rin “güç bir­li­ği­ne­” her za­man­dan da­ha faz­la ih­ti­ya­cı­mız var.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more