Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Bu ne sevgi ah bu ne ıstırap!..

28 Ekim 2015

5 bin po­lis gö­rev ya­pı­yor­du.
Ton­lar­ca bi­ber ga­zı, pan­zer­ler ve TO­MA'lar kul­la­nıl­ma­yı bek­li­yor­du.
2 he­li­kop­ter teh­li­ke­li ha­re­ket­len­me­le­ri ha­va­dan kon­trol edi­yor­du.
Zi­ra be­ye­fen­di­den ge­len emir çok net ve ke­sin­di:
Ken­tin mey­dan­la­rı ve ana cad­de­le­rin­de yü­rü­yü­şe izin ve­ril­me­ye­cek, ıs­rar eden­ler bi­ber ga­zı ve bo­ya­lı su sı­kı­la­rak da­ğı­tı­la­cak­tı. Gö­zal­tı­na alı­nan­la­ra ise “Er­ge­ne­kon te­rör ör­gü­tüy­le bir­lik­te ha­re­ket edip hü­kü­me­ti gö­rev ya­pa­maz ha­le ge­tir­mek ama­cıy­la ey­lem­de bu­lun­mak­ta­n” ya­sal iş­lem uy­gu­la­na­cak­tı.
Çün­kü bu­ra­sı de­mok­ra­tik hu­kuk (!) dev­le­tiy­di.
Er­ge­ne­kon­cu ha­in­le­re (!) ge­re­ken ce­za ve­ril­me­liy­di!..

* * *

Tüm yıl­dır­ma ça­ba­la­rı­na kar­şın Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği, Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ile çe­şit­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı, de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­na­rak “Halk Bu­luş­ma­sı­” nı ger­çek­leş­tir­me­ye ka­rar­lıy­dı. Çe­şit­li kent­ler­den bu bü­yük bu­luş­ma­ya ge­len­le­ri ta­şı­yan oto­büs­le­rin yo­la çık­ma­la­rı­na izin ve­ril­me­me­si­ne kar­şın, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren on bin­ler mey­da­na akın
edi­yor­du.

* * *

Top­la­nan­lar ala­na sığ­maz olun­ca, coş­ku­lu ka­la­ba­lık çev­re­yi ku­şa­tan ba­ri­yer­le­ri aşıp yü­rü­yü­şe geç­me­yi de­ne­di. En ön­de­ki­ler­den bi­ri de CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'y­du. Kı­lıç­da­roğ­lu “De­mok­ra­tik ül­ke­le­rin ör­nek alın­ma­sı­nı ve yurt­ta­şın ana­ya­sal hak­kı­nı kul­lan­ma­sı­nın önün­de­ki en­gel­le­rin, ya­ni ba­ri­yer­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı” is­ti­yor­du. Ama din­le­yen yok­tu. De­dik ya emir bü­yük yer­den gel­miş­ti!
Ni­te­kim ha­re­ket­le­nen ka­la­ba­lı­ğa po­li­sin sert mü­da­ha­le­si ge­cik­me­di. Yaş­lı, genç, ka­dın, er­kek ayı­rı­mı yap­mak­sı­zın her­ke­se bi­ber ga­zı ve taz­yik­li su sı­kı­lı­yor, el­le­rin­de Türk Bay­ra­ğı ta­şı­yan­lar saç­la­rın­dan çe­ki­lip yer­ler­de sü­rük­le­ni­yor­du. “Bay­rak ta­şı­mak suç mu­” di­ye fer­yat eden yaş­lı bir ka­dın ise ka­me­ra­la­rın önün­de acı­ma­sız­ca tek­me­le­ni­yor­du.
Or­ta­lık ade­ta sa­vaş ala­nı­nı an­dı­rı­yor­du.
Bir­kaç sa­at sü­ren mey­dan sa­va­şın­da 43 yurt­taş ve 9 po­lis ya­ra­la­nı­yor­du.

* * *

Pe­ki ne za­man, ne­re­de ve ni­çin ya­şa­nı­yor­du bu sa­vaş?
29 Ekim 2012'de, Cum­hu­ri­ye­t'in Baş­ken­ti An­ka­ra'da…
Ne­de­ni­ne ge­lin­ce:
AKP ik­ti­da­rı, yurt­taş­la­rın Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Bü­yük Ön­der Ata­tür­k'­ün Anıt­ka­bi­r'­ine gi­dip, ona olan sev­gi­si­ni ve bağ­lı­lı­ğı­nı gös­ter­me­si­ni is­te­mi­yor­du.
O ta­rih­ler­de AKP, PKK ve “Pa­ra­le­l” kol­ko­la ol­duk­la­rın­dan, Ata­türk­çü­lük ne­re­dey­se ha­in­lik­le eş­de­ğer gö­rü­lü­yor­du!
Bas­kı­lar o bo­yu­ta var­mış­tı ki, Ata­tür­k'­ün hey­kel­le­ri­ne çe­lenk bı­rak­mak, hat­ta yak­laş­mak bi­le ya­sak­la­nı­yor­du.
Da­ha­sı, Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'nı pas­ta­ne­ler­de kut­la­yan ba­zı va­li­ler, ya­kın ta­ri­hi­mi­zin bu en bü­yük gü­nüy­le dal­ga geç­tik­le­ri­ni sa­nı­yor­lar­dı!
Ama o gün halk, tüm en­gel­le­ri aşıp Anıt­ka­bi­r'­e ulaş­ma­yı ba­şa­rı­yor­du.

* * *

Bir de gü­nü­mü­ze ba­kar mı­sı­nız?
Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'nı kut­la­mak için Anıt­ka­bi­r'­e git­mek is­te­yen­le­re kan kus­tu­ran­lar, se­çim tak­vi­mi­ne denk dü­şün­ce, bir­den Cum­hu­ri­yet sev­da­lı­sı ol­du­lar!
Seç­men se­ya­ha­te git­sin ve oy kul­lan­ma­sın di­ye, ta­ti­li 4 gü­ne uzat­tı­lar. (Dev­let okul­la­rın­da ise 5 gün)
Cum­hur­baş­ka­nı'­nın da­vet­li­si ola­rak Sa­ra­y'­a 81 il­den 10'ar ki­şi ça­ğır­dı­lar.
Şim­di­den “Cum­hu­ri­ye­t” nu­tuk­la­rı at­ma­ya baş­la­dı­lar.

* * *

Si­zi bil­mem ama bu iki­yüz­lü­lük ba­na mer­hum Ab­dul­lah Yü­ce­'nin muh­te­şem se­siy­le meş­hur et­ti­ği o unu­tul­maz şar­kı­yı ha­tır­la­tı­yor:
“Be ne sev­gi ah, bu ne ıs­tı­rap!..”