Büyük deprem öncesinde niçin apar topar istifa etti?..

AK­P'­li es­ki ba­kan­lar hak­kın­da­ki yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nı so­ruş­tur­mak ama­cıy­la ku­ru­lan ko­mis­yo­nun CHP'­li üye­si Er­dal Ak­sün­ger, ge­çen haf­ta­ki Halk Are­na­sı'n­da bom­ba­yı pat­lat­tı.
Elin­de­ki dos­ya­yı ka­me­ra­la­ra gös­te­re­rek “Bu dos­ya­da­ki hır­sız­lık ve rüş­ve­tin bo­yut­la­rı, 17 Ara­lı­k'­ı kat­la­r” de­di. Bel­ge­le­ri in­ce­le­me­ye de­vam et­ti­ği­ni ve kı­sa sü­re için­de ka­mu­oyu ile pay­la­şa­ca­ğı­nı söy­le­di.
Tu­run­cu renk­li ka­pa­ğı olan dos­ya­nın, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rı (TCDD) baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ku­rum­da­ki rüş­vet ve yol­suz­luk­la­rı kap­sa­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ak­sün­ge­r'­in bu id­di­alı açık­la­ma­la­rın­dan yo­la çı­ka­rak ka­le­me al­dı­ğım ya­zım­da, ye­ni bir yol­suz­luk ve rüş­vet dep­re­mi­nin yol­da ol­du­ğu­nu du­yur­dum.

* * *

Ya­zı­mın he­men ar­dın­dan Dev­let De­mir­yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man is­ti­fa edip, mil­let­ve­ki­li ada­yı ol­mak üze­re AK­P'­ye baş­vur­du.
Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­da­n'­ın is­ti­fa­sın­dan son­ra Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın “O be­nim sır­da­şım­dı, gö­re­vi­ne de­vam et­me­liy­di. İs­ti­fa­sı­nı doğ­ru bul­ma­dı­m” de­yi­şi­ne ben­zer bir söy­le­mi, Ulaş­tır­ma es­ki Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­dan da bek­le­dim.
Ya­kın ça­lış­ma ar­ka­da­şı Sü­ley­man Ka­ra­man hak­kın­da “Çok ba­şa­rı­lıy­dı. Gö­re­vi­ne de­vam et­me­li ve baş­lat­tı­ğı­mız bü­yük pro­je­le­ri bi­tir­me­liy­di­” di­ye­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­düm.
Ama yap­ma­dı, tam ter­si­ne, sus­kun kal­ma­yı ter­cih et­ti.
Bu sus­kun­luk da “A­ca­ba Sü­ley­man Ka­ra­man ya­kın­da üze­ri­ne çığ gi­bi ge­le­cek yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­na kar­şı do­ku­nul­maz­lık zır­hı­na bü­rün­mek ama­cıy­la mı is­ti­fa et­ti­” so­ru­su­nun zi­hin­le­re ta­kıl­ma­sı­na yet­ti.

* * *

CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal Ak­sün­ger, çok ya­kın­da elin­de­ki dos­ya­yı ka­mu­oyu­na açık­la­ya­cak.
Da­na­nın kuy­ru­ğu iş­te o gün ko­pa­cak!..

* * *

Açık­la­ma­yı bek­ler­ken biz de boş dur­ma­ya­lım ve Sü­ley­man Ka­ra­ma­n'­a top­lu­mun ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı adı­na ba­zı so­ru­lar yö­nel­te­lim:
1– Kı­zı­nı­zı ev­len­dir­di­niz. Al­lah me­sut et­sin. (En­di­şe­len­me­yin. Dos­ya­da­ki özel ha­yat ko­nu­la­rı­na hiç gir­me­ye­ce­ğim. Çün­kü bel­den aşa­ğı vur­mak, bi­zim işi­miz de­ğil) Ama kı­zı­nı­zın dü­ğün mas­raf­la­rı­nı TCDD'­ye mil­yon­lar­ca do­lar­lık iş ya­pan bir fir­ma­ya ödet­ti­niz mi? Ay­rı­ca ay­nı fir­ma, İn­gil­te­re'nin baş­ken­ti Lon­dra'da­ki evi de da­ya­yıp dö­şe­di mi?
2– Es­ki ba­ka­nı­nız Bi­na­li Yıl­dırı­m'­ın ba­ca­na­ğıy­la Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı'nın VIP bö­lü­mün­de bu­lu­şup, yak­la­şık bir sa­at sü­rey­le baş ba­şa gö­rüş­tü­nüz mü? Gö­rüş­tük­ten son­ra ku­ru­mu ara­ya­rak yet­ki­li­le­re “Ba­ca­na­ğın işi­ni hal­le­di­n” de­di­niz mi? Üze­rin­de bir sa­at sü­rey­le ko­nuş­tu­ğu­nuz “hal­le­dil­me­si ge­re­ke­n” iş ney­di? Ta­li­ma­tı­nız son­ra­sı hal­le­dil­di mi? Yok­sa bun­lar si­zi yıp­rat­mak ama­cıy­la atı­lan if­ti­ra­lar mı?
3– Mü­te­ah­hit fir­ma, hız­lan­dı­rıl­mış tren ray­la­rı­nın dö­şe­ne­ce­ği taş­la­rı çı­kar­mak için bin­ler­ce ağaç ke­se­rek taş oca­ğı aç­tı mı? Bu do­ğa kat­li­amı­na kar­şı çı­kan ve “Ben Müs­lü­man ada­mım, ha­dis­ler var­ken ağaç­la­rın yok edil­me­si­ne göz yu­ma­ma­m” di­ye­rek ÇED ra­po­ru­nu im­za­la­ma­yan Ko­ca­eli il Ta­rım Mü­dü­rü, bir ay sü­rey­le zo­run­lu iz­ne çı­ka­rıl­dı mı? O izin­dey­ken ÇED ra­po­ru, mü­te­ah­hi­din is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da baş­ka yet­ki­li­ler­ce im­za­la­nıp so­run çö­zül­dü mü?

* * *

AKP mil­let­ve­ki­li ada­yı Sü­ley­man Bey;
Bu so­ru­la­rı hiç­bir suç­la­ma yap­ma­dan so­ru­yo­rum.
Hat­ta en ufak bir ima­da da­hi bu­lun­mu­yo­rum.
En kı­sa sü­re­de ce­va­bı­nı­zı bek­li­yo­rum.
Ay­rı­ca ben de si­zin gi­bi, ön­cü sin­yal­ler ve­ren bü­yük dep­re­min ne za­man ge­le­ce­ği­ni me­rak edi­yo­rum.