Büyük usta sen hep ayakta kal ve hep alkış al…

Tür­ki­ye Mü­zik Ödül­le­ri'nin da­ğı­tıl­dı­ğı tö­ren ge­ri­de kal­dı.
Ama pop mü­zik şar­kı­cı­sı, bes­te­ci ve söz ya­za­rı Ka­ya­ha­n'­ın, ge­ce­ye dam­ga­sı­nı vu­ran söz­le­riy­le il­gi­li tar­tış­ma­lar hâ­lâ sü­rü­yor.
Sos­yal med­ya­da ezi­ci ço­ğun­luk, sa­lon­da­ki­le­rin ayak­ta al­kış­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sı ne­de­niy­le Ka­ya­ha­n'­ı gö­nül­den kut­lu­yor.
AK­P'­nin bin­di­ril­miş kı­ta­la­rı ise akıl­la­rı sı­ra eleş­ti­ri­yor.
Ki­mi “Ka­ya­ha­n'­ın ak­lı ne­re­dey­miş! Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nın önün­de say­gıy­la eğil­me­yi şim­di mi akıl et­miş?” di­yor, ki­miy­se “Bu­gü­ne ka­dar şe­hit­ler için ne yap­mış?” di­ye so­ru­yor!
Bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dan fi­kir sa­hi­bi olan­la­rı bir ke­na­ra bı­ra­kıp, Ka­ya­ha­n'­ın söz­le­ri­ni ha­tır­la­ya­lım.
Ne de­miş­ti Ka­ya­han?
“Ö­dül ge­ce­le­rin­de be­nim sık­ça rast­la­dı­ğım eşi­me, an­ne­me ve ba­ba­ma gi­bi te­şek­kür­ler olur. Ben bu­gün de­ği­şik ama ih­ti­yaç olan bir şe­yi söy­le­ye­ce­ğim. Bu­ra­da bir­lik­te top­lan­ma­mı­za ve bu­ra­da böy­le şey­ler ya­şa­ma­mı­za se­bep olan, bun­la­rı bi­ze he­di­ye eden Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­na son­suz rah­met ve se­lam­lar ol­sun…”

* * *

Ka­ya­ha­n'­a sal­dı­ran­lar onu hiç ta­nı­ma­mış­lar!
Zira tanımış olsalar, 45 yıl­lık mü­zik ha­ya­tın­da onun Ata­türk ro­ze­ti­ni ce­ke­ti­nin sol ya­ka­sın­dan hiç çı­kar­ma­dı­ğı­nı, ne­re­dey­se tüm kon­ser­le­rin­de Ata­tür­k'­ü, si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı ve Meh­met­çi­ği say­gıy­la an­dı­ğı­nı çok iyi bi­lir­ler.
Son ola­rak Türk­çe Olim­pi­yat­la­rı'n­da bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü ver­mek için Ba­kan Ege­men Ba­ğı­ş'­la sah­ne­ye çık­tı­ğın­da yap­tı­ğı ko­nuş­may­la sa­lo­nu hın­ca­hınç dol­du­ran­la­rın Ata­tür­k'­ü coş­kuy­la al­kış­la­ma­la­rı­nı sağ­la­mış­tı.
Pe­ki ya şe­hit­ler için yap­tık­la­rı?
Ken­di­si pek söy­le­mez!
Oy­sa Meh­met­çik Vak­fı'nın ar­şi­vi­ne şöy­le bir göz at­mak ye­ter!
Zira o arşivde Mehmetçik Vakfı'nın 1991 yı­lın­dan bu ya­na yap­tı­ğı hiz­met­ler ne­de­niy­le Ka­ya­ha­n'­ı iki al­tın, bir gü­müş ve bir de bronz ma­dal­yay­la taç­lan­dır­dığını gösteren belgeler bulunuyor…

* * *

“Ben hem Ata­tür­k'­ü, hem de di­ni­mi ay­nı be­den­de ya­şa­tı­yo­rum!” di­yen bu bil­ge sa­nat­çı, te­lif hak­la­rı ko­nu­sun­da da yıl­lar­dır bü­yük mü­ca­de­le ve­ri­yor.
Yak­la­şık 30 yıl­dır sür­dür­dü­ğü hu­kuk mü­ca­de­le­siy­le ka­mu­oyu­na, bes­te­ci ve söz ya­za­rı­nın öne­mi­ni an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Şu gün­ler­de ise plak­la­rı­nı ve hak­la­rı­nı gasp eden­le­re kar­şı aç­tı­ğı tüm da­va­la­rı ka­zan­ma­nın eş­siz mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor.

* * *

Belki si­zin de dik­ka­ti­ni­zi çekmiş olabilir.
Mü­zik ödül­le­ri­nin da­ğı­tıl­dı­ğı tö­ren­de se­yir­ci­ler Ka­ya­ha­n'­ı ayak­ta al­kış­lar­ken, ba­zı “tipler” ise istiflerini bozmayıp alkışa katılmamakta hatta kaba davranışlar sergilemekte ıs­rar et­mişlerdi!
Ka­ya­ha­n'­ın “kal­kın, kal­kın!..” de­me­si bi­le on­la­rı ha­re­ke­te ge­çi­re­me­miş­ti!
Bu duyarsız ki­şi­le­rin kim­ler ol­du­ğu­nu araş­tır­dım.
Bir de ne öğ­re­ne­yim?
Me­ğer Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­na say­gı için aya­ğa kalk­ma­yan ve Ka­ya­ha­n'­ı al­kış­la­ma­yan­la­rın ara­sın­da, onun aleyh­le­rin­de da­va aç­tı­ğı ve ka­zan­dı­ğı ki­şi­ler de var­mış!
Şim­di ço­ğu AKP saf­la­rın­day­mış!
Belirttiğim gibi Ka­ya­ha­n'­ın Meh­met­çik Vak­fı'n­dan iki al­tın, bir gü­müş, bir de bronz ma­dal­ya­sı var!
İs­ter mi­si­niz AKP de bu ki­şi­le­re “A­ta­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­na say­gı­sız­lık ödü­lü­” ver­sin!..
Gü­nü­müz­de Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­na say­gı­sız­lık prim yap­tı­ğı­na gö­re, ni­çin ödü­le de­ğer bu­lun­ma­sın!

* * *

Buraya kadar okuduklarınız, 18 Nisan 2013 tarihinde bu köşede yayınlandı.
Büyük usta, aradan geçen sürede, üçüncü kez yakalandığı yumuşak doku kanseriyle mücadele etti.
Çok istemesine karşın o nedenle konserler veremedi, seyircileriyle bir araya gelemedi.
Kemoterapinin sarsıcı etkilerine rağmen tedavisini azimle sürdürüp dün geceyi bekledi. Öylesine arzuluydu ki, sahnede sevenlerinin istediği sürece kalabilmek için, yedi günlük vitamin kürü bile yaptı.
Kostümleri büyük dedeleri Atatürk'e smokin diken Levon Kordonciyan tarafından özel olarak hazırlanıp, Kayahan'a armağan edildi.
Smokini, her zaman olduğu gibi sol yakasına takılı Atatürk rozeti ve Kayahan'ın boynundaki ay yıldızlı madalyon tamamlıyordu.

* * *

14 yıldır kırgın olduğu bir başka ölümsüz sesle, Nilüfer'le, Beşiktaş'taki sahneye çıktığında çılgınca alkışlandı. Yanında zor yıllarında onu hiç yalnız bırakmayan değerli eşi de vardı.
Orada olmasa bile, büyük ustanın hep ayakta kalması ve hep başarılı olması için dua edenlerden biri de, bu satırların yazarıydı.

Loading...