Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Erdoğan’ın açılış şovları, Kayserili fıkralarına taş çıkarmaya başladı!..

20 Mayıs 2015 Yazarlar

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ile Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu iş bö­lü­mü yap­mış­lar. Bi­ri­nin gi­de­me­di­ği ye­re di­ğe­ri uçu­yor. Na­sıl­sa dev­let­te uçak çok! Böy­le­ce mi­ting ya­pıl­ma­dık il bı­rak­mı­yor­lar.
Er­do­ğan AK­P'­ye oy is­te­di­ği se­çim ko­nuş­ma­la­rı­na da ken­din­ce ya­sal kı­lıf bul­muş: “Top­lu açı­lış!..”
Bel­li ki ya­rın öbür gün dev­ran de­ği­şip he­sap so­rul­du­ğun­da “Ben ora­ya mi­ting için de­ğil, top­lu açı­lış­lar yap­ma­ya git­tim. Yurt­taş­la­rım is­te­yin­ce de ko­nuş­tu­m” di­ye­cek.
As­lın­da o gün­le­ri bek­le­me­den, ar­tık ka­bak ta­dı ve­ren top­lu açı­lış ti­yat­ro­su­nun per­de­si­ni in­dir­mek müm­kün.
Zi­ra CHP'­nin ça­lış­kan Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n'­ın id­di­ası­na gö­re “top­lu açı­lı­ş” şo­vu­na Kay­se­ri'de de­vam eden Er­do­ğan, za­ten hiz­met­te olan te­sis­le­ri “bo­ya­yı­p” ye­ni­den Kay­se­ri­li­ye sat­ma­ya kal­ka­rak, Kay­se­ri­li fık­ra­la­rı­na da taş çı­kar­mış!
Pe­ki bu mu­az­zam ba­şa­rı­yı (!) na­sıl mı ya­ka­la­mış?
He­men an­la­ta­lım:

* * *

Gü­nü­mü­zün kö­le­le­ri olan be­le­di­ye­nin ta­şe­ron iş­çi­le­ri­nin zor­la ge­ti­ri­le­rek su­ni ka­la­ba­lık sağ­la­nan Kay­se­ri'de­ki mi­ting mey­da­nın­da hal­ka ses­le­nen Er­do­ğan, “458 tril­yon (mil­yon) li­ra­ya mal olan 50 ay­rı ese­rin top­lu açı­lı­şı­nı­” yap­tık­la­rı­nı söy­le­miş. Er­do­ğan, bu­lun­du­ğu kür­sü­den, Kay­se­ri'nin mer­ke­zi ile ba­zı il­çe­le­rin­de­ki bu te­sis­le­ri şi­fa­en, top­lu bi­çim­de hiz­me­te aç­mış. An­cak Kay­se­ri'de, bu 50 te­si­sin ne ol­du­ğu­nu bi­len bir Al­la­h'­ın ku­lu­na rast­la­mak müm­kün de­ğil!
Sor­du­ğu­nuz­da ko­yu yan­daş çev­re­ler bi­le, en faz­la 10 te­sis ya da eser adı sa­ya­bi­li­yor! Da­ha çok yan­daş med­ya ara­cı­lı­ğıy­la ser­vis edi­len ha­ber­ler­le Er­do­ğa­n'­ın top­lu açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı du­yu­ru­lan te­sis ve eser­le­re ba­kıl­dı­ğın­da ise va­tan­da­şın gö­zü­nün bo­yan­dı­ğı gö­rü­lü­yor!

* * *

İş­te ör­nek­ler:
1993'ten be­ri eği­tim­de olan Ko­ca­si­nan Li­se­si, 2005-2006 öğ­re­tim yı­lın­da Ana­do­lu Li­se­si'ne dö­nüş­müş.
Ko­ca­si­nan 24 ders­lik­li Ana­do­lu Li­se­si, 300 ki­şi­lik pan­si­yon ve spor sa­lo­nu­nun ya­pı­mı­na iliş­kin iha­le söz­leş­me­si ise 28 Ekim 2014'te im­za­lan­mış. Do­la­yı­sıy­la in­şa­atı de­vam edi­yor! Ama Er­do­ğan ha­zır gel­miş­ken, 2016 son­la­rın­da bi­ti­ril­me­si bek­le­nen ya­tı­rı­mı aç­ma­yı ih­mal et­me­miş!
Ta­mam­lan­dık­tan son­ra bir kez da­ha açı­lış yap­ma sö­zü ve­rip ver­me­di­ği ise bi­lin­mi­yor!

* * *

2010-2011 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­dan bu ya­na za­ten eği­tim­de olan Yah­ya­lı Kız Mes­lek Li­se­si­'nin in­şa­atı da ge­çen yıl ta­mam­lan­mış!
Faz­la açı­lış göz çı­kar­maz, tam ter­si­ne göz bo­yar dü­şün­ce­siy­le 4 yıl­dır fa­ali­yet­te olan bu eği­tim yu­va­sı da açı­lış şo­vu­na da­hil edil­miş!

* * *

Fe­la­hi­ye Spor Sa­lo­nu da bu se­çim­de AK­P'­den mil­let­ve­ki­li ada­yı olan es­ki be­le­di­ye baş­ka­nı ta­ra­fın­dan za­ten çok­tan açıl­mış!..

* * *

Umut Ora­n'­ın tes­pit­le­ri­ne gö­re, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu'nun Me­lik­ga­zi Kız Yur­du, yıl­lar­dır hiz­met ve­ri­yor­muş! Hat­ta bu­ra­da 2 yıl ön­ce “Gü­zel Ah­lak ve Ma­ne­vi­ya­t” ko­nu­lu bir et­kin­lik dü­zen­le­miş! Yurt-Ku­r'­un bu­ra­da yurt yö­ne­tim sis­te­mi ku­rul­ma­sı için 2012'de aç­tı­ğı iha­le kap­sa­mın­da­ki iş­ler ise de­vam edi­yor­muş.

* * *

112 Acil Çağ­rı Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü hiz­met bi­na­sı da de­vam eden in­şa­at­lar ara­sın­da!
30 Ara­lık 2014'te iha­le söz­leş­me­si im­za­la­nan 7.2 mil­yon li­ra­lık iş, 2016 son­la­rın­da bi­ti­ri­le­cek­miş!
Baş­la­mak ya­rı ya­rı­ya bi­tir­mek­tir dü­şün­ce­siy­le bu­ra­sı da açı­lış şo­vu kap­sa­mı­na alın­mış!

* * *

Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si İlaç Araş­tır­ma Mer­ke­zi ise ni­san ayın­da fa­ali­ye­te geç­miş!

* * *

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ne alın­dı­ğı söy­le­nen do­ğal­gaz­la ça­lı­şan 10 oto­büs de 14 ay­dır, ya­ni bir yı­lı aş­kın sü­re­dir hiz­met­tey­miş!..

* * *

Sa­rı­oğ­lan TO­Kİ bi­na­la­rı da tam 18 ay ön­ce bi­ti­ril­miş. Hat­ta TO­Kİ'nin tüm iş­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi bu bi­na­lar­da da yer yer dö­kül­me­ler baş­la­mış!

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Umut Oran “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de Kay­se­ri'den al­dı­ğı yüz­de 66 oy için mi­ting mey­da­nın­da te­şek­kür eden Er­do­ğan, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de ise AKP le­hi­ne bu ora­nı ak­lın­dan ge­çir­me­si­n” di­yor ve ek­li­yor:
“Meş­hur fık­ra­da­ki gi­bi Kay­se­ri­li seç­men; “Yüz­de 55 mi de­din, ne ya­pa­cak­sın yüz­de 44'ü, yüz­de 33 ne­yi­ne yet­mi­yor? Al sa­na yüz­de 22 ye­te­r” der­se, Er­do­ğan şa­şır­ma­sın!..”

YAZARIN TÜM YAZILARI