Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Ey seçmen kardeşim; oyunu bozmak için “oy”una sahip çık!

28 Mayıs 2015 Yazarlar

Se­çim gü­nü yak­laş­tık­ça ta­raf­sız göz­lem­ci­le­rin en­di­şe­le­ri de bü­yü­yor.
On­la­ra gö­re; Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu'nun ye­ter­siz kal­dı­ğı­nı dü­şü­nen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın di­yar di­yar do­la­şa­rak se­çim ko­nuş­ma­la­rı yap­ma­sı­na rağ­men AKP oy­la­rın­da­ki ön­le­ne­me­yen eri­me, se­çim ge­ce­si çe­şit­li hi­le­ler­le gi­de­ril­me­ye ça­lı­şı­la­cak. AK­P'­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar­da ka­la­bil­me­si için, o ge­ce her yol de­ne­ne­cek!
Pe­ki, ne­ler ya­pı­la­cak?
Bu ko­nu­da çe­şit­li gö­rüş­ler var.

* * *

Ör­ne­ğin Ye­ni­çağ Ga­ze­te­si ya­zar­la­rın­dan Ah­met Ta­kan, hi­le amaç­lı özel bir ya­zı­lım ge­liş­ti­ril­di­ği­ni id­di­a edi­yor. Ta­kan, bu ya­zı­lım sa­ye­sin­de san­dık­la­rın er­ken açıl­dı­ğı Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­rin­den ge­le­cek yük­sek oran­da­ki HDP oy­la­rı­na kar­şı, İs­tan­bu­l'­da Bağ­cı­lar, Esen­ler ve Üm­ra­ni­ye gi­bi AKP oy­la­rı­nın yo­ğun ol­du­ğu yer­le­şim böl­ge­le­rin­de 2011 se­çim ve­ri­le­ri­nin kul­la­nı­la­ca­ğı­nı ve san­ki 7 Ha­zi­ran so­nuç­la­rıy­mış gi­bi sis­te­me gi­ri­le­ce­ği­ni öne sü­rü­yor. Böy­le­lik­le ma­lum ajan­sa ila­ve­ten yan­daş med­ya te­le­viz­yon­la­rı­nın da gay­ret­le­riy­le, AKP oy­la­rı­nın yüz­de 70'ler­de gös­te­ri­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor.
“Ma­lum ajan­sa ve yan­daş te­le­viz­yon­la­ra ge­ce ya­rı­sı­na ka­dar AKP oy­la­rı­nın yüz­de 50'nin al­tı­na düş­me­me­si ta­li­ma­tı ve­ril­miş. On­dan son­ra ise en faz­la yüz­de 46'da kal­ma­sı is­te­nil­miş. Eğer HDP ba­ra­jı ge­çe­cek oy ora­nı­nı ya­ka­lar­sa, Do­ğu-Gü­ney­do­ğu'da­ki ba­zı böl­ge­ler­den ge­len san­dık so­nuç­la­rı­nın sis­te­me gi­ril­me­me­si ve yüz­de yü­ze ta­mam­lan­ma­ma­sı söy­len­miş. Al­gı ope­ras­yo­nu­nun sos­yal med­ya üze­rin­den ya­pıl­ma­sı için de her tür­lü ha­zır­lık ta­mam­lan­mı­ş” di­yor.

* * *

İd­di­alar bir ya­na, ger­çek olan şu:
AKP, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin ve gö­nül­lü ku­ru­luş­la­rın san­dık ba­şın­da­ki gö­rev­li­le­ri­nin mo­ral­le­ri­ni bo­zup, san­dık­la­rı er­ken­den terk et­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la her tür­lü yön­te­mi so­nu­na ka­dar kul­la­na­cak.
Bu oyu­nu bo­za­bil­me­nin ve hi­le­ye ge­çit ver­me­me­nin tek de­mok­ra­tik yo­lu ise; san­dı­ğa, ya­ni ke­sin so­nuç­la­rın kay­de­dil­di­ği ıs­lak im­za­lı tu­ta­na­ğa sa­hip çık­mak­tan ge­çi­yor.
Is­lak im­za­lı tu­ta­na­ğı al­mak da yet­mi­yor. Sı­ra­sıy­la il­çe, il ve Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu'n­da­ki bir­leş­tir­me tu­ta­nak­la­rı­nın akı­be­ti­nin de ay­nı gay­ret­le iz­len­me­si ve ka­rar­lı mü­ca­de­le­nin ora­lar­da da ser­gi­len­me­si ge­re­ki­yor.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ül­ke­miz de­mok­ra­si, hu­kuk dev­le­ti ve Cum­hu­ri­ye­t'­in ge­le­ce­ği açı­sın­dan ya­şam­sal önem ta­şı­yan 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne hız­la ko­şu­yor.
Yol­suz­luk­la­rın ve Ana­ya­sal suç­la­rın he­sa­bı­nı ver­me­mek için tek ba­şı­na ik­ti­dar­da kal­mak­tan baş­ka bir se­çe­ne­ği ol­ma­yan fa­şi­zan zih­ni­ye­tin, kol­tu­ğu bı­rak­ma­mak ama­cıy­la her yo­lu de­ne­ye­ce­ği apa­çık gö­rü­lü­yor.
Bak­sa­nı­za, AK­P'­nin se­çim so­nuç­la­rıy­la oy­na­ma­yı bi­le gö­ze ala­bi­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor.

* * *

O hal­de bu ka­der se­çi­min­de, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin ya­nı sı­ra, de­mok­ra­si­ye gö­nül ver­miş her seç­men yurt­ta­şa, ta­ri­hi gö­rev ve so­rum­lu­luk dü­şü­yor.
Oyu­nu boz­mak için va­tan­da­şın “o­y”­una sa­hip çık­ma­sı ge­re­ki­yor.

YAZARIN TÜM YAZILARI