Güneydoğu Türkiye’den fiilen kopuyor mu?..

Uğur Dündar'a konuşan Şükrü Elekdağ, “PKK'nın silaha sarılmasının nedenlerinden biri, çözüm süreci sırasında kazandığı psikolojik üstünlük duygusudur” dedi.  

Şükrü Elekdağ, Erdoğan'ın “Buzdolabında” dediği çözüm süreciyle ilgili “AKP Hükümeti, üç yıldır halkımızı çözüm süreciyle uyuturken PKK da
hükümeti uyutmuş ve bu süreyi kentlerde örgütlenip silahlanmak ve
Güneydoğu'da halk üzerinde kontrol tesis etmek için kullanmıştır” dedi

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK, ül­ke­mi­ze ölüm yağ­dı­rıp, kan gö­lü­ne çe­vi­ri­yor. Peş pe­şe ge­len şe­hit ha­ber­le­ri va­ta­nı­nı se­ven her­ke­se de­rin acı­lar ya­şa­tı­yor.
Gü­ney­do­ğu'da dev­let ida­re­si çök­müş du­rum­da. Be­le­di­ye­ler, PKK'­nın ona­yı ol­ma­dan iş yap­mı­yor. PKK ay­rı­ca ver­gi top­lu­yor, iha­le­ler­den ko­mis­yon alı­yor. Bı­ra­kın bü­yük ya­tı­rım­la­rı, PKK izin ver­me­di­ğin­de ne­re­dey­se kim­se çi­vi bi­le ça­ka­mı­yor. Hat­ta güm­rük ka­pı­la­rı ve mah­ke­me­le­ri­nin bi­le ol­du­ğu öne sü­rü­lü­yor. Dev­let oto­ri­te­si ve ege­men­li­ği­ne mey­dan oku­ma­ya kal­kan te­rör ör­gü­tü, ba­zı il ve il­çe­le­ri­miz­de söz­de özerk­lik ilan edi­yor.
Dün Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ ile yap­tı­ğım rö­por­ta­jın ar­dın­dan bu­gün de, tüm ön­gö­rü­le­ri doğ­ru çı­kan bil­ge dip­lo­mat, Emek­li Bü­yü­kel­çi Şük­rü Elek­da­ğ'­ı kö­şe­me ko­nuk edi­yo­rum.
Zi­ra bu kao­tik at­mos­fer­de ço­ğu­mu­zun ak­lın­dan ge­çi­rip de söy­le­ye­me­di­ği bir şey var: “A­ca­ba böl­ge Tür­ki­ye'den fii­len ko­pu­yor mu?”
İş­te Sa­yın Elek­da­ğ'­la ya­pa­ca­ğım söy­le­şi­de ço­ğu­mu­zun zih­ni­ne bur­gu gi­bi sap­la­nan bu so­ru­ya ce­vap ara­ya­ca­ğım. Evet, Gü­ney­do­ğu ko­pu­yor mu? Şa­yet öy­ley­se, na­sıl ön­le­riz?
Or­ta­do­ğu'da­ki sa­vaş, PKK ile mü­ca­de­le ko­şul­la­rı­nı te­mel­den de­ğiş­tir­di. PKK'­nın şim­di ku­zey Su­ri­ye'de Ro­jo­va de­ni­len ve ABD ta­ra­fın­dan ko­ru­nan bir ha­ki­mi­yet ala­nı­na sa­hip bu­lun­ma­sı ve IŞİ­D'­e kar­şı sa­vaş­ta Was­hing­to­n'­un müt­te­fi­ki ko­nu­mun­da ol­ma­sı, PKK'­nın Or­ta­do­ğu'da bir si­ya­sal ak­tör ola­rak yük­sel­me­si­ne yol aç­tı. An­ka­ra'da hâ­lâ “PKK si­lah bı­ra­kır­sa, çö­züm sü­re­ci baş­la­r” di­yen­ler, PKK'­nın bı­ra­kın si­lah bı­rak­ma­yı, fii­len or­du kur­ma pe­şin­de ol­du­ğu­nu gör­mek­ten aciz­ler. Bu du­rum, Tür­ki­ye'nin PKK'­ya kar­şı sa­vaş­ta ye­ni, iç ve dış bo­yut­la­rı olan stra­te­ji ve ön­lem­ler ge­liş­tir­me­si­ni zo­run­lu kı­lı­yor.
Sa­yın Elek­da­ğ ile ya­pa­ca­ğım söy­le­şi­le­ri bu çok id­di­alı, çet­re­fil ve ge­niş ko­nu­ya has­re­de­ce­ğim.
UĞUR DÜN­DAR: Sa­yın Elek­dağ ilk so­rum şu ola­cak: PKK, ha­len kuv­vet­le­ri­nin çok bü­yük bir kıs­mı­nı Irak ve Su­ri­ye'ye kay­dır­mış bu­lu­nu­yor. Bun­lar ABD ko­mu­ta­sın­da IŞİ­D'­e kar­şı sa­va­şı­yor­lar. PKK'­nın güç ka­pa­si­te­si­ni zor­la­ya­rak ay­nı za­man­da bir de Tür­ki­ye ile yo­ğun bir ça­tış­ma­ya gir­me­yi gö­ze al­ma­sı ak­la zi­yan bir du­rum de­ğil mi? Bu­nu na­sıl izah edi­yor­su­nuz?

PKK, AYAK­LAN­MA ÇAĞ­RI­SIY­LA HDP'­Yİ İŞ­LEV­SİZ İLAN ET­Tİ

ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ: Ger­çek­ten de, HDP'­nin %13 oy­la TBMM'­ye güç­lü bir par­ti ola­rak gir­me­sin­den ve “de­mok­ra­tik çö­zü­m” he­de­fi­nin bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­dik şe­kil­de ger­çek­leş­me şan­sı ka­zan­ma­sın­dan son­ra, PKK'­nın te­rö­re ku­dur­muş­ça­sı­na baş­vur­ma­sı­nın ne­de­ni­ni an­la­mak ilk ba­kış­ta hay­li zor gö­rü­nü­yor. So­ru­nu­zu ya­nıt­la­mak için ön­ce PKK'­nın ça­tış­ma­yı na­sıl baş­lat­tı­ğı­na de­ği­ne­ce­ğim.
KCK 11Tem­mu­z'­da “as­ke­ri ba­raj­la­rı­” ge­rek­çe gös­te­re­rek ateş­ke­si bi­tir­di­ği­ni ilân et­ti. 15 Tem­mu­z'­da ise KCK Eş­baş­ka­nı Be­se Ho­zad, Öz­gür Gün­dem Gazetesi'nde ya­yım­la­dı­ğı bir ma­ka­ley­le “Ye­ni sü­re­cin, dev­rim­ci halk sa­va­şı sü­re­ci ol­du­ğu­nu­” açık­la­dı. Bu­nun üze­ri­ne dağ­dan inen te­rö­rist­ler TI­R'­la­rı ya­ka­rak ey­lem­le­ri baş­lat­tı­lar ve bir ast­su­ba­yı­mı­zı şe­hit dü­şür­dü­ler. Ar­ka­dan, PKK, Cey­lan­pı­na­r'­da iki genç po­li­si­mi­zi ge­ce uyur­ken en­se­le­rin­den vu­ra­rak şe­hit et­ti. PKK Ba­sın İr­ti­bat Mer­ke­zi yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu­nun “Su­ruç kat­li­amı­na kar­şı bir mi­sil­le­me ve ce­za­lan­dır­ma ey­le­mi­” ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Tür­ki­ye bir dev­let ol­ma­nın icap­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­rek bu sal­dı­rı­la­ra sert bir şe­kil­de ce­vap ver­di ve bu su­ret­le baş­la­yan kan­lı sü­re­cin tır­man­ma­sıy­la bu­gün­le­re ge­lin­di. Bu­ra­da önem­li bir nok­ta­nın al­tı­nı çi­ze­lim. Be­se Ho­zat, ya­zı­sın­da, “Öz­gür Kür­dis­ta­n'­ı kur­ma­nın bü­tün ko­şul­la­rı­nın oluş­tu­ğu­nu vur­gu­lu­yor ve bu amaç­la T.C. Dev­le­ti'ne kar­şı top­ye­kûn sa­vaş ve ayak­lan­ma çağ­rı­sı ya­pı­yor. Kan­dil, bu dek­la­ras­yon­la %13 oy­la TBMM'­ye gi­ren HDP'­nin iş­lev­siz­li­ği­ni ilân edi­yor ve PKK'­nın “halk sa­va­şı­” yo­luy­la, si­lah­la, me­se­le­yi çöz­me ka­ra­rı­nı vur­gu­lu­yor. Şim­di, Be­se Ho­za­d'­ın top­ye­kûn ayak­lan­ma çağ­rı­sı­nın ar­ka pla­nı­na ba­ka­lım:

TIR­MA­NAN PKK VAH­ŞE­Tİ­NİN DÖRT ANA NE­DE­Nİ

Bu çağ­rı­yı bes­le­yen cü­ret, ki­bir ve mey­dan oku­ma, dört ana ne­den­den kay­nak­la­nı­yor. Bi­rin­ci­si, PKK'­nın IŞİ­D'­e kar­şı AB­D'­nin ko­mu­ta­sın­da ka­ra­gü­cü ola­rak sa­vaş­ma­sı ne­de­niy­le Ba­tı'da PKK/PYD'­ye kar­şı uya­nan sem­pa­ti­nin ve Ba­tı ba­sı­nın­da bu ör­güt­le­rin aşı­rı bo­yut­lar­da övül­me­si­nin, Kan­dil ta­ra­fın­dan, ABD ve Ba­tı'nın ye­ni stra­te­jik Kürt po­li­ti­ka­sı ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­dir. Sağ­la­dı­ğı bu psi­ko­lo­jik üs­tün­lük duy­gu­suy­la “fır­sat, bu fır­sat” di­yen Kan­dil, ba­şa­rı­lı ola­bi­le­ce­ği gi­bi boş bir umu­da ka­pıl­mış ve top­ye­kûn sa­vaş çağ­rı­sın­da bu­lun­muş­tur. An­cak, Türk uçak­la­rı­nın Kan­di­l'­e kar­şı peş pe­şe yo­ğun bom­bar­dı­man­lar ger­çek­leş­tir­me­le­ri ve AB­D'­nin “bu şe­kil­de ha­re­ket Tür­ki­ye'nin hak­kı­dı­r” yo­lun­da­ki açık­la­ma­sı ve bi­la­ha­re, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Söz­cü­sü Marc To­ne­r'­in, “Tür­ki­ye IŞİ­D'­e kar­şı mü­ca­de­le­miz­de bek­le­di­ği­mi­zin üs­tün­de ve öte­sin­de kat­kı­lar­da bu­lun­du­” de­me­si üze­ri­ne bü­yük bir stra­te­jik ha­ta yap­tık­la­rı­nı an­la­mış­lar­dır.
DÜN­DAR: Kan­dil, Öca­la­n'­ın yıl­lar ön­ce ge­çer­siz ilân et­ti­ği “dev­rim­ci halk sa­va­şı­” kon­sep­ti­ni uy­gu­la­ma­ya koy­du. Bu tu­tum, Kan­di­l'­in “ön­der­li­k” di­ye ta­nım­la­dı­ğı Öca­la­n'­ın dev­re dı­şı bı­ra­kıl­dı­ğı an­la­mı­na mı ge­li­yor?

PKK SU­Rİ­YE'DE DEV­LET­LE­ŞE­Bİ­LE­CE­Ğİ BİR YUR­DA SA­HİP OL­DU

ELEK­DAĞ: Öca­lan, si­lah­lı mü­ca­de­le­ye da­ya­nan “dev­rim­ci halk sa­va­şı­” te­zi­nin ba­şa­rı­sız­lı­ğa uğ­ra­ma­sı ne­de­niy­le terk edil­di­ği­ni ve ye­ri­ni “de­mok­ra­tik ulu­s” ev­re­si­nin al­dı­ğı­nı 1999 yı­lın­da ilân et­miş­ti. Bu ye­ni yak­la­şım si­lah­lı mü­ca­de­le içer­mi­yor­du. Eşit yurt­taş­lık te­me­lin­de ve ulu­sal sı­nır­lar için­de “de­mok­ra­tik özerk­li­ği­n” si­ya­si mü­ca­de­le yo­luy­la ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni ön­gö­rü­yor­du. Kan­dil şim­di, Öca­la­n'­ın hem ana pro­je­si­ni, hem de ken­di­si­ni tas­fi­ye mi edi­yor? Zan­net­mi­yo­rum… Esa­sen şim­di­ye ka­dar Kan­dil eki­bi, Öca­la­n'­ın “T.C. top­rak­la­rı için­de Kürt si­ya­se­ti­nin si­lah­la hak ara­ma­ya­ca­ğı, bu­nu de­mok­ra­tik, le­gal ve si­ya­si yol­lar­dan ya­pa­ca­ğı­” yo­lun­da­ki pers­pek­ti­fi­ne fan­te­zi ola­rak bak­mış­tır. Bu­na rağ­men, Kan­dil bu­na açık­tan kar­şı çık­ma­mış, an­cak si­ya­si ve as­ke­ri ko­nu­lar­da -25 Ma­yıs 2007'de Kon­gra-Ge­l'­de ka­bul edi­len KCK Söz­leş­me­si he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da- ken­di ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­mış­tır. Bu ba­kım­dan, Öca­la­n'­ı bir sü­re ar­ka plan­da bı­ra­kıp, iş­le­ri­ne ge­lin­ce tek­rar ön pla­na çı­ka­ra­bi­lir­ler. Öca­la­n'­ın pers­pek­ti­fi, so­ru­nu Tür­ki­ye ile bir­lik­te ve Tür­ki­ye'nin için­de çöz­mek­ti. Bu hu­su­su yaz­dı­ğı ki­tap­lar­da ve açık­la­ma­la­rın­da de­fa­lar­ca or­ta­ya koy­muş­tu. Kan­di­l'­in bu pers­pek­ti­fi açık­ça ve hoy­rat­ça çö­pe at­ma­sı, Kürt so­ru­nu­na ar­tık Tür­ki­ye de­ğil “böl­ge­” bağ­la­mın­da bak­tı­ğı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. Top­ye­kûn sa­vaş çağ­rı­sı­nın da­yan­dı­ğı ikin­ci ne­den de bu hu­su­su te­yit edi­yor. Ni­te­kim, Su­ri­ye'de olu­şan si­ya­si şart­lar, Ro­jo­va de­ni­len böl­ge­nin Esad ta­ra­fın­dan PKK/PYD'­ye tes­li­mi­ne yol aç­mış­tır. Esad bu şe­kil­de iki önem­li avan­taj sağ­la­dı. Bi­rin­ci­si; Kürt­ler, Su­ri­ye Hü­kü­me­ti'ne kar­şı ayak­lan­ma­nın bir par­ça­sı ol­mak­tan çık­tı. İkin­ci­si de; Esad, müt­te­fi­ki İra­n'­la bir­lik­te Tür­ki­ye'ye kar­şı PKK kar­tı­nı kul­lan­ma im­kâ­nı­nı el­de et­ti. PKK/PYD'­ye ge­lin­ce, ka­zanç­la­rı an­cak “müt­hi­ş” ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Bun­lar­dan il­ki, PKK'­nın ye­ni bir je­opo­li­tik ko­num el­de et­miş ol­ma­sı­dır. Ör­güt, Tür­ki­ye'de “te­rö­rist­ke­n”, Su­ri­ye'de dev­let sta­tü­sü­ne ka­vuş­ma po­tan­si­ye­li olan bir “yur­da­” sa­hip ol­muş­tur. İkin­ci­si ise; PKK, Gü­ney­do­ğu'da ba­ğım­sız bir Kürt dev­le­ti kur­ma mü­ca­de­le­sin­de, Tür­ki­ye'ye kar­şı ge­niş bir cep­he ve si­ya­si-stra­te­jik-lo­jis­tik de­rin­lik ka­zan­mış­tır. Bu ge­liş­me­ler­den bü­yük­lük komp­leks ve sar­hoş­lu­ğu­na ka­pı­lan PKK, Tür­ki­ye'ye kar­şı ye­ni bir güç de­ne­me­si­ne gir­me he­ve­si­ne ka­pıl­mış ve si­la­ha sa­rıl­ma­yı gö­ze ala­bil­miş­tir. PKK'­nın bu tu­tu­mu­nun üçün­cü bir ne­de­ni de, ör­gü­tün çö­züm sü­re­ci sı­ra­sın­da ka­zan­dı­ğı alan ha­ki­mi­ye­ti, ça­tış­ma­ya ha­zır­lık dü­ze­yi ve bun­dan kay­nak­la­nan psi­ko­lo­jik üs­tün­lük duy­gu­su­dur.
DÜN­DAR: Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, PKK'­nın, çö­züm mü­za­ke­re­le­rin­den si­lah ve mü­him­mat stok­la­mak için ya­rar­lan­dı­ğı­nı iti­raf et­ti.

ŞE­HİT VER­ME­Mİ­ZİN NE­DE­Nİ HÜ­KÜ­ME­TİN İH­MAL VE BA­Sİ­RET­SİZ­Lİ­Ğİ­DİR

ELEK­DAĞ: Evet, AKP hü­kü­me­ti, üç yıl­dır hal­kı­mı­zı çö­züm sü­re­ciy­le oya­lar ve uyu­tur­ken, PKK da hü­kü­me­ti uyut­muş ve bu sü­re­yi kent­ler­de ör­güt­le­nip si­lah­lan­mak ve Gü­ney­do­ğu'da halk üze­rin­de tam kon­trol te­sis et­mek için kul­lan­mış­tır. Sal­dı­rı­la­rı­nı et­kin­leş­tir­mek için KCK ma­ri­fe­tiy­le şe­hir ya­pı­lan­ma­sı­nı ile­ri bir nok­ta­ya ge­tir­miş, ül­ke­ye 80 bin si­lah, 65 ton cep­ha­ne ve pat­la­yı­cı sok­muş, yüz­ler­ce uyu­yan bom­ba yer­leş­tir­miş­tir. Hü­kü­me­tin, bu du­ru­mun oluş­ma­sı­na ne­den olan af­fe­dil­mez ih­mal ve ba­si­ret­siz­li­ği, bu­gü­ne ka­dar sa­yı­la­rı yü­zü ge­çen as­ker ve po­li­si­mi­zin şe­hit ol­ma­sı­na yol aç­mış­tır. Bu çok cid­di so­rum­lu­lu­ğun he­sa­bı mu­hak­kak so­rul­ma­lı­dır. Şim­di bah­se­de­ce­ğim olay ise ak­la dur­gun­luk ve­ri­ci bir ni­te­lik ta­şı­yor. Söz­cü'nün An­ka­ra Tem­sil­ci­si Say­gı Öz­türk 10 Ma­yıs 2015'te ya­yım­la­nan ma­ka­le­sin­de, Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu (MGK) top­lan­tı­sın­da, Mil­li Gü­ven­lik Si­ya­set Bel­ge­si'n­de akıl al­maz bir de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak, PKK'­nın adı­nın bel­ge­de­ki teh­dit un­sur­la­rı ara­sın­dan çı­ka­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­du. Bu den­li gaf­let ve da­la­le­ti ak­lım ka­bul et­me­di. “O­la­maz!..” de­dim. Fa­kat, MGK bu ha­be­ri tek­zip et­me­yin­ce ger­çek ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Ül­ke­mi­zin sa­vun­ma­sı ve be­ka­sı ile il­gi­li ya­şam­sal önem­de ka­rar­la­rın alın­dı­ğı MGK'­nın bu ka­dar önem­li bir ko­nu­da, bu den­li ha­ta­lı bir ka­rar ver­me­si doğ­ru­su deh­şet ve­ri­ci… Bu ka­rar, MGK'­nın sağ­lık­lı bir akıl ve mu­ha­ke­me ye­te­ne­ği­ne sa­hip olup ol­ma­dı­ğı hu­su­sun­da cid­di kuş­ku­la­ra yol açı­yor.
DÜN­DAR: Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği açı­sın­dan umut kı­rı­cı bir tab­lo bu…
ELEK­DAĞ: Ma­ale­sef öy­le… Şim­di, PKK'­yı vah­şe­te yö­nel­ten dör­dün­cü ne­de­ne ge­li­yo­rum. Gö­rü­nür­de PKK, Tür­ki­ye, Su­ri­ye, İran, Irak ve Av­ru­pa'da­ki Kürt­le­rin bir koa­lis­yo­nu­dur. Ka­rar­gâ­hı Tah­ran ve Şa­m'­ın et­ki ala­nın­da bu­lu­nan PKK, Irak, Su­ri­ye ve İra­n'­dan si­lah ve lo­jis­tik des­tek al­mak­ta ve bu ül­ke­le­rin is­tih­ba­rat ku­ru­luş­la­rıy­la ya­kın bir iş­bir­li­ği sür­dür­mek­te­dir. Ha­len, İra­n'­ın ör­güt üze­rin­de­ki nü­fu­zu­nun ga­yet güç­lü ol­du­ğu yo­lun­da de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, ABD ta­ra­fın­dan IŞİ­D'­e kar­şı sa­vaş­ta “tak­tik müt­te­fi­k” ola­rak ta­nım­la­nan PKK/PYD'­nin Ame­ri­kan ma­kam­la­rıy­la te­mas­la­rı var­dır. Bu dev­let­ler ara­sın­da Tür­ki­ye'ye kar­şı de­rin hu­su­met du­yan­lar­dan Irak ve Su­ri­ye gi­bi, ken­di­si­ni Tür­ki­ye ile ör­tü­lü bir sa­vaş için­de gö­ren İra­n'­ın da PKK'­nın, Tür­ki­ye'ye kar­şı si­la­ha sa­rıl­ma­sın­dan fay­da um­muş ol­ma­sı müm­kün­dür.

YARIN: PKK TEHDİDİNİN DEĞİŞEN PARAMETRELERİ