Harun’lar işte böyle Karun’laşıyor!..

Bun­dan 15-20 yıl ön­ce bi­ri çı­kıp, Tür­ki­ye­‘de yar­gı­nın bu­gün­kü ha­le ge­le­ce­ği­ni söy­le­miş ol­sa “Ha­di ora­dan ak­lı­nı­zı mı ye­di­niz? Yar­gı o du­ru­ma ge­lir­se, or­ta­da ka­mu dü­ze­ni di­ye bir şey kal­ma­z'' der­dim.
Ama ne ya­zık ki o ke­ha­net ger­çek­leş­ti ve AKP ik­ti­da­rın­da yar­gı çök­tü. Ada­le­te du­yu­lan güven te­me­lin­den sar­sı­lın­ca, ka­mu dü­ze­ni de yer­le bir ol­du.

* * * *

Dün­kü Hür­ri­ye­t'­ten çok sı­cak bir ör­nek ve­re­yim.
Tak­sim Ge­zi Par­kı'n­da genç­le­rin kal­dı­ğı ça­dır­la­rı ya­kar­ken boy boy fo­toğ­raf­la­rı çe­ki­len 7 be­le­di­ye za­bı­ta­sı, yar­gı­lan­dık­la­rı mah­ke­me­de atı­lı su­çu iş­le­dik­le­ri ka­nıt­la­na­ma­dı­ğı için be­ra­at et­ti!..
Ça­dır­la­rı yak­tık­la­rı sı­ra­da gö­rün­tü­le­nen za­bı­ta­lar be­ra­at eder­ken, ile­ti­şim uz­ma­nı Se­def Ka­baş hak­kın­da ise evi­ne ge­len po­lis­le­ri ka­pı­da bek­let­ti­ği ge­rek­çe­siy­le bir da­va da­ha açıl­dı. Böy­le­ce at­tı­ğı bir twe­et'­te Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­a ha­ka­ret et­ti­ği öne sü­rü­len ve 5 yı­la ka­dar hap­si is­te­ni­len Ka­baş için ta­lep edi­len top­lam ha­pis ce­za­sı 10 yı­la çık­mış ol­du!

* * * *

Alın si­ze yar­gı ka­rar­la­rı­nı kim­se­nin tak­ma­dı­ğı­nı ve bu ne­den­le ka­mu dü­ze­ni­nin çök­tü­ğü­nü gös­te­ren bir baş­ka çar­pı­cı ör­nek:
Va­tan­da­şın çok de­ğer­li ar­sa­sı­nın imar du­ru­mu, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la dur­du­ru­lu­yor. Ge­rek­çe ola­rak da “Fa­tih Sul­tan Meh­met Üni­ver­si­te­si'ne kam­püs, par­don kül­li­ye ya­pı­la­ca­ğı'' gös­te­ri­li­yor.
Va­tan­daş da “Ma­dem bu ka­rar alın­dı, o hal­de pa­ra­mı ve­rin, be­ni ki­ra ge­li­rim­den mah­rum et­me­yi­n'­' di­yor. Ce­va­ben “Şim­di pa­ra­mız yok, olun­ca ve­re­ce­ği­z'' de­ni­li­yor. Bu ya­zış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı yıl 2012…
Bu­nun üze­ri­ne mülk sa­hi­bi mah­ke­me­ye baş­vu­ru­yor ve da­va­yı ka­za­nı­yor. Kar­şı ta­ra­fın iti­ra­zı­na rağ­men ikin­ci yar­gı­la­ma­da da hak­lı bu­lu­nu­yor. Böy­le­ce Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı­nı ip­tal et­ti­ri­yor. Ruh­sat ala­bil­mek için elin­de­ki bu ka­rar­lar­la be­le­di­ye­ye baş­vu­ru­yor.
AK­P'­li be­le­di­ye baş­ka­nı “Bu iş­le Tay­yip Bey il­gi­le­ni­yor. O olur de­me­den biz ruh­sat ve­re­me­yi­z'' de­yip, pa­ra­sı­nı ala­bil­me­si için üni­ver­si­te vak­fı­na gön­de­ri­yor. Va­kıf­tan da “Tay­yip Be­y'­den ha­ber gel­me­den biz bir şey ya­pa­ma­yız, çün­kü kam­püs in­şa­atıy­la biz­zat Be­ye­fen­di il­gi­le­ni­yo­r'' de­ni­li­yor.

* * * *

Şim­di eli­ni­zi vic­da­nı­nı­za ko­yun.
“Yar­gı çök­tü, ka­mu dü­ze­ni yer­le bir ol­du'' de­mek­te hak­sız mı­yım?
Si­zin ka­pı gi­bi ta­pu­nu­zun ol­ma­sı, eli­niz­den al­mak is­te­yen­le­re kar­şı aç­tı­ğı­nız da­va­la­rın tü­mü­nü ka­zan­ma­nız, hat­ta Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı­nı bi­le ip­tal et­tir­me­niz, ar­tık hiç­bir şey ifa­de et­mi­yor.
Çün­kü yar­gı ka­rar­la­rı de­ğil, Be­ye­fen­di'nin ka­rar­la­rı ge­çer­li olu­yor.
Yar­gı dü­ze­ni­nin ye­ri­ni alan “Pa­di­şah dü­ze­ni'' tüm haş­me­tiy­le sü­rüp gi­di­yor…

* * * *

Ge­le­lim fil­min mut­suz so­nu­na, ya­ni mağ­dur va­tan­da­şın pe­ri­şan du­ru­mu­na…
Ta­pu­su çiğ­ne­nen, mah­ke­me ka­rar­la­rı uy­gu­lan­ma­yan mağ­dur yurt­ta­şın mül­kü­ne el ko­nul­ma­sı so­nu­cun­da uğ­ra­dı­ğı ka­yıp mil­yon­lar­ca do­la­rı bu­lu­yor. Çün­kü 30 dö­nüm­lük bu gü­ze­lim ku­pon ara­zi­yi hiç­bir şe­kil­de de­ğer­len­di­re­mi­yor.
Ken­di­si­ni na­mer­de muh­taç bı­rak­ma­ya­cak mül­kün­den hiç ge­lir el­de ede­me­yin­ce de if­la­sa sü­rük­le­ni­yor. Ön­ce fab­ri­ka­sı ka­pa­nı­yor, ar­dın­dan kre­di kar­tı borç­la­rı yü­zün­den tüm mal­la­rı­na ha­ciz ge­li­yor. Kral­lar gi­bi ya­şa­ya­bi­le­cek im­kan­la­ra sa­hip­ken, bir lo­kan­ta­da ay­da 2.500 li­ra­lık ma­aş­la mü­dür ola­rak ça­lış­mak zo­run­da ka­lı­yor.

* * * *

Pa­di­şah dü­ze­ni iş­te böy­le ça­lı­şı­yor.
Ha­run gi­bi ge­len­ler Ka­ru­n'­la­şır­ken, Ka­ru­n'­lar da Ha­ru­n'­la­şı­yor!..

Loading...