Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Hesap vermekten kaçanlar ülkeyi felakete sürüklüyor!..

27 Mayıs 2015 Yazarlar

İk­ti­da­rın pa­ra­ya boğ­du­ğu yan­daş an­ket fir­ma­la­rı bi­le ar­tık AK­P'­nin her ge­çen gün oy kay­betti­ği ger­çe­ği­ni giz­le­ye­mi­yor.
Bu ger­çe­ği sa­de­ce an­ket­çi­ler mi gö­rü­yor?
Kuş­ku­suz ha­yır…
Da­ha dü­ne ka­dar AKP ve Tay­yip Er­do­ğa­n'­a toz kon­dur­ma­yan, sa­bah ak­şam öv­gü­ler yağ­dı­ran yan­daş ya­zar­lar­dan ba­zı­la­rı da “AK­P'­nin eri­di­ği­” gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor­lar.
Hat­ta bu ka­lem­ler, ken­di ce­nah­la­rın­dan ağır sal­dı­rı­la­ra uğ­ra­ma­yı da gö­ze ala­rak, Tür­ki­ye'nin koa­lis­yon dö­nem­le­ri­ne ha­zır ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor­lar.

* * *

Ta­raf­sız göz­lem­ci­le­re gö­re; AKP tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­ma­ya­cak.
Ama An­ka­ra'da­ki ku­lis­ler­den yan­sı­yan bil­gi­le­re ba­kı­lır­sa; AK­P'­nin ik­ti­da­rı kay­bet­me­si ha­lin­de ken­di­sin­den ve ya­kın­la­rın­dan mut­la­ka he­sap so­ru­la­ca­ğı­nı bi­len Tay­yip
Er­do­ğan, gü­cü­nü ko­ru­mak ve he­sap ver­me­mek için her şe­yi gö­ze ala­cak.

* * *

Bu yön­de­ki id­di­ala­rı doğ­ru­la­yan ilk işa­ret, Sa­ra­y'­ın Baş­da­nış­ma­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­dan
gel­miş­ti. Yıl­dı­rım “E­ğer AKP tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­ca­ğı ço­ğun­lu­ğu sağ­la­ya­maz­sa koa­lis­yon yap­ma­yız. Azın­lık hü­kü­me­ti ku­rar ve bir yıl için­de er­ken ge­nel se­çi­me gi­de­ri­z” de­miş­ti!
Bu çok an­lam­lı söz­ler, med­ya­nın önem­li bir bö­lü­mü ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na “Bi­na­li Yıl­dı­rım bi­le koa­lis­yon ger­çe­ği­ni ka­bul edi­yo­r” şek­lin­de yan­sı­tıl­mış­tı.

Oy­sa me­saj çok net­ti:
Dev­ran de­ğiş­ti­ğin­de he­sap so­ru­la­cak­lar ara­sın­da yer alan ve Cum­hur­baş­ka­nı adı­na
ko­nu­şa­bi­len Yıl­dı­rım, ik­ti­da­rı, mu­ha­le­fe­tin oluş­tu­ra­ca­ğı koa­lis­yo­na dev­ret­me­ye­cek­le­ri­nin sin­ya­li­ni ver­miş­ti.

* * *

Pe­ki di­ye­lim ki AKP tek ba­şı­na hü­kü­me­ti ku­ra­bi­le­cek ço­ğun­lu­ğu sağ­la­ya­ma­dı.
Er­do­ğa­n'­ın gö­rev­len­dir­di­ği Da­vu­toğ­lu'nun hü­kü­me­ti de -Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın de­di­ği gi­bi-
Mec­li­s'­ten gü­ve­no­yu ala­ma­dı. Bu du­rum­da Cum­hur­baş­ka­nı'nın ikin­ci sı­ra­da­ki si­ya­si par­ti­nin ge­nel baş­ka­nı­nı, ya­ni CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nu, hü­kü­me­ti kur­mak­la gö­rev­len­dir­me­si ge­rek­mez mi?
Ta­bi­i ki ge­re­kir.
Ama Ana­ya­sa'­nın her gün ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı ül­ke­miz­de Cum­hur­baş­ka­nı “Ma­dem AKP hü­kü­me­ti ku­ra­ma­dı ben de se­çim ka­ra­rı alı­yo­rum. Da­vu­toğ­lu hü­kü­me­ti­ne de ül­ke­yi bir yıl için­de se­çi­me gö­tür­me gö­re­vi ve­ri­yo­ru­m” di­ye­bi­lir mi?
Çağ­daş de­mok­ra­si­ler­de as­la ol­maz ama, biz­de di­ye­bi­lir!
Hem de işi­ne gel­di­ğin­de ka­bul et­ti­ği, işi­ne gel­me­di­ğin­de ale­nen çiğ­ne­di­ği, hat­ta il­ga et­ti­ği (yok say­dı­ğı) Ana­ya­sa'nın ba­zı mad­de­le­ri­ne da­ya­na­rak bu ka­ra­rı al­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­lir.
O du­rum­da da Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun Halk Are­na­sı'n­da di­le ge­tir­di­ği gi­bi “si­vil dar­be­” res­men ilan edil­miş ve ül­ke ne ya­zık ki, Cum­hur­baş­ka­nı eliy­le kao­sa
sü­rük­len­miş olur.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Top­lum de­rin kay­gı­lar ve bü­yük ge­ri­lim için­de se­çim gü­nü­nün gel­me­si­ni bek­li­yor.
De­mok­ra­si­ye gö­nül ver­miş yurt­taş­la­rı­mı­zın kay­gı ve kor­ku­la­rı çok hak­lı ne­den­le­re
da­ya­nı­yor.
Zi­ra halk, ana­ya­sal dü­ze­ne sa­hip çık­ma­sı ge­re­ken yük­sek yar­gı ku­rum­la­rı­nın
ya­sa­la­ra gö­re de­ğil de, Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın is­te­ği­ne gö­re ka­rar­lar al­dı­ğı­na ina­nı­yor.

He­men her gün AKP le­hi­ne alı­nan ka­rar­lar bu inan­cı pe­kiş­ti­ri­yor.
O ne­den­le de­mok­ra­si, se­çim so­nuç­la­rı, san­dık­tan çı­ka­cak si­ya­si tab­lo ve
Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği, he­sap ver­me­mek­te di­re­nen ve Ana­ya­sa'yı ta­nı­ma­dı­ğı­nı ilan eden bir muk­te­di­rin ter­ci­hi­ne kal­mış bu­lu­nu­yor.

Bu­nun adı­na tüm dün­ya­da “dar­be­” de­ni­li­yor.

YAZARIN TÜM YAZILARI