Hırsızlar zil takıp oynuyor polis seyrediyor!..

Haf­ta so­nun­da ko­nuş­tu­ğum de­ne­yim­li bir po­lis şe­fin­den çok çar­pı­cı ger­çek­ler öğ­ren­dim.
Ör­ne­ğin ucu AK­P”­ye da­ya­nan yol­suz­luk ve rüş­vet ih­bar­la­rı­nın ar­tık em­ni­yet­te sü­men al­tı edil­di­ği­ni, zi­ra her­ke­sin “pa­ra­lel­ci­” yaf­ta­sı ye­mek­ten çok kork­tu­ğu­nu söy­le­di.
“Di­ye­lim ki her şe­yi gö­ze alıp so­ruş­tur­ma­yı baş­lat­tık. Ama sav­cı­lar üst­len­mek is­te­mi­yor. Dost­lar alış ve­riş­te gör­sün di­ye baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­lar da, ta­kip­siz­lik ka­ra­rıy­la ka­pa­tı­lı­yo­r” de­di.
“Mes­lek ha­ya­tım­da rüş­vet ve hır­sız­lı­ğın do­ru­ğa çık­tı­ğı böy­le­si­ne ko­kuş­muş bir dö­nem gör­me­di­m” di­yen po­lis şe­fi, emek­li­li­ği­nin dol­ma­sı­nı dört göz­le bek­le­di­ği­ni, o gün gel­di­ğin­de çok sev­di­ği mes­le­ği­ni he­men bı­ra­ka­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
Ay­rı­ca ken­di­le­ri el­le­ri kol­la­rı bağ­lan­mış du­rum­day­ken, hır­sız­la­rın kar­şı­la­rın­da ne­re­dey­se zil ta­kıp oy­nar ha­le gel­me­le­ri­nin onu­ru­na do­kun­du­ğu­nu, ba­zı olay­la­rı bi­lip de üs­tü­ne gi­de­me­me­nin hır­sıy­la, ki­mi za­man ağ­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

* * *

Ba­şa­rı­lı mu­ha­bir ar­ka­da­şı­mız Asu­man Aran­ca'nın dün­kü SÖZ­CÜ'de yer alan dik­kat çe­ki­ci ha­be­ri­ne gö­re; dö­ne­min An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dü­rü Ze­ki Ça­tal­ka­ya, ken­di­si­ne ula­şan bir ih­ba­rı cid­di bu­lup, T.C.Dev­let De­mir­yol­la­rı yö­ne­ti­miy­le il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­mış. TCDD'­de üst dü­zey yö­ne­ti­ci ol­du­ğu­nu be­lir­ten muh­bir, mek­tu­bun­da bir­çok iha­le­de ko­mis­yon üye­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ku­ru­mun pis­lik için­de bo­ğul­du­ğu­nu öne sür­müş ve kir­li iş­le­rin ay­dın­la­na­bil­me­si için bu ih­ba­rı yap­tı­ğı­nı be­lirt­miş.
Dö­nen do­lap­lar­dan ve du­dak uçuk­la­ta­cak yol­suz­luk­lar­dan dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın da ha­be­ri ol­du­ğu­nu id­di­a ede­rek isim­ler ver­miş, olay­la­rın ay­rın­tı­la­rı­na gir­miş ve kim­le­rin bu tez­gah­tan pay kap­tık­la­rı­nı an­lat­mış.
Pe­ki so­nuç?
So­nuç, ih­bar mek­tu­bun­da isim ve im­za­nın bu­lun­ma­ma­sı ge­rek­çe­siy­le ta­kip­siz­lik!..

* * *

Mec­li­s'­te AK­P'­li 4 es­ki ba­kan hak­kın­da­ki rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı so­ruş­tur­mak için ku­ru­lan ko­mis­yo­nun C­HP'­li üye­si Er­dal Ak­sün­ger ise şu gün­ler­de ha­rıl ha­rıl 54 kla­sör­den olu­şan TCDD dos­ya­sı üze­rin­de ça­lı­şı­yor.
Bin­ler­ce bel­ge oku­yor, ha­kim ka­ra­rıy­la ya­pı­lan te­le­fon din­le­me­le­ri­nin çö­züm­le­ri­ni inceliyor.
Is­rar­la bu dos­ya­nın 17 Ara­lı­k'­ı kat­la­ya­cak bo­yut­ta ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor.
Da­ha ön­ce ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­me­si­ni de önem­se­mi­yor ve “Bu ta­kip­siz­lik ka­rar­la­rı ana­ya­sa hük­mü de­ğil. Bu­gün bir sav­cı­nın ka­pat­tı­ğı dos­ya, ya­rın, bir baş­ka sav­cı ta­ra­fın­dan ye­ni­den açı­la­bi­lir. Hem de öy­le bir açı­lır ki, kur­tul­duk­la­rı­nı sa­nan şüp­he­li­ler ne­ye uğ­ra­dık­la­rı­nı şa­şı­rır­la­r” di­yor.
CHP'­li Ak­sün­ger bu inanç­la dos­ya­nın pe­şi­ni bı­rak­mı­yor ve çok ya­kın­da ka­mu­oyu­nu, ken­di­sin­den giz­le­nen sar­sı­cı ger­çek­ler­den ha­ber­dar ede­ce­ği­ni söy­lü­yor.

* * *

Ge­çen haf­ta, Ak­sün­ge­r'­in id­di­ala­rın­dan yo­la çı­ka­rak TCDD'­nin es­ki Ge­nel Mü­dü­rü ve ye­ni AKP mil­let­ve­ki­li aday ada­yı Sü­ley­man Ka­ra­ma­n'­a ba­zı so­ru­lar yö­nelt­tim.
Hiç­bir suç­la­ma­da, hat­ta yol­suz­luk ima­sın­da bi­le bu­lun­ma­dan, top­lu­mun ger­çek­le­ri öğ­ren­me­si ama­cıy­la so­ru sor­ma hak­kı­mı kul­lan­dım.
Es­ki mü­dür avu­ka­tı ara­cı­lı­ğıy­la gön­der­di­ği ce­vap­ta, kı­zı­nın dü­ğü­nü­nün Ha­liç Kon­gre Mer­ke­zi­”n­de ya­pıl­dı­ğı­nı, tüm mas­raf­la­rın ken­di­le­rin­ce kar­şı­lan­dı­ğı­nı, ay­rı­ca İn­gil­te­re'de bir ev­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­miş. Bu ara­da hız­lı tren ray­la­rı­nın dö­şen­me­si için Ko­ca­eli'de­ki taş oca­ğı­nın ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı­nı ve her­han­gi bir alım ya­pıl­ma­dı­ğı­nı da ifa­de et­miş.
An­cak “Es­ki ba­ka­nı­nız Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın ba­ca­na­ğıy­la Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı'nın VIP bö­lü­mün­de bu­lu­şup, yak­la­şık bir sa­at sü­rey­le baş ba­şa gö­rüş­tü­nüz mü? Gö­rüş­tük­ten son­ra ku­ru­mu ara­ya­rak yet­ki­li­le­re ‘Ba­ca­na­ğın işi­ni hal­le­di­n' de­di­niz mi? Üze­rin­de bir sa­at sü­rey­le ko­nuş­tu­ğu­nuz ‘hal­le­dil­me­si ge­re­ke­n' iş ney­di? Ta­li­ma­tı­nız son­ra­sı hal­le­dil­di mi? Yok­sa bun­lar si­zi yıp­rat­mak ama­cıy­la atı­lan if­ti­ra­lar mı?” so­ru­su­na ce­vap ver­me­miş.Di­le ge­ti­ri­len id­di­ala­rın asıl­sız ve ka­ra­la­ma amaç­lı ol­du­ğu­nu, gö­re­vin­den apar to­par ay­rıl­ma­dı­ğı­nı, ay­rı­ca ta­ri­he en uzun sü­re gö­rev ya­pan TCDD Ge­nel Mü­dü­rü ola­rak geç­ti­ği­ni be­lirt­miş.
Hak­kın­da­ki tüm id­di­ala­rın ta­kip­siz­lik ka­ra­rıy­la so­nuç­lan­dı­ğı­nı ve ha­len açık bir dos­ya bu­lun­ma­dı­ğı­nı da be­lirt­miş.

* * *

Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz, ben de böy­le bir açık­la­ma bek­li­yor­dum.
Ya siz?..