Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Hisseli iktidar kumpanyası sunar: “Koalisyon tiyatrosu…”

17 Temmuz 2015

Gün­ler­dir bir oyun oy­na­nı­yor.
Oyu­nun se­nar­yo ya­za­rı, ya­pım­cı­sı, yö­net­me­ni ve baş­rol oyun­cu­su bel­li; Sa­ray!..
Yar­dım­cı oyun­cu­luk Ah­met Da­vu­toğ­lu'na ve­ril­miş.
Hak­kı­nı tes­lim et­mek ge­re­kir, o da ro­lü­nü be­ğen­miş ol­ma­lı ki, ba­şa­rıy­la oy­nu­yor.
Di­ğer rol­le­ri ise CHP, MHP ve HDP pay­la­şı­yor.
Halk da, bü­yük bir he­ye­can­la “Ko­alis­yon Ti­yat­ro­su­”nu sey­re­di­yor!
Oyu­nun ba­na en ko­mik ge­len ya­nı ise, hal­kın kan­dı­rıl­ma­sı­nı ön­le­me­si ge­re­ken­le­rin, ya­ni uz­man ge­çi­nip ka­lem oy­na­tan­la­rın, on­lar­dan da­ha ko­lay kan­dı­rıl­mış ol­ma­la­rı!..

* * *

Se­nar­yo­nun özü­nü, AK­P'­nin gü­cü­nü kay­bet­me­den se­çim­le­rin tek­ra­rı ve böy­le­ce ye­ni­den tek ba­şı­na ik­ti­dar ya­pa­bi­le­cek tüm gi­ri­şim­le­rin ser­gi­len­me­si oluş­tu­ru­yor. Zi­ra AK­P'­yi bu he­de­fe ulaş­tı­ra­cak her tür­lü ka­rar, dü­şük hü­kü­met­çe ce­sa­ret­le alı­nı­yor. Ör­ne­ğin dev­le­tin tüm ka­de­me­le­ri­ne mi­li­tan bü­rok­rat­lar ata­nı­yor. Emek­li­li­ği yak­laş­mış olan­lar gön­de­ri­li­yor, yer­le­ri­ne genç AK­P'­li­ler ge­ti­ri­li­yor. Ya­ni ka­za­en ku­ru­la­bi­le­cek bir koa­lis­yon hü­kü­me­ti­ne kar­şı, tah­ki­mat ya­pı­lı­yor. Böy­le­ce dev­le­tin gü­cü ve kay­nak­la­rı kul­la­nı­la­rak ül­ke ye­ni­den se­çim at­mos­fe­ri­ne sü­rük­le­ni­yor. Bu ara­da eko­no­mi­nin sı­kın­tı­ya gi­re­cek ol­ma­sı­nı ve Su­ri­ye sı­nı­rın­da çok teh­li­ke­li ge­liş­me­le­rin ya­şan­ma­sı­nı kim­se umur­sa­mı­yor!
Var­sa yok­sa ye­ni­den se­çim ve ye­ni­den tek ba­şı­na AKP ik­ti­da­rı ve ya­şa­sın ebe­di güç!..

* * *

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ise ro­lü­nün hak­kı­nı ve­rir­ken, koa­lis­yo­nun ku­rul­ma­sı­nı sa­mi­mi ola­rak is­ti­yor(muş) gi­bi ya­pı­yor. Ama ilk ba­kış­ta son de­re­ce iyi ni­yet­li, ılım­lı ve ya­pı­cı ge­len ko­nuş­ma­la­rı­nın sa­tır ara­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, asıl ni­yet or­ta­ya çı­kı­yor. Ör­ne­ğin, iki­de bir, san­ki tar­tı­şan var­mış gi­bi “Cum­hur­baş­ka­nı­nın meş­ru­iye­ti­ni as­la tar­tış­tır­ma­yı­z” di­yor. Bu­nu söy­le­mek­te­ki ama­cın, “Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ve ya­kın­la­rı­nın ad­la­rı­nın ka­rış­tı­ğı yol­suz­luk, hu­kuk­suz­luk ve ana­ya­sa ih­lal­le­ri id­di­ala­rı­nı as­la ma­sa­ya ge­tir­me­yiz ve ko­nuş­ma­yı­z” de­mek ol­du­ğu­nu ne­re­dey­se ha­va­da uçan kuş­lar bi­le bi­li­yor.

* * *

MHP dı­şın­da­ki par­ti­ler, özel­lik­le AKP ile güç­lü bir koa­lis­yon hü­kü­me­ti oluş­tu­ra­ca­ğı öne sü­rü­len CHP de ro­lü­nü ba­şa­rıy­la oy­nu­yor. CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu, Sa­ra­y'­ın pla­nı­nı iyi oku­du­ğun­dan, her fır­sat­ta “Biz ül­ke­yi hü­kü­met­siz bı­ra­kan ta­raf ol­ma­ya­ca­ğı­z” di­yor. Böy­le­ce ta­şın al­tı­na el­le­ri­ni koy­ma­ya, so­rum­lu­luk üst­len­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı me­sa­jı­nı ve­ri­yor. Ama o ve kur­may­la­rı asıl gö­rüş­me­le­re ge­çil­di­ğin­de, par­ti­le­ri­nin 14 il­ke­si­nin AK­P'­yi çok ra­hat­sız ede­ce­ği­ni ad­la­rı gi­bi bi­li­yor. Özel­lik­le yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne gi­dil­me­si, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nün ye­ni­den ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, dış po­li­ti­ka, yar­gı ve eği­tim­de res­to­ras­yon ya­pıl­ma­sı gi­bi ta­lep­le­rin, AK­P'­yi için­den çı­kıl­maz sı­kın­tı­la­ra so­ka­ca­ğı­nı hep­si gö­rü­yor. Ama “Ma­sa­dan CHP kaç­tı­” de­dirt­me­mek için de özen­li bir po­li­ti­kay­la son da­ki­ka­ya ka­dar koa­lis­yon gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dür­me­ye ka­rar­lı ol­duk­la­rı iz­le­ni­mi­ni
ve­ri­yor­lar.

* * *

Se­nar­yo­nun son bö­lü­mün­de ise AK­P'­yi ye­ni­den tek ba­şı­na ik­ti­dar ya­pa­ca­ğı he­sap­la­nan er­ken se­çim­le­re gi­di­şin yo­lu ve yön­te­mi yer alı­yor.
An­cak bu per­de şim­di­lik bi­raz flu!..
Zi­ra se­çim ka­ra­rı­nı 45 gün için­de koa­lis­yon hü­kü­me­ti­nin ku­rul­ma­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek Sa­ray mı ve­re­cek, yok­sa es­ki hü­kü­me­tin azın­lık ola­rak de­va­mı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la Mec­li­s'­ten bir par­ti­nin des­te­ğiy­le ka­rar mı çı­ka­rı­la­cak, he­nüz bel­li de­ğil.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bi­zim gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de azın­lık hü­kü­met­le­ri kov­boy film­le­ri­nin de­kor­la­rı­na ben­zer. Ya­ni kar­şı­dan bak­tı­ğı­nız­da bi­na­la­rı ve in­san­la­rıy­la ya­şa­yan kent­ler gö­rür­sü­nüz, ama ar­ka­sı­na do­la­ndığınızda bu­nun, sert bir rüz­gar­da
yı­kıl­ma­ma­sı için pa­yan­da­lar­la tut­tu­rul­muş tah­talardan iba­ret ol­du­ğu­nu fark eder­si­niz.
Azın­lık hü­kü­me­ti de böy­le­dir. Ayak­ta dur­ma­sı için pa­yan­da ge­re­kir.
Hiç me­rak et­me­yin, o da ko­lay­ca bu­lu­nur!
Tıp­kı Mec­lis Baş­ka­nı se­çi­min­de ol­du­ğu gi­bi, bi­ri­le­ri çı­kar ve mil­le­tin gö­zü­nün içi­ne ba­ka ba­ka, pa­yan­da ro­lü­nü üst­le­ni­ve­rir!..
He­pi­ni­ze gü­zel bay­ram­lar, sağ­lık ve mut­lu­luk­lar di­le­rim.

UĞUR DÜN­DA­R'­IN NO­TU: Bay­ram­la­rın en gü­zel ya­nı, güç­lü­le­rin çev­re­le­rin­de­ki güç­süz­le­re yar­dı­mı­dır. Bu­nal­tı­cı sı­cak­la­rın ya­şa­na­ca­ğı bay­ram gün­le­rin­de sa­hip­siz can­lı­la­rın var­lı­ğı­nı da dü­şü­ne­rek, ka­pı­nı­zın önü­ne bir su ka­bı koy­ma­yı lüt­fen ih­mal et­me­yin.