Kemal Kılıçdaroğlu’na bel altı vuruşlar başladı!

CHP'­nin Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Bi­ri­mi Baş­ka­nı Ay­kut Er­doğ­du, üç gün ön­ce ka­mu­oyu­nun dik­ka­ti­ne bom­ba gi­bi bel­ge­ler sun­du.
Er­doğ­du dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da “Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Da­vo­s'­ta ‘van mü­ni­t' di­ye­rek bir yan­dan İs­ra­il'­e baş­kal­dı­ran ve maz­lum Fi­lis­tin hal­kı­nın ya­nın­da du­ran li­der gö­rün­tü­sü ve­rir­ken, di­ğer yan­dan AB­D'­de­ki İs­ra­il ve Ya­hu­di yan­lı­sı lo­bi­le­re oluk gi­bi pa­ra akıt­mış­tı­r” de­di.
AKP ik­ti­da­rı­nın Tür­ki­ye için­de İs­ra­il aleyh­ta­rı, Ya­hu­di düş­ma­nı gös­te­ri­ler yap­tır­dı­ğı dö­nem­de, İs­ra­il ve Ya­hu­di yan­lı­sı ol­du­ğu­nu an­la­ta­bil­mek için AB­D'­de­ki lo­bi şir­ket­le­ri­ne dev­le­tin ka­sa­sın­dan 65 mil­yon 397 bin do­lar ak­tar­dı­ğı­nı söy­le­di.
Özet­le AK­P'­nin iki yüz­lü bir po­li­ti­ka iz­le­di­ği­ni öne sür­dü.
Er­doğ­du'nun bel­ge­le­re da­yan­dır­dı­ğı bu çar­pı­cı id­di­ala­rı­na AK­P'­nin na­sıl bir ce­vap ve­re­ce­ği­ni me­rak edip bek­le­dim.
Ama ara­dan bir gün geç­ti ce­vap yok, iki gün geç­ti yi­ne ce­vap yok, üçün­cü gün de ses­siz­lik sü­rün­ce, bu ya­zı­yı yaz­ma­ya ka­rar ver­dim.

* * *

Pe­ki o ara­da ne yap­tı AKP?
CHP'­ye yö­ne­lik akıl­la­ra dur­gun­luk ve­ren bir if­ti­ra kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.
Ör­ne­ğin CHP'­nin ön­de ge­len isim­le­rin­den Akif Ham­za­çe­bi ile Umut Ora­n'­ın Twit­ter fe­no­me­ni Fu­at Av­ni ad­lı ki­şiy­le pay­laş­tık­la­rı di­rekt me­saj­lar (!) ya­yın­lan­dı.
An­cak yan­daş med­ya­yı kul­la­na­rak sür­dü­rü­len bu iti­bar­sız­laş­tır­ma kam­pan­ya­sı ve al­gı ope­ras­yo­nun­da çok önem­li bir ger­çek unu­tul­muş­tu!
Zi­ra ge­rek Akif Ham­za­çe­bi, ge­rek­se Umut Oran hiç­bir za­man Fu­at Av­ni'yi ta­kip et­me­miş­ler­di!
Oy­sa di­rekt me­saj­laş­ma için ki­şi­le­rin mut­la­ka bir­bir­le­ri­ni kar­şı­lık­lı ta­kip et­me­le­ri ge­re­ki­yor­du!
Ham­za­çe­bi ve Oran he­men ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­rek if­ti­ra­yı ya­lan­la­dı­lar ve ha­ki­ka­tin ge­cik­me­den he­de­fi­ne ulaş­ma­sı­nı sağ­la­dı­lar.
Ya­lan­cı­la­rın mu­mu yat­sı­ya ka­dar bi­le yan­ma­mış­tı ama el­le­rin­de da­ha çok “ya­lan mu­mu­” var­dı.
Bu kez de ce­ma­atin ka­sa­sın­da CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun + 18 ka­se­di­nin ol­du­ğu if­ti­ra­sı­nı at­tı­lar.
Da­ha doğ­ru­su bu­nu du­yan­la­ra kah­ka­ha at­tır­dı­lar.
Göz­le­ri öy­le­si­ne ka­rar­mış ki “biz ça­mu­ru ata­lım, tut­ma­sa bi­le izi ka­lı­r” man­tı­ğıy­la ha ba­bam sal­lı­yor­lar!
Ama Kı­lıç­da­roğ­lu'nun po­li­ti­ka­la­rı­nı kı­ya­sı­ya eleş­ti­ren­le­rin bi­le, onun ha­ra­ma el uzat­ma­ya­ca­ğın­dan ve ima edi­len ah­lak­sız­lık­la­ra yö­nel­me­ye­ce­ğin­den ad­la­rı gi­bi emin ol­duk­la­rı­nı he­sap­la­ya­mı­yor­lar.
Bu tür pis­lik­le­rin o ter­te­miz ku­ma­şa ya­pış­ma­ya­ca­ğı­nı, hat­ta en ufak bir iz bi­le bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­ne­mi­yor­lar.

* * *

İf­ti­ra ve al­gı ope­ras­yon­la­rı gös­te­ri­yor ki AKP se­çim kam­pan­ya­sı­nı, CHP'­yi ka­ra­la­yıp iti­bar­sız­laş­tır­ma üze­ri­ne ku­ra­cak.
CHP'­nin ce­ma­at­le bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu iz­le­ni­mi­ni ya­ra­ta­rak, ye­ni bir “ca­dı avı­” baş­la­ta­cak.
Bu­nun­la da ye­ti­nil­me­yip CHP-Ce­ma­at-İs­ra­il kur­gu­su ya­pı­la­cak.
Bu doğ­rul­tu­da düz­me­ce bel­ge­ler, te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı, mon­taj gö­rün­tü­ler ve sos­yal med­ya me­saj­la­rı açık­la­na­cak.
Ama Ay­kut Er­doğ­du'nun ka­mu­oyu­na sun­du­ğu çar­pı­cı bel­ge­ler ve yö­nelt­ti­ği so­ru­la­ra inan­dı­rı­cı bir ce­vap ve­ri­le­me­ye­cek.
AK­P'­nin içe­ri­de İs­ra­il ve Ya­hu­di aleyh­ta­rı gös­te­ri­ler yap­tı­rır­ken, dı­şa­rı­da ise İs­ra­il ve Ya­hu­di yan­lı­sı ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­ya­bil­mek için AB­D'­de­ki lo­bi şir­ket­le­ri­ne dev­le­tin ka­sa­sın­dan 65 mil­yon do­lar öde­di­ği ger­çe­ği, hep dik­kat­ler­den ka­çı­rı­la­cak.

Loading...