Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Kim bu AKP’li vekil?

19 Aralık 2015

Ön­ce­ki ak­şam Halk TV'­de ana ha­ber bül­te­ni­ni sey­re­di­yo­rum.
La­le Özan Ars­lan, Gü­ney­do­ğu'da ya­şa­nan­la­rı an­la­tı­yor. Ko­nu­ğu ise ka­çak­çı­lık, or­ga­ni­ze suç­lar ve te­rör­le mü­ca­de­le­ye yıl­la­rı­nı ver­miş emek­li Kur­may Al­bay Aziz Er­gen…
Dü­rüst­lü­ğü ve ce­sa­re­tiy­le ef­sa­ne­le­şen Sa­det­tin Tan­ta­n'­ın İçiş­le­ri Ba­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de, ener­ji sek­tö­rün­de­ki bü­yük yol­suz­luk­la­rı or­ta­ya çı­kar­mak ama­cıy­la ya­pı­lan “Be­yaz Ener­ji­” ope­ras­yo­nun­dan çok iyi ta­nı­dı­ğı­mız Er­gen, tüy­le­ri­mi ür­per­ten şu anı­sı­nı pay­la­şı­yor:

* * *

“O sı­ra­da Gü­ney­do­ğu'da, bir­çok ilin bağ­lı ol­du­ğu Asa­yiş Böl­ge Ko­mu­tan­lı­ğı'nın Kur­may Baş­ka­nı­yım. Pe­ri­yo­dik ola­rak yap­tı­ğı­mız ‘Halk Gün­le­ri'nin bi­rin­de, ar­ka­daş­la­rım Meh­met­çik Ders­ha­ne­le­riy­le eği­tim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğu­muz 25 gen­cin be­nim­le gö­rüş­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di­ler. Kal­kıp yan­la­rı­na git­tim. Genç­ler li­se­yi bi­tir­dik­le­ri­ni, üni­ver­si­te sı­na­vın­da ba­şa­rı şans­la­rı­nın çok az ol­ma­sı ne­de­niy­le işe gi­rip ça­lış­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler.
Araş­tır­dım. An­ka­ra'dan 100 kad­ro gel­di­ği­ni be­lir­le­dim. Bun­la­rın 60'ı Te­kel İda­re­si, 20'si İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, 20'si de Mil­li Eği­ti­m'­e ait­ti. Genç­le­ri bu kad­ro­la­ra yer­leş­tir­mek için gi­ri­şim­de bu­lun­du­ğum­da, böl­ge­nin bir ANA­P'­lı mil­let­ve­ki­lin­ce 10 bin mark (O sı­ra­da he­nüz Eu­ro'ya ge­çil­me­miş­ti) kar­şı­lı­ğın­da sa­tıl­dı­ğı­nı tes­pit et­tim.
Uzat­ma­ya­lım Ka­pa­dok­ya böl­ge­sin­de­ki otel­ci­le­re ri­ca ede­rek, genç­le­rin 13'ü­nü işe yer­leş­tir­dim.
Da­ha son­ra muh­tar­lar­dan öğ­ren­dim ki, iş bu­la­ma­yan di­ğer­le­ri da­ğa çı­kıp PKK te­rör ör­gü­tü­ne ka­tıl­mış­lar.
O si­ya­set­çi ise dev­ran dö­nün­ce AK­P'­ye ge­çip mil­let­ve­ki­li ol­du.
Ha­len Mec­li­s'­te AKP sı­ra­la­rın­da otu­ru­yor ve te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da ha­ra­ret­li ko­nuş­ma­lar ya­pı­yor!..

* * *

Tüy­le­ri­mi ür­per­ten bu açık­la­ma­la­rı din­le­dik­ten son­ra emek­li Al­bay Aziz Er­ge­n'­i ara­dım.
Yan­lış yaz­ma­mak için şim­di siz­ler­le pay­laş­tı­ğım bil­gi­le­ri bir kez da­ha doğ­ru­lat­tım.
Er­gen, ka­mu kad­ro­la­rı­nı 10 bin mar­k­a sat­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği mil­let­ve­ki­li­nin is­mi­ni ver­me­di, an­cak kö­şem­de yaz­dı­ğım tak­dir­de me­sa­jın he­de­fi­ne ula­şa­ca­ğı­nı be­lirt­mek­le ye­tin­di.
Hat­ta “Bu ki­şiy­le te­le­viz­yo­na çı­kıp si­zin yö­ne­te­ce­ği­niz bir prog­ram­da yüz­leş­me­ye bi­le ha­zı­rım. Ce­sa­re­ti var­sa, gel­sin kar­şı­ma!” de­di.
Bu ara­da mil­let­ve­ki­li­nin o pa­ra­lar­la uça­ğa at­la­yıp, uzak di­yar­lar­da ku­mar oy­na­ma­ya git­ti­ği­ni de söy­le­di!..

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu'yu çok iyi bi­li­rim.
Hat­ta o top­rak­la­rı ka­rış ka­rış gez­dim di­ye­bi­li­rim.
Ora­lar­da ya­şam bı­çak sır­tın­da­dır.
İş bu­la­bi­len genç­ler çok şans­lı­dır.
Bu­la­ma­yan­la­rın ço­ğu ise ya gur­bet yol­la­rın­da, ya da dağ­da­dır!

* * *

Sö­zün özü­ne ge­lir­sek;
Yol­suz­luk ve te­rör sa­vaş­çı­sı emek­li ko­mu­tan Aziz Er­gen, genç­le­ri da­ğa çı­kıp te­rö­rist ol­mak­tan kur­ta­ra­cak ka­mu kad­ro­la­rı­nı sa­tan AK­P'­li ve­ki­li
te­le­viz­yon­da yüz­leş­me­ye da­vet ede­rek şu çağ­rı­yı ya­pı­yor:
“Hem o kad­ro­la­rı sa­tıp ne­re­ler­de ku­mar oy­na­dı­ğı­nı ko­nu­şa­lım, hem de te­rö­rün tüm bo­yut­la­rı­nı hal­kı­mı­zın önün­de tar­tı­şa­lım. Hod­ri Mey­dan!..”

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more