“Koalisyon Tiyatrosu” bitti, “Bizans Oyunları” başladı!..

Sev­gi­li Okur­la­rım;
7 Ha­zi­ran Se­çim­le­ri'n­den sa­de­ce bir­kaç gün son­ra, sos­yal med­ya­da­ki tek res­mi he­sa­bım olan @ugur­dun­dar­soz­cu'den iki twe­et pay­laş­tım. Bi­ri “11 Ha­zi­ra­n”, di­ğe­ri “12 Ha­zi­ra­n“ ta­rih­le­ri­ni ta­şı­yan me­saj­la­rım­da “Sa­ra­y”­da­ki muk­te­di­rin Koa­lis­yon Hü­kü­me­ti'nin ku­rul­ma­sı­na “i­zin ver­me­ye­ce­ği­ni, çün­kü kor­ku­la­rı ol­du­ğu­nu­” be­lirt­tim.
İş­te o me­saj­lar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Ni­te­kim “Ko­alis­yon Ti­yat­ro­su­” tah­min et­ti­ğim gi­bi so­nuç­lan­dı.
Ar­dın­dan “ah­lak­sız gi­ri­şim­le­rin re­za­let bo­yutu­na var­dı­ğı, etik de­ğer­le­rin ve si­ya­si ah­la­kın pas­pas edil­di­ği­” ye­ni bir dö­ne­me ge­çil­di.
Se­nar­yo­su; yi­ne “Sa­ra­y” ta­ra­fın­dan ya­zı­lan ve mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin içi­ni ka­rış­tı­rıp böl­me­yi amaç­la­yan “Bi­zans Oyun­la­rı­” sah­ne­len­me­ye baş­lan­dı.
Öy­le ki, CHP'­nin es­ki Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­ka­l'­ın si­ya­si geç­mi­şi, de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si, il­ke­le­ri ve AK­P'­ye yö­ne­lik gö­rüş­le­ri “çok ne­t” ola­rak bi­lin­me­si­ne rağ­men, al­gı ope­ras­yo­nuy­la “san­ki bu par­ti­ye sem­pa­tiy­le ba­kı­yor­mu­ş” gi­bi bir “iz­le­ni­m” ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı.
Özel­lik­le; bir bi­lim in­sa­nı olan MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li'nin, Bay­ka­l'­a yö­ne­lik ön­yar­gı­lı söz­le­ri ve yaf­ta­la­ma gi­ri­şi­mi, ina­nı­lır gi­bi de­ğil­di.
Ney­se baş­ta Mec­li­s'­in en yaş­lı üye­si De­niz Bay­kal ol­mak üze­re Da­vu­toğ­lu'nun ba­kan yap­ma­yı dü­şün­dü­ğü tüm CHP'­li­ler bu “çirkin tek­li­fi­” anın­da red­det­ti­. (Bu sa­tır­la­rın ya­zıl­dı­ğı sı­ra­da De­niz Bay­kal, ge­le­cek­te si­ya­si ta­rih ders­le­rin­de oku­tu­la­ca­ğı­na inan­dı­ğım ib­ret bel­ge­si ni­te­li­ğin­de­ki bir mek­tu­bu Da­vu­toğ­lu'na gön­der­me­ye ha­zır­la­nı­yor­du)

* * *

MHP'­ye ge­lin­ce…
Se­çim­ler­den bu ya­na “An­la­şıl­maz bir tu­tu­m” ser­gi­le­yen ve Mec­lis Baş­kan­lı­ğı'nı AK­P'­ye ik­ram eden Bah­çe­li'nin Bay­ka­l'­a at­tı­ğı bu­me­rang, dön­dü onu vur­du!
Mer­hum Al­pars­lan Tür­ke­ş'­in oğ­lu ve MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tuğ­rul Tür­keş, par­ti yö­ne­ti­mi­nin “İçi­miz­den kim­se bu ah­lak­sız tek­li­fi ka­bul et­me­z” de­me­si­ne kar­şın, kır­mı­zı pla­ka­lı öne­ri­ye “E­ve­t” de­di.
Böy­le­ce Bah­çe­li -fut­bol de­yi­miy­le- go­lü dok­san­dan ye­di!
Tür­ke­ş'­in ba­kan­lı­ğı ka­bul et­me­si, “Bi­zans Oyun­la­rı­”n­da­ki ye­ni he­de­fin “MH­P'­yi ba­raj al­tın­da bı­rak­mak ve ora­dan ge­le­cek oy­lar­la AK­P'­yi ye­ni­den tek ba­şı­na ik­ti­dar yap­ma­k” ol­du­ğu­nu her­ke­sin an­la­ma­sı­na yet­ti.

* * *

Mi­ras­ye­di­ler­den ise uzun uzun söz et­me­ye ge­rek gör­mü­yor, sa­de­ce de­ğer­li eği­tim­ci Yrd. Doç. Dr. Sa­kin Öne­r'­in ken­di blo­gun­da­ki şu sa­tır­la­rı pay­laş­mak­la ye­ti­ni­yo­rum:
“…Hiç­bir rant, mev­ki, ma­kam, sta­tü, ba­ba­nın ma­ne­vi mi­ra­sın­dan, onun bı­rak­tı­ğı isim, eser ve da­va­sın­dan da­ha kıy­met­li de­ğil­dir. Ho­var­da mi­ras­ye­di­le­rin za­rar­la­rı sa­de­ce ken­di­le­ri­ne­dir. On­la­rın uzak­laş­ma­la­rı, için­de bu­lun­duk­la­rı ca­mi­ala­rın hay­rı­na­dır.”
Ne di­ye­lim?
Al­lah ev­la­dın da ha­yır­lı­sı­nı ver­sin!..

Loading...